Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Monogrāfijas

Ozoliņa V., Počs R. Latvijas makroekonomiskā modeļa izstrāde un izmantošana tautsaimniecības analīzē un prognozēšanā
ISBN / ISSN numurs 978-9934-10-511-1
Tematiskā joma

Zinātniskā monogrāfijā dots makroekonomiskās modelēšanas vispārīgs vērtējums un pasaulē pazīstamāko makroekonomisko modeļu apraksts. Analizēta teorētiskā bāze, struktūra, praktiskais pielietojums, informatīvais nodrošinājums, pielietotā programmatūra. Izklāstīta autoru izstrādātā Latvijas makroekonomiskā modeļa kopējā shēma, modeļa sakarības, aprēķinu loģika.

Ietvertas iekšzemes kopprodukta, cenu un darba samaksas, maksājumu bilances un ārējās tirdzniecības, nodarbinātības, fiskālā sektora un enerģētikas sektora modelēšanas sakarības un to pamatojums. Raksturots makroekonomisko modeļu pielietojums Latvijā, kā arī dotas Latvijas makroekonomisko rādītāju prognozes.

Zinātniskā monogrāfija paredzēta zinātniekiem un speciālistiem, kas nodarbojas ar makroekonomiskās modelēšanas jautājumiem, kā arī studentiem, kuri apgūst ekonomikas un vadībzinātnes programmas.

Izdevējs Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Rīga, RTU izdevniecība, 2013 – 191.lpp.
Galvenais redaktors T. Smirnova
Geipele I., Geipele S., Stāmure I. Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā
ISBN / ISSN numurs 978-9934-10-348-3
Tematiskā joma Monogrāfijas ietvaros pētījuma autores izvērtējušas jautājumus, kas saistīti ar aktuālākajiem jauninājumiem dzīvojamā fonda renovācijā, ēku energoefektivitātes paaugstināšanā un valstī saražotās enerģijas atdeves palielināšanā, identificējot renovējamā dzīvojamā fonda kvantitatīvos un kvalitatīvos aspektus, to izmaiņu raksturu un tendences; noskaidrojušas nozīmīgākos faktorus, kas kavē dzīvojamā fonda renovācijas darbu plašāku izvēršanu, dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu un apsaimniekošanas izmaksu mazināšanu, sastādījušas izvērtējumu par dzīvojamā fonda renovācijā pielietotajiem finansēšanas modeļiem, atklātas to priekšrocības un trūkumi, ievērojot valsts attīstības ilgtspējību iespējas.
Izdevējs Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. Rīga, RTU Izdevniecība. 
Galvenais redaktors Silvija Minkevica
Fedotova K., Geipele I. Konkurētspējīgi orientēta vadīšana koksnes produktu ražošanā Latvijā
ISBN / ISSN numurs 978-9934-10-347-6
Tematiskā joma Monogrāfijas ietvaros autores izpētījušas konkurētspējīgi orientētas vadīšanas kā konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vadīšanas nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļas būtību un, izvērtējot tās teorētiskos aspektus, sniegušas zinātniskus risinājumus un praktiskus priekšlikumus konkurētspējīgi orientētas vadīšanas izveidei, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmēju kompetences līmenim konkurētspējas orientētā vadīšanā.
Izdevējs Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. Rīga, RTU Izdevniecība. 
Vanags J., Geipele I. Latvijas tautsaimniecība un būvniecības nozares attīstības ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu
ISBN / ISSN numurs 978-9984-32-004-5
Tematiskā joma Monogrāfijas ietvaros autori izpētījuši galvenās nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozares attīstības problēmas, to veidošanos ietekmējošos faktorus. Monogrāfijas aktualitāte saistās ne tikai ar straujo ekonomikas attīstības radīto blakus efektu – paaugstinātu cenu pieaugumu. No tautsaimniecības ilgtspējīga attīstības viedokļa un sabiedrības locekļu vēlmes paaugstināt savu dzīves līmeni augstās būvniecības cenas kļūst par nopietnu šķērsli šo mērķu īstenošanā.
Izdevējs Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra. Rīga, RTU Izdevniecība.
Vanags J., Geipele I., Grizāns J., Auziņš A., Geipele S., Stāmure I. Pilsētu un reģionu attīstības mijiedarbības sociāli ekonomiskie aspekti
ISBN / ISSN numurs 978-9934-10-387-2
Tematiskā joma Zinātniski lietišķās monogrāfijas ietvaros pētījuma autori izvērtējuši jautājumus, kas saistīti ar nozīmīgākajiem valsts nozīmes pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības sociālajiem, ekonomiskajiem aspektiem, izstrādājuši rādītāju sistēmu pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības uzraudzībai un izvērtēšanai, kā arī sagatavojuši priekšlikumus pilsētu un lauku attīstības optimizācijai ilgtspējīgas attīstības kontekstā.
Izdevējs Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. Rīga, RTU Izdevniecība.
Galvenais redaktors Silvija Minkevica
Kočanova R., Geipele I., Niedrīte V. Stratēģiskās vadīšanas sistēma organizāciju ilgtspējīgai attīstībai
ISBN / ISSN numurs 978-9934-10-451-0
Tematiskā joma Zinātniskās monogrāfijas ietvaros autores izpētījušas faktorus, kuri ietekmē ilgtspējas veidošanu uzņēmumos un norādījušas uz ārējās vides apstākļiem, kuri to ietekmē, sniegušas zinātniskus risinājumus un praktiskus priekšlikumus par darbības virzieniem, kurus jāveic, lai sekmētu ilgtspējīgas attīstības principu īstenošanu stratēģiskās vadīšanas līmenī. Monogrāfijas aktualitāte saistīta ar stratēģiskās vadīšanas lomas palielināšanos 21.gadsimtā, jo mainīgajā vidē organizāciju ilgtspēju nodrošina organizāciju spēja izmantot ārējās vides radītās iespējas un prasme mazināt ārējās vides negatīvo ietekmi. Pētījumā akcentētas enerģētikas jomā strādājošo uzņēmumu specifiskās īpatnības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas stratēģiskās vadīšanas sistēmas ietvaros.
Izdevējs Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. Rīga, RTU Izdevniecība. 
Galvenais redaktors Silvija Minkevica