Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Starptautiskie projekti

Erasmus+

«Erasmus+» ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam Izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas var sniegt būtisku ieguldījumu, lai palīdzētu pārvaldīt  sociālekonomiskās pārmaiņas, atrisināt būtiskākās problēmas, kas Eiropai radīsies līdz nākamās desmitgades beigām, un atbalstīt stratēģijas «Eiropa 2020» – stratēģijas izaugsmei, darbavietām, sociālajam taisnīgumam un iekļaušanai – īstenošanu. 

Eiropas teritoriālā sadarbība

Eiropas teritoriālās sadarbības  mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar Kopienas prioritātēm, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Eiropas Sociālais Fonds (ESF)

Mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

ERAF izveidots 1975. gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

EEZ un NFI

Eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments (EEZ FI) un norvēģijas finanšu instruments (NFI).

Robežu pārvaldības projekts Centrālajā Āzijā (BOMCA-9)

Projekta mērķis ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālajā Āzijā, atbalsts piecu reģiona valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

Piegāžu ķēžu drošība

Projektu mērķis - nodrošināt zinātnisko sadarbību un augstu apmācību kvalitāti.

_