Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

 • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
 • vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;
 • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
 • vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras -attīstībai;
 • vides aizsardzībai un attīstībai;
 • potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.
OptiWaMag
OptiWaMag – Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās
Vienošanās par projekta īstenošanu: PGI06085, RTU Projektu reģistra numurs:4168
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Projekta partneri Esterjētlandes (Östergötland) reģiona padome (Zviedrija) (vadošais partneris)
Tesālijas (Thessaly) reģions (Grieķija)
Attīstības organizācija (Ungārija)
Kasalgrandes (Casalgrande) pašvaldība (Itālija)
Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija)
Louzadas (Lousada) pašvaldība (Portugāle)
Projekta vadītājs RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta vadošā pētniece Dr. Sanda Lapuķe
Par projektu

Projekts OptiWaMag – Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās – ir starpreģionu sadarbības projekts resursu efektīvas ekonomikas politikas uzlabošanai.

Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) programmas „InterregEurope” ietvaros. Programma „InterregEurope” palīdz reģionālajām un vietējām publiskās pārvaldes institūcijām visā Eiropā izstrādāt un īstenot labāku politiku.

OptiWaMag vispārējais mērķis ir labās prakses un politikas pieredzes identificēšana, analīze, izplatīšana un nodošana, kā arī reģionālo politiku un programmu uzlabošana un ieviešana. To var sasniegt, parādot, kā pašreizējā atkritumu infrastruktūras attīstība un līdzšinējās izmantotās atkritumu apsaimniekošanas prakses var radīt ilgtspējīgu, viedu un sabiedrībā iekļaujošu izaugsmi zināšanu pārneses un labo prakšu apmaiņas rezultātā.

Projekts koncentrējas uz atkritumu apsaimniekošanas inovācijām pilsētās un mājsaimniecībās, kā arī atbalsta atkritumu infrastruktūru, attīsta izpratni par atkritumu savākšanu un šķirošanu, uzlabojot iedzīvotāju labklājību.

Augsta apdzīvotības līmeņa un atkritumu veidošanās pieauguma dēļ Eiropa saskaras ar lielām problēmām atkritumu apsaimniekošanā. Turklāt pieaugošās ekonomiskās aktivitātes un izaugsme tūrisma nozarē arvien palielina atkritumu rašanos. Taču resursu efektīva izmantošana sniegtu ieguldījumu ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālajā kohēzijā, uzlabojot cilvēku dzīvi neatkarīgi no ienākumiem, vides vai statusa.

Projektā iesaistīti 6 ES reģioni ar kopīgu mērķi akselerēt inovācijas atkritumu apsaimniekošanā, kas var atbalstīt aktīvu inovatīvu vidi un resursu efektivitāti, nodrošinot ekonomiskās izaugsmes trīskāršu ieguvumu, ilgtspējīgākus ekosistēmas pakalpojumus un uzlabotu Eiropas iedzīvotāju labklājību.

Seši partneri no Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Latvijas, Portugāles un Zviedrijas ir iesaistīti OptiWaMag projektā. Šo partnerību vada Zviedrijas Esterjētlandes (Östergötland) reģiona padome. Projekts ilgs 3,5 gadus (2019. gada augusts – 2023. gada janvāris). Projekta īstenošanu no Latvijas puses nodrošina Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts.

Galvenie rezultāti

OptiWaMag rosinātā pieeja atzīst, ka efektīviem, uz inovācijas cikliem balstītiem rezultātiem vajadzīga visaptveroša pieeja un ciešāka sadarbība starp nozares ekspertiem – ieinteresētajām personām. Tas radīs labākas izgudrojumu, validācijas, vertikālās integrācijas un ekosistēmas attīstības stratēģijas, plānus un to ieviešanu visos projektā iesaistītajos reģionos, uzlabojot: 1) ekoinovāciju ieviešanu, 2) efektīvākas ekosistēmas, tehnoloģiju pārnesi un paaugstināšanu, 3) efektīvu ekosistēmas veicināšanas un izglītošanas programmas. Galvenie rezultāti:

 • Projekta pašnovērtējuma rīks (1) un detalizēti pašnovērtējuma ziņojumi (6), kas balstīti uz reģionu stiprajām un vājajām pusēm, politikas prioritātēm un politikas uzlabojumiem;
 • Ietvara stratēģijas izstrāde (6), kas balstīta uz objektīvu politiku, programmu un ieviešanas metožu attīstīšanu, lai identificētu labāko metodi politikas instrumentu uzlabošanai;
 • Reģionālie rīcības plāni (6), lai uzlabotu reģionālos politikas instrumentus Eiropā.
Īstenošanas periods 2019. gada augusts – 2023. gada janvāris
Plašāka informācija interregeurope.eu/optiwamag
Progress
PROGRESS – Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Atbildīgā struktūrvienība
 • Toskānas pašvaldību asociācija (Itālija) (vadošais partneris)
 • Austrumu un Centrālo grāfistu reģionālā asambleja (Īrija)
 • Tolnas apgabala attīstības aģentūra (Ungārija)
 • Krajovas Universitāte (Rumānija)
 • Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija)
 • Ekoloģisko pētījumu un meža izmantošanas centrs (Spānija)
Projekta vadītājs RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta vadošā pētniece Dr. Sanda Lapuķe
Par projektu

PROGRESS projekts – Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana – ir starpreģionu sadarbības projekts un tā vispārējais mērķis ir uzsākt politikas maiņu procesu partneru reģionos, uzlabojot politikas instrumentu ieviešanu saskaņā ar struktūrfondu programmām un citām reģionālajām stratēģijām, kas veltītas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un dabas spēju uzturēšanai. Aktualitāte saistāma, lai nodrošinātu preces un pakalpojumus, kas sabiedrībai nepieciešami, izmantojot politikas apguvi un izglītojošus pasākumus. Politikas instrumenti, uz kuriem attiecas projekts, ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas reģionālā vai nacionālā līmenī un citas reģionālās stratēģijas, kas saistītas ar bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu aizsardzību un novērtēšanu.

Projektu finansē ERAF programmas „Interreg Europe” ietvaros. Programma „Interreg Europe” palīdz reģionālajām un vietējām publiskās pārvaldes institūcijām visā Eiropā izstrādāt un īstenot labāku politiku, un dotais projekts attiecas uz kategoriju “vide un resursu efektivitāte”.

PROGRESS projektā iesaistīti seši ES reģioni ar kopīgu mērķi nodrošināt ilgtspējīgākus ekosistēmas pakalpojumus un uzlabotu Eiropas iedzīvotāju labklājību. PROGRESS projektu ir uzsākuši seši partneri no Itālijas, Īrijas, Ungārijas, Rumānijas, Latvijas un Spānijas. Šo partnerību vada Toskānas pašvaldību asociācija (National Association of Italian Municipalities Tuscany). Projekts ilgs 4 gadus (no 2019. gada augusta līdz 2023. gada jūlijam). Projekta īstenošanu no Latvijas puses nodrošina Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts.

PROGRESS rosinātā pieeja ir stingri balstīta uz politikas apguvi, partnerorganizāciju un attiecīgo ieinteresēto personu mācību kapacitātes attīstīšanu, tādējādi stimulējot kolektīvu, daudzdimensionālu un dinamisku pieredzes apmaiņu. Projekts apvieno vietējās pašvaldības un to asociācijas, vietējās attīstības aģentūras, reģionālo asambleju, universitātes un pētniecības centrus ar līdzsvaru starp vairāk un mazāk attīstītiem reģioniem un, pieļaujams, ka tas nodrošinās arī ģeogrāfisko līdzsvaru. Starpreģionu mācību process balstīsies uz pieredzes apmaiņu starp partneriem, tai skaitā ciešā sadarbībā ar jomas ekspertiem – ieinteresētajām personām par to, kā tiek aizsargāta un novērtēta bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi, lai nodrošinātu katra reģiona plānotā politikas instrumenta rīcības plānu izstrādi un rīcības plānu īstenošanu.

Par projektu
 • 4 starpreģionu tematiskie semināri pieredzes apmaiņai
 • 4 starpreģionu mācīšanās semināri zināšanu ieguvei un pārnesei
 • 8+ mācību vizītes pieredzes apmaiņai partneru valstīs
 • 42 ieinteresēto personu – ekspertu grupas sanāksmes (7 katrā valstī)
 • 4 labo prakšu rokasgrāmatas par katru tematisko tēmu
 • 1 galīgās versijas labo prakšu rokasgrāmata
 • 4 uzlaboti politikas instrumenti struktūrfondu programmu ietvaros
 • 2 uzlaboti politikas instrumenti bez struktūrfondu saiknes
 • 6 rīcības plāni izstrādāti, uzraudzīti un ieviesti
Īstenošanas periods no 2019. gada augusta līdz 2023. gada jūlijam
Plašāka informācija https://www.interregeurope.eu/progress/
Care@Home
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Projekta vadītājs RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta vadošā pētniece Dr. Sanda Lapuķe
Par projektu Ievērojot demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī sabiedrības novecošanas ietekmi uz veselības un aprūpes sistēmām visā ES, svarīgi ir identificēt esošās veselības aprūpes sistēmas vecāka gadagājuma cilvēku atbalstam pašam cilvēkam savās mājās. Tas var palīdzēt uzturēt sociālo labklājību, kurā uzlabosies veselības saglabāšanas iespējas, nodrošinot labāku piekļuvi veselības aprūpei savās mājās.

Apvienojot savu mājokli, ievērojot dažādus mājokļa un īpašumtiesību veidus, ar veselības aprūpi un aprūpi mājās, tiks risinātas identificētās aktīvas un veselīgas novecošanas problēmas: iedzīvotāju vajadzības dažādos dzīves posmos, nodrošinot augstāku dzīves kvalitāti un uzlabojot iedzīvotāju labklājību.
Īstenotās aktivitātes Pašreizējās situācijas izvērtējums veselības/mājas aprūpes jomā un mājokļu tirgū Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā
Starpvalstu partnerības attīstība identificēto kopējo problēmjautājumu risināšanai sociālajā aprūpē mājokļu tirgus politikā Baltijā.
Īstenošanas periods 19.06.2020 - 1.12.2021
Projekta partneri

Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin

Tallinn Social Welfare and Health Care Department

Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V.

PostDoc
 
 
«Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai»
Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/161. Projekta līguma numurs: 9.-14.5/226
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs «Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai»
Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/161
Projekta līguma numurs: 9.-14.5/226
Projekta tips ERAF
Projekta logo un atsauce uz mājas lapu
Atbildīgā struktūrvienība Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Iesaistītās struktūrvienības nav
Projekta partneri nav
Projekta vadītājs RTU Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Armands Auziņš
Zinātniskais vadītājs: Prof. Ineta Geipele
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Raja Kočanova
Projekta anotācija

Pētījuma mērķis ir izpētīt vērtībās balstītas teritorijas plānošanas teorētiskos un praktiskos aspektus, ieviešot šo pieeju zemes pārvaldības praksē, pamatojoties uz (1) mainīgo telpiskās plānošanas sistēmu salīdzinošo analīzi un (2) teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu novērtēšanai lietojamo paņēmienu un instrumentu attīstību. Pētījums paredz izstrādāt metodoloģiskos risinājumus un ieteikumus inovatīvu novērtēšanas instrumentu izmantošanai labākai un efektīvākai zemes izmantošanai, uzlabotai sadarbībai starp pilsētu un lauku pašvaldībām un veicinošai starpnozaru sadarbībai, kas kopumā sekmētu ilgtspējīgu attīstību un nodarbinātību. Vērtībās balstīta teritorijas plānošanas pieeja, galvenokārt, nosakot vērtības un identificējot iesaistīto preferences, atbalstīs ikvienu viedās specializācijas jomu un izaugsmes prioritāti, ievērojot to relatīvo nozīmīgumu un attīstības stratēģijas.

Pētījuma aktivitātes iekļauj: (1) analītisko izpēti, (2) pieredzes apkopojumu, (3) metodoloģijas izstrādi un (4) vērtībās balstītas plānošanas pieejas ieviešanu. Pētījuma laikā paredzēts izstrādāt: 2 analītiskos pārskatus, 2 Eiropas projektu pieteikumus, 4 aktivitāšu kopsavilkumus, iekļaujot darbību plānus, kopumā 13 starptautiskas zinātniskās publikācijas, t.sk. zinātniskajā grāmatā, indeksētos žurnālos un konferenču rakstu krājumos, kā arī jaunu metodoloģiju. Pētījuma laikā paredzēti kopumā 11 ziņojumi starptautiskās zinātniskajās konferencēs, semināros un darba grupās.

Īstenošanas periods 16.10.2017 līdz 15.10.2020 (36 mēneši)
Projekta budžets, EUR 133,806.00 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,735.10 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.60 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.30 EUR (5 %).
Informācija par projektu

https://www.rtu.lv/lv/zinatne/pecdoktorantura/pecdoktoranturas-petniecibas-projekti#IEVF

http://buni.rtu.lv/eraf/
Pētniecības centra izveide
 
 
Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627)
 
 
 
Projekta tips         Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1. prioritāte «Zinātne un inovācijas» 2.1.1. pasākuma «Zinātne, pētniecība un attīstība» 2.1.1.3. aktivitātes «Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība» 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība».
Projekta nozīme un veids Nacionāls, zinātniski - pētnieciskais
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Iesaistītās struktūrvienības Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta partneri Latvijas Universitāte, LU aģentūra «Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts», Fizikālās enerģētikas institūts
Projekta vadītājs RTU Profesore Ineta Geipele
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU T.Štaube, S.Geipele T.Tambovceva, I.Geipele, J.Vanags, G.Ciemleja
Projekta anotācija

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centru (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību), pilnveidojot esošo aprīkojumu un ar to saistīto infrastruktūru pētniecības vajadzībām, lai sekmētu augstākā līmeņa pētniecību enerģētikas, vides, transporta un mašīnbūves jomās Eiropas un starptautiskā mērogā.  Projekta specifiskais mērķis ir modernizēt un pilnveidot pētniecības institūciju infrastruktūru enerģētikas, vides, transporta un mašīnbūves jomās, iegādājoties mūsdienīgu zinātnisko aparatūru un aprīkojumu, ietverot renovāciju un jaunu ēku būvniecību nepieciešamo apstākļu nodrošināšanai.

Projekta aktivitātes:

1. Ēku, telpu rekonstrukcija un renovācija, jaunas ēkas būvniecība;
2. Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde;
3. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma iegāde.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Rīgas Tehniskajā universitātē tiks uzcelta jauna zinātniskā laboratorija 1296 m2 platībā, kā arī renovētas telpas ar kopējo kvadratūru 641.3 m2. Tiks aprīkotas arī 84 zinātnisko darbinieku darba vietas, kā arī iegādātas 30 zinātniskās iekārtas un 30 iekārtu komplekti.
2. Latvijas Universitātē tiks renovētas telpas 135.5 m2 platībā, kā arī uzcelta ēka 359.94 m2 platībā. Tiks aprīkotas 15 zinātnisko darbinieku darba vietas, kā arī piegādātas 8 zinātniskās iekārtas un 14 iekārtu komplekti.
3. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā tiks renovētas telpas 1972.65 m2 platībā, kā arī iegādātas 3 zinātniskās iekārtas un 2 iekārtu komplekti.
4. Fizikālās enerģētikas institūtā tiks uzstādīta 1 zinātniskā iekārta un 8 iekārtu komplekti.

Kopumā projekta ietvaros tiks attīstīta  dabas resursu (t. sk. energoresursu) ieguves un izpētes zinātnes nozare; energoresursu izmantošana kurināmā/degvielas, elektroenerģijas un siltuma ražošanā un enerģijas pārvades zinātnes nozare; enerģijas un dabas resursu efektīvas un ilgtspējīgas izmantošanas zinātnes nozare, kā arī transports un mašīnbūves zinātnes nozare.

Īstenošanas periods 27.12.2011.–31.08.2015
Projekta budžets, EUR 11 651 000.89
Informācija par projektu projekti.rtu.lv
RTU projektu un kapacitātes attīstība
 
 
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās 2010/0190/2DP/2.1.1.2.0/10APIA/VIAA/003.
 
 
 
 
Projekta tips Darbības programma un aktivitāte: Prioritāte 2.1. «Zinātne un inovācijas», pasākums 2.1.1. «Zinātne, pētniecība un attīstība aktivitāte»,  2.1.1.2. «Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās».
Projekta nozīme un veids Nacionāls, zinātniski – pētnieciskais, infrastruktūras
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta vadītājs RTU Profesore Ineta Geipele
Projekta anotācija

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas zinātniskās pētniecības un speciālistu iesaistīšanos starptautiskajos zinātnes un pētniecības procesos. Projekta specifiskais mērķis ir RTU kapacitātes attīstība, sekmējot dalību starptautiskajos projektos un pasākumos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes atpazīstamību ES un pasaulē.

Projekta aktivitātes:

1. Starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošana;
2. Dalība starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju konferencēs un kongresos;
 3. Pētniecības rezultātu izplatīšana, popularizēšana un sadarbības kontaktu veicināšana;

Sagaidāmais rezultāts:

- Sagatavoti 30 projektu iesniegumi programmās 7. IP, EUREKA, NATO, u. c., veicinot sadarbību starptautiskā mērogā.
- RTU zinātnieki piedalījušies 159 starptautiskās zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju konferencēs, veicinot iesaistīšanos starptautiskajos zinātnes un pētniecības procesos.
- RTU projektu vadības sistēmā reģistrētas 104 jaunas starptautisko pētniecības projektu idejas.
- RTU pētniecības rezultāti izplatīti un popularizēti 18 starptautiskās konferencēs/pasākumos, kurus organizē RTU.

Projekta ietvaros publicētas:

1. Kļaviņš K. Politikas un īpašuma filozofija: zinātniski metodiskā grāmata. - Rīga, 2012. – 119.lpp. – ISBN 978-9934-10-381-0.
2. Building Entrepreneurship and Real Estate Development / Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma attīstība – RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta zinātniskie raksti, 2.sējums. – Rīga, 2012. – 108 lpp. ISSN-22436030
3. Vanags, J., Geipele, I., Grizāns, J., Auziņš, A., Geipele, S., Stāmure, I. Pilsētu un reģionu attīstības mijiedarbības sociāli ekonomiskie aspekti: zinātniski lietišķā monogrāfija. Rīga: 2012. 119 lpp. ISBN 9789934103872.

Īstenošanas periods 01.08.2010.–31.07.2013.
Projekta budžets EUR 556 639.94
Informācija par projektu projekti.rtu.lv