Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
  • vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;
  • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
  • vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras -attīstībai;
  • vides aizsardzībai un attīstībai;
  • potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.
PostDoc
 
 
«Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai»
Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/161. Projekta līguma numurs: 9.-14.5/226
 
 
 
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs «Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai»
Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/161
Projekta līguma numurs: 9.-14.5/226
Projekta tips ERAF
Projekta logo un atsauce uz mājas lapu
Atbildīgā struktūrvienība Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Iesaistītās struktūrvienības nav
Projekta partneri nav
Projekta vadītājs RTU Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Armands Auziņš
Zinātniskais vadītājs: Prof. Ineta Geipele
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Raja Kočanova
Projekta anotācija

Pētījuma mērķis ir izpētīt vērtībās balstītas teritorijas plānošanas teorētiskos un praktiskos aspektus, ieviešot šo pieeju zemes pārvaldības praksē, pamatojoties uz (1) mainīgo telpiskās plānošanas sistēmu salīdzinošo analīzi un (2) teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu novērtēšanai lietojamo paņēmienu un instrumentu attīstību. Pētījums paredz izstrādāt metodoloģiskos risinājumus un ieteikumus inovatīvu novērtēšanas instrumentu izmantošanai labākai un efektīvākai zemes izmantošanai, uzlabotai sadarbībai starp pilsētu un lauku pašvaldībām un veicinošai starpnozaru sadarbībai, kas kopumā sekmētu ilgtspējīgu attīstību un nodarbinātību. Vērtībās balstīta teritorijas plānošanas pieeja, galvenokārt, nosakot vērtības un identificējot iesaistīto preferences, atbalstīs ikvienu viedās specializācijas jomu un izaugsmes prioritāti, ievērojot to relatīvo nozīmīgumu un attīstības stratēģijas.

Pētījuma aktivitātes iekļauj: (1) analītisko izpēti, (2) pieredzes apkopojumu, (3) metodoloģijas izstrādi un (4) vērtībās balstītas plānošanas pieejas ieviešanu. Pētījuma laikā paredzēts izstrādāt: 2 analītiskos pārskatus, 2 Eiropas projektu pieteikumus, 4 aktivitāšu kopsavilkumus, iekļaujot darbību plānus, kopumā 13 starptautiskas zinātniskās publikācijas, t.sk. zinātniskajā grāmatā, indeksētos žurnālos un konferenču rakstu krājumos, kā arī jaunu metodoloģiju. Pētījuma laikā paredzēti kopumā 11 ziņojumi starptautiskās zinātniskajās konferencēs, semināros un darba grupās.

Īstenošanas periods 16.10.2017 līdz 15.10.2020 (36 mēneši)
Projekta budžets, EUR 133,806.00 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,735.10 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.60 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.30 EUR (5 %).
Informācija par projektu

https://www.rtu.lv/lv/zinatne/pecdoktorantura/pecdoktoranturas-petniecibas-projekti#IEVF

http://buni.rtu.lv/eraf/
Pētniecības centra izveide
 
 
Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627)
 
 
 
Projekta tips         Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1. prioritāte «Zinātne un inovācijas» 2.1.1. pasākuma «Zinātne, pētniecība un attīstība» 2.1.1.3. aktivitātes «Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība» 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība».
Projekta nozīme un veids Nacionāls, zinātniski - pētnieciskais
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Iesaistītās struktūrvienības Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta partneri Latvijas Universitāte, LU aģentūra «Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts», Fizikālās enerģētikas institūts
Projekta vadītājs RTU Profesore Ineta Geipele
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU T.Štaube, S.Geipele T.Tambovceva, I.Geipele, J.Vanags, G.Ciemleja
Projekta anotācija

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centru (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību), pilnveidojot esošo aprīkojumu un ar to saistīto infrastruktūru pētniecības vajadzībām, lai sekmētu augstākā līmeņa pētniecību enerģētikas, vides, transporta un mašīnbūves jomās Eiropas un starptautiskā mērogā.  Projekta specifiskais mērķis ir modernizēt un pilnveidot pētniecības institūciju infrastruktūru enerģētikas, vides, transporta un mašīnbūves jomās, iegādājoties mūsdienīgu zinātnisko aparatūru un aprīkojumu, ietverot renovāciju un jaunu ēku būvniecību nepieciešamo apstākļu nodrošināšanai.

Projekta aktivitātes:

1. Ēku, telpu rekonstrukcija un renovācija, jaunas ēkas būvniecība;
2. Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde;
3. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma iegāde.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Rīgas Tehniskajā universitātē tiks uzcelta jauna zinātniskā laboratorija 1296 m2 platībā, kā arī renovētas telpas ar kopējo kvadratūru 641.3 m2. Tiks aprīkotas arī 84 zinātnisko darbinieku darba vietas, kā arī iegādātas 30 zinātniskās iekārtas un 30 iekārtu komplekti.
2. Latvijas Universitātē tiks renovētas telpas 135.5 m2 platībā, kā arī uzcelta ēka 359.94 m2 platībā. Tiks aprīkotas 15 zinātnisko darbinieku darba vietas, kā arī piegādātas 8 zinātniskās iekārtas un 14 iekārtu komplekti.
3. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā tiks renovētas telpas 1972.65 m2 platībā, kā arī iegādātas 3 zinātniskās iekārtas un 2 iekārtu komplekti.
4. Fizikālās enerģētikas institūtā tiks uzstādīta 1 zinātniskā iekārta un 8 iekārtu komplekti.

Kopumā projekta ietvaros tiks attīstīta  dabas resursu (t. sk. energoresursu) ieguves un izpētes zinātnes nozare; energoresursu izmantošana kurināmā/degvielas, elektroenerģijas un siltuma ražošanā un enerģijas pārvades zinātnes nozare; enerģijas un dabas resursu efektīvas un ilgtspējīgas izmantošanas zinātnes nozare, kā arī transports un mašīnbūves zinātnes nozare.

Īstenošanas periods 27.12.2011.–31.08.2015
Projekta budžets, EUR 11 651 000.89
Informācija par projektu projekti.rtu.lv
RTU projektu un kapacitātes attīstība
 
 
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās 2010/0190/2DP/2.1.1.2.0/10APIA/VIAA/003.
 
 
 
 
Projekta tips Darbības programma un aktivitāte: Prioritāte 2.1. «Zinātne un inovācijas», pasākums 2.1.1. «Zinātne, pētniecība un attīstība aktivitāte»,  2.1.1.2. «Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās».
Projekta nozīme un veids Nacionāls, zinātniski – pētnieciskais, infrastruktūras
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta vadītājs RTU Profesore Ineta Geipele
Projekta anotācija

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas zinātniskās pētniecības un speciālistu iesaistīšanos starptautiskajos zinātnes un pētniecības procesos. Projekta specifiskais mērķis ir RTU kapacitātes attīstība, sekmējot dalību starptautiskajos projektos un pasākumos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes atpazīstamību ES un pasaulē.

Projekta aktivitātes:

1. Starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošana;
2. Dalība starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju konferencēs un kongresos;
 3. Pētniecības rezultātu izplatīšana, popularizēšana un sadarbības kontaktu veicināšana;

Sagaidāmais rezultāts:

- Sagatavoti 30 projektu iesniegumi programmās 7. IP, EUREKA, NATO, u. c., veicinot sadarbību starptautiskā mērogā.
- RTU zinātnieki piedalījušies 159 starptautiskās zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju konferencēs, veicinot iesaistīšanos starptautiskajos zinātnes un pētniecības procesos.
- RTU projektu vadības sistēmā reģistrētas 104 jaunas starptautisko pētniecības projektu idejas.
- RTU pētniecības rezultāti izplatīti un popularizēti 18 starptautiskās konferencēs/pasākumos, kurus organizē RTU.

Projekta ietvaros publicētas:

1. Kļaviņš K. Politikas un īpašuma filozofija: zinātniski metodiskā grāmata. - Rīga, 2012. – 119.lpp. – ISBN 978-9934-10-381-0.
2. Building Entrepreneurship and Real Estate Development / Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma attīstība – RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta zinātniskie raksti, 2.sējums. – Rīga, 2012. – 108 lpp. ISSN-22436030
3. Vanags, J., Geipele, I., Grizāns, J., Auziņš, A., Geipele, S., Stāmure, I. Pilsētu un reģionu attīstības mijiedarbības sociāli ekonomiskie aspekti: zinātniski lietišķā monogrāfija. Rīga: 2012. 119 lpp. ISBN 9789934103872.

Īstenošanas periods 01.08.2010.–31.07.2013.
Projekta budžets EUR 556 639.94
Informācija par projektu projekti.rtu.lv
_