Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Valsts pētījumu programmas


Mērķis ir zinātnisko pētījumu veikšana sabiedrībai nozīmīgu jautājumu izpētei un problēmu risināšanai.

Programmas prioritārie virzieni:

1. VIDE, KLIMATS UN ENERĢIJA - vide, ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība, atjaunojamo resursu ieguve, enerģētiskā neatkarība, elektroapgādes drošuma paaugstināšanas tehnoloģijas, oglekļa mazietilpīgas ražošanas attīstība, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņā.

2. INOVATĪVIE UN UZLABOTIE MATERIĀLI, VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS - daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, nanotehnoloģijas un fotonika, informātika, datorzinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, signālapstrādes tehnoloģijas.

3. SABIEDRĪBAS VESELĪBA - profilakse, diagnostika, ārstniecība, klīniskā medicīna, ārstniecības metodes un tehnoloģijas, ārstniecības līdzekļi un biomedicīnas tehnoloģijas.

4. VIETĒJO RESURSU IZPĒTE UN ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA - zemes dzīļu, ūdens, lauksaimniecības un mežu resursu apguves tehnoloģijas un pārtikas tehnoloģijas, biotehnoloģijas.

5. VALSTS UN SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA - sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide.

6. LETONIKA - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības.

Vairāk par programmu

VPP EKOSOC-LV 5.2.1

 

„Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai”, identifikācijas numurs - Valsts pētījumu programma 5.2. EKOSOC-LV, projekts 5.2.1., LR IZM reģistrācijas Nr. 02.2-09/13

Projekta tips

Valsts pētījumu programma

Projekta nozīme un veids

Nacionāls

Atbildīgā struktūrvienība

RTU IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra

Projekta partneri

Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta vadītājs RTU

Prof., vadošais pētnieks R.Počs

Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU

Prof., vadošais pētnieks R.Počs, prof., vadošā pētniece Inga Lapiņa, asoc.prof., vadošais pētnieks V.Skribans,  doc., pētniece A.Auziņa-Emsiņa, doc., pētniece V.Ozoliņa, doc., pētnieks P. Patļins, doktorante J.Hudenko, doktorants M.Balodis

Projekta anotācija

Projekta mērķis - izstrādāt teorētisko pamatojumu un praktiskos risinājumus Latvijas uzņēmumu konkurētspējas ārējos tirgos stiprināšanai un palielināšanai. Projekta ietvaros paredzēts novērtēt Latvijas uzņēmumu pašreizējo konkurētspēju, identificēt un novērtēt attīstības problēmas, resursus, faktorus, kas ietekmē konkurētspēju. Paredzēts izpētīt Latvijas uzņēmumu/nozaru (tajā skaitā ražošanas un pakalpojumu nozaru –veselības aizsardzības, izglītības, tranzīta u.c.) attīstības un eksporta palielināšanas iespējas, izvērtēt konkurētspējas makro- un mikro- ekonomiskos nosacījumus. Pētījums dos iespēju izzināt un pamatot Latvijas tautsaimniecības svarīgākos transformācijas virzienus Latvijas uzņēmumu un prioritāro nozaru konkurētspējas ārējos tirgos stiprināšanai un paaugstināšanai. Tiks izstrādātas zinātniski pamatotas metodes un modeļi Latvijas tautsaimniecības, tās atsevišķu nozaru un uzņēmumu konkurētspējas ārējos tirgos novērtēšanai un attīstības prognozēšanai.

Īstenošanas periods

2014.-2017.

Projekta budžets, EUR

200 000

Informācija par projektu

lza.lv

llmza.lv

VPP EKOSOC-LV 5.2.2

 

 

Projekts 5.2.2  Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai EKOSOC-LV

 

Projekta tips Valsts pētījumu programma
Projekta nozīme un veids  Nacionāls
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Projekta partneri Ventspils augstskola (VeA); Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (ViA HESPI); Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU); SSE Riga; Banku Augstskola (BA); LZA Ekonomikas institūts (LZA EI); Komercfirma SIA Sinerģija.
Projekta vadītājs RTU RTU profesore Nataļja Lāce
Projekta anotācija Izpētīt un izstrādāt metodes, modeļus un risinājumus, kas nodrošinās sadarbības sistēmas izveidi starp publisko sektoru, zinātni, izglītības sistēmu un biznesu un veicinās inovācijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī sekmēs Latvijas tautsaimniecības restrukturizāciju viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumu kontekstā.
Īstenošanas periods 01.06.2014 - 31.12.2017
Projekta budžets, EUR 108 748.00
Informācija par projektu lza.lv
VPP EKOSOC-LV 5.2.7

Projekts 5.2.7 Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai EKOSOC-LV

 

Projekta tips Valsts pētījumu programma
Projekta nozīme un veids Nacionāls
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Projekta partneri Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas lauksaimniecības universitāte
Projekta vadītājs RTU Karine Oganisjana
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU RTU docents Konstantins Kozlovskis, docents Tālis Laizāns, zinātniskais asistents Nicolas Monge, zinātniskais asistents Iveta Ozoliņa-Ozola
Projekta anotācija Izveidot sociālās inovācijas modeli, kas sekmētu ekonomisko demokrātiju, sociālā un cilvēkkapitāla attīstību, paaugstinātu valsts institūciju, uzņēmumu un  Latvijas iedzīvotāju sadarbību sabiedrības problēmu risināšanā un motivētu  ar saviem radošiem risinājumiem pašorganizēties un aktīvi piedalīties sociālās inovācijas procesā, stiprinot sabiedrības drošumspēju un veicinot tās ilgtspējīgu attīstību.
Īstenošanas periods 2014.g. – 2017.g.
Projekta budžets, EUR 106 960.00 EUR
Informācija par projektu

lza.lv/projekts
www.lza.lv 
www.llmza.lv

 

reCOVery-LV

Projekts VPP-COVID-2020/1-0010.  Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)

 

Projekta tips Valsts pētījumu programma
Projekta nozīme un veids Nacionāls
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Projekta partneri Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija
Projekta vadītājs RTU Nataļja Lāce
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU prof. N. Lāce, asoc. prof. J. Bistrova, asoc. prof. K. Oganisjana, asoc. prof. G. Ciemleja, asoc. prof. K. Kozlovskis, doc. T. Laizāns, doktorantes L. Kasperoviča, I. Zumente
Projekta anotācija Mērķis ir sniegt visaptverošu un daudznozaru Covid-19 pandēmijas ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku un sagatavot zinātniski pamatotus un inovatīvus starpdisciplināra rakstura rīcībpolitikas ieteikumus sekmīgākai pandēmijas radīto izaicinājumu pārvarēšanai attiecībā uz ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas ekonomikas attīstību.
Īstenošanas periods Jūlijs-decembris 2020.g.
Projekta budžets, EUR 495 000.00 EUR
Informācija par projektu

https://lzp.gov.lv/project/recovery-lv/

Projekta ziņojums WP3

Projekta ziņojuma pielikums 3.1. (aptaujas anketas paraugs)

Projekta ziņojuma pielikums 3.2. (anketas aptaujas rezultātu matrica)

Uzņēmumu finanšu rādītāju datu bāze

KFP datu bāze

Raksts "Enterprise Crisis‐Resilience and Competitiveness"

LU Konferences programma 

Raksts "Putting into action crisis-driven business solutions during COVID-19 pandemic"