Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Eiropas Sociālais Fonds (ESF)

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • vietējās nodarbinātības attīstībai, t. sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai, ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
  • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
  • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
  • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u. c.

Vairāk par programmu: esfondi.lv

Nanopārklājumu izveide
 
 
«Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai» 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027
Projekta tips Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei»
Projekta nozīme un veids Nacionāls, zinātniski - pētnieciskais
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Iesaistītās struktūrvienības Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un mašīnzinību fakultātes Aeronautikas institūts
Sadarbības partneri Fizikālās enerģētikas institūts
Projekta vadītājs RTU Profesore Ineta Geipele
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU T.Štaube, S.Geipele T.Tambovceva, I.Geipele, J.Vanags, G.Ciemleja
Projekta anotācija

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot jaunu starpdisciplināru augsta potenciāla zinātnisko grupu sadarbojoties četrām RTU struktūrvienībām, zinātniekiem no ārvalstu zinātniskajām institūcijām partnerībā ar Fizikālās enerģētikas institūta. Zinātniskās grupas lielāko īpatsvaru veidos jaunie zinātnieki, doktoranti un doktora grāda pretendenti (71,2%), tiks iesaistīti ārvalstu un reemigrējošie Latvijas zinātnieki. Jaunā starpdisciplinārā zinātniskā grupa apvienos zinātniekus no vairākām zinātnes nozarēm ar padziļinātām zināšanām mašīnbūves tehnoloģijā, transporta un ķīmijas inženierzinātnēs, pulvermateriālu izpētē, kā arī inženierekonomikā.

Projekta zinātniskais mērķis: ir veikt pētījumus un izstrādāt augsti efektīvu tehnoloģiju speciālo nanostrukturēto aizsargpārklājumu izveidei aviācijas un kosmosa tehnikas izstrādājumiem, ar inženierekonomisku enerģijas un dabas resursu izmantošanas efektivitātes novērtējumu, lai paaugstinātu jaunizstrādātās  tehnoloģijas starptautisko konkurētspēju. Plānotie pētījumi ir starpdisciplināri, jo veicinās mašīnzinātnes un transports un satiksme nozaru attīstību atbilstoši diviem valstī noteiktiem prioritārajiem zinātnes virzieniem.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:

1. Jaunas zinātniskās grupas izveide;
2. Jaunu darba vietu izveide zinātniskajā grupā;
3. Zinātnisko rakstu, t. sk., oriģinālu zinātnisko sagatavošana  žurnāliem, kas iekļauti Web of Science vai SCOPUS datubāzēs;
4. Zinātnisko monogrāfiju sagatavošana izdošanai starptautiskās un Latvijas zinātniskās izdevniecībās;
5. Dalība ar ziņojumiem starptautiskās zinātniskās konferencēs;
6. Inovatīvas un augsti efektīvas tehnoloģijas izstrāde speciālo nanostrukturēto aizsargpārklājumu izveidei aviācijas un kosmosa tehnikas izstrādājumiem;
7. Inženierekonomisko rādītāju sistēmas izstrāde daudzfunkcionālo nanopārklājumu tehnoloģijām;
8. Patenta pieteikumu sagatavošana.

Īstenošanas periods 01.10.2013.-31.08.2015
Projekta budžets EUR 349 999.00
Informācija par projektu viaa.gov.lv
Kvalifikācijas celšana
 
 
«SIA «A.A. Mežmalas» un tās sadarbības partneru darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu apguve» (Nr. APA/1.3.1.1.1./08/01/018, līguma Nr. MŽ-ES-6)
Projekta tips Eiropas Sociālais fonds, 1. Cilvēkresursi un nodarbinātība., 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām
Projekta nozīme un veids Nacionāls, mācību
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Sadarbības partneri SIA «A.A. Mežmalas»
Projekta vadītājs RTU Profesore Ineta Geipele
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU J. Vanags, T.Tambovceva
Projekta anotācija Projekta mērķi ir darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Projektā plānotais kopējais apmācāmo darbinieku skaits ir 66. Projektā paredzētās aktivitātes ir: 1) Darba likumdošana un arhivēšana; 2) Datorprogrammas Bentley MicroStation pamatapmācība; 3) Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (C un D kategorija); 4) Efektīva saskarsme ar kolēģi un klientu; 5) Darba plānošana efektīvai mērķu sasniegšanai; 6) Efektīva pārrunu vadība; 7) Efektīva sadarbība; 8) Uzņēmuma vērtības un to īstenošana; 9) Darba organizēšana grāmatvedības uzņēmumos; 10) Izmaiņas nodokļu likumdošanā; 11) Būvuzņēmējdarbības finanšu vadīšana; 12) Sanitārtehnisko iekārtu montētājs; 13) Skārdnieka darbi; 14) Projekta darba organizācija būvlaukumā; 15) Projekta komandas vadība; 16) Apdares darbu strādnieks; 17) Rokas lokmetinātājs; 18) Datorprogrammas Microsoft (Word, Excel, AutoCAD, Power Point, Project) prasmju pilnveidošana; 19) Kvalitātes nodrošināšana un vadība; 20) Krūmgrieža, motorzāģa operators; 21) Vadītprasmju pamatkapitāls; 22) Vides pārvaldības sistēmas vadība; 23) Svarīgākie nodokļu (grāmatvedības) un likumdošanas aspekti; 24) Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (E kategorija).
Īstenošanas periods 01.02.2009 – 01.04.2010 (01.10.2009-30.01.2010)
Projekta budžets EUR 226085.08 (3495.93 – RTU)
Informācija par projektu esfinanses.lv
Kvalifikācijas sistēmas izveide
 
 
«Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001
Projekta tips Eiropas Sociālā fonda aktivitāte «Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija» (1.2.1.1.1.)
Projekta nozīme un veids Nacionāls, sadarbības un izglītības
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Sadarbības partneri VIAA, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Valsts izglītības satura centrs un Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta vadītājs RTU Profesore Ineta Geipele
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU J. Vanags, T.Tambovceva, I. Geipele
Projekta anotācija Profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju, izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot pamatprofesiju standartus un specializāciju kvalifikācijas pamatprasības un attīstot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanu.
Īstenošanas periods

01.12.2010.–31.08.2015.

Projekta budžets EUR 34 055.30
Informācija par projektu esfondi.izm.gov.lv
Akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana
 
 
Atbalsts RTU IEVF nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai 2006/0186/VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/0007
Projekta tips Vienotā programmdokumenta pasākums 3.2. «Izglītības un tālākizglītības attīstība» Aktivitāte 3.2.5 «Atbalsts akadēmiskā personāla un pedagogu tālākizglītībai», Apakšaktivitāte 3.2.5.2 «Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai»
Projekta nozīme un veids Nacionāls, izglītības
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Sadarbības partneri I/K «NIA-KO»
Projekta vadītājs RTU Profesore Ineta Geipele
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU J. Vanags, T.Tambovceva, I.Geipele, A.Jurjāns, K.Fedotova, S.Geipele, I.Stāmure
Projekta anotācija Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kvalifikāciju, sniedzot tiem profesionālās apmācības svešvalodās, IT un nekustamā īpašuma nozarē
Īstenošanas periods 01.08.2006.–31.07.2007.
Projekta budžets EUR 67 701.09
Informācija par projektu viaa.gov.lv