Project

.
.
Development of active under sunlight immobilized TiO2-ZnO based photocatalysts
Project publications:
Project title: Development of active under sunlight immobilized TiO2-ZnO based photocatalysts
Project short title: .
Number of project implementation agreement: 1.1.1.1/16/A/079
Registration number: 2583/2017
Department: Institute of Inorganic Chemistry
Administrating department: Project Implementation and Coordination Unit
Finance fund: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
Project RTU role: vienīgais projekta īstenotājs
Status: Noslēdzies
Project start date: 01.04.2017.
Project end date: 31.03.2020.
Title of grant issuer: CFLA
Project scientific manager: Jānis Grabis
Project manager: Aija Zeidaka
Total finance:
Projekta kopējais budžets: 524 397.90 EUR t.sk. ERAF finansējums ir 445 738.22 EUR un valsts budžeta finansējums ir 39 329.85 EUR.
RTU finansējums ir 39 329.83 EUR t.sk. ieguldījums natūrā 24 915.74 EUR
Summary:

Projekts būs individuāli īstenots, tā ietvaros tiks veikta neatkarīga pētniecība. Projekta mērķis un plānotās darbības atbilst atbalsta programmas mērķiem. Projekta īstenošana :
1) sniegs ieguldījumu viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas” jomā - tiks veikta pētniecība TiO2-ZnO kompozītu fotokatalizatoru attīstīšanā, veicinot jaunas tehnoloģijas un augstas pievienotas vērtības produkta rašanos. Projekta rezultātus varēs izmantot NACE2 nozares 20 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana attīstībā – ieviešot ražošanā jaunus, inovatīvus produktus.
2) attīstīs zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitālu zināšanu jomās, kas saistītas ar viedās specializācijas “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas” jomu. Projekta ietvaros pētniecību veiks Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts, pētniecībā tiks iesaistīti 3 zinātnieki, 4 studējošie, palielinot pētniecībā nodarbināto skaitu un personāla atjaunotni.

Projekta mērķis ir laikā sasniedzams - RTU ir pieejama pētījumā nepieciešamā infrastruktūra, finanšu resursi un pētījumā tiks iesaistīti RTU kvalificēti pētnieki ar iepriekšēju pieredzi līdzīga līmeņa un apjoma projektos.

Projekta mērķis ir atbilstošs esošajai problēmsituācijai, kad oksīdu pusvadītāju katalizatori tiek plaši izmantoti dažādu notekūdeņu attīrīšanā un notiek aktīvs pētniecības darbs, lai uzlabotu to raksturlielumus. Pētījuma darbības vērstas uz to, lai būtiski palielinātu oksīdu fotokatalizatoru aktivitāti Saules gaismas starojumā.

Rezultāti:Projektam ir plānoti šādi rezultāti:
- 4 publikācijas SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
- 1 pieteikts Latvijas patents;
- 4 jauni produkti;
- 1 noslēgts licenes līgums

Activities:
Projekta galvenās darbības: TiO2-ZnO plāno kārtiņu uznešana; plāno kārtiņu aktivācija elektroķīmiskā apstrādē; plāno kārtiņu aktivācija plazmas elektrolītiskā apstrādē; TiO2 un/vai ZnO nanošķiedru uznešana; procesa optimizācija, fotokatalizatoru ieguves metodoloģijas izstrāde, zināšanu un tehnoloģiju pārnese.
Mērķa grupas darbību nodrošināšanai tiks segtas: personāla izmaksas, instrumentu un materiālu izmaksas, komandējumu un darba braucienu izmaksas, ārpakalpojuma izmaksas, tehnoloģiju tiesību aizsardzības nostiprināšanas izmaksas, netiešās izmaksas.
Project first publicity: Download
Project published on RTU website: 02.04.2017.

University