Project

.
.
Stimuli responsive transdermal drug delivery system
Project title: Stimuli responsive transdermal drug delivery system
Project short title: -
Number of project implementation agreement: 1.1.1.2/VIAA/1/16/157
Registration number: 3251
Department: Institute of Inorganic Chemistry
Finance fund: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
Project RTU role: vienīgais projekta īstenotājs
Status: Noslēdzies
Project start date: 01.12.2017.
Project end date: 30.11.2020.
Title of grant issuer: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Project scientific manager: Kārlis-Agris Gross
Project manager: Lauris Bisenieks
Total finance:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113 735.10 EUR jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13 380.60 EUR jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 EUR jeb 5%
Summary:

Transdermālā zāļu piegādes sistēma (TZPS) ir zāļu forma, kas paredzēta, lai nodrošinātu terapeitiski efektīvu zāļu daudzuma transportēšanu caur ādu kontrolējot zāļu izdalīšanās laiku, daudzumu un lokāciju. TZPS ir viens no visstraujāk augošajiem segmentiem kopējā zāļu piegādes nozarē. Pasaules globālais TZPS tirgus 2015. gadā sasniedza 7 miljardus $, kas ir par 238 miljoniem $ lielāks nekā 2014. gadā. Pieaugošais tirgus pieprasījums sekmē vēl efektīvāku TZPS izstrādi. Vissvarīgākais TZPS ir noteiktas aktīvās vielas koncentrācijas nodrošināšana ilglaicīgu periodu. Šādas sistēmas ir plaši pētītas polimēra plēvīšu, hidrogēlu, sūkļu un putu formā, tomēr kā vienas no efektīvākajām tiek atzītas polimēru nanošķiedru membrānas ar piesaistītām farmaceitiski aktīvām vielu molekulām. Līdz šim lēnu un konstantu zāļu izdalīšanos no nanošķiedru membrānām panāk galvenokārt ar polimēru makromolekulu šķērssaistīšanu, izmantojot šķērssaistīšanas aģentus, kas var būt toksiski, tādēļ to lietošana transdermālām membrānām ir samērā ierobežota. Šī iemesla dēļ, projekta izpildes laikā tiks pētīta polimēra nanošķiedru pastiprināšana ar biosavietojamām nanopildvielām, bez šķērssaistīšanas aģentiem, un izvērtēta nanopildvielu un ārēju stimulu ietekme uz medikamenta izdalīšanās ātrumu. Līdz šim uz stimuliem reaģējošas transdermālas polimēru nanošķiedru tīmekļu nanokompozītās membrānas kontrolētai zāļu piegādei, kurās izdalīšanās kinētiku regulē ar multifunkcionālām biosavietojamām nanopildvielām nav pētītas. Tādējādi projekta ietvaros veiktie pētījumi pavērs plašas iespējas tādu nanokompozītu ieguvē, kas spēs nodrošināt medikamenta terapeitisko iedarbību un vienlaicīgi regulēt zāļu izdalīšanās kinētiku, adaptīvi mainoties ārējo fizikāli ķīmisko stimulu ietekmē.

Activities:
1. Nanopildvielu Sintēze un to koloīdi
Apraksts: Aktivitātes mērķis ir iegūt biosavietojamas nanopildvielas uz stimuliem jutīgu transdermalu zāļu piegādes sistēmu izveidošanai. Aktivitātei izvirzīti vairāki uzdevumi: (i) Biosavietojamu nanopildvielu – lignocellulozes nanošķiedru, goetīta nanostienīšu, magnetīta daļiņu, bakteriālās celulozes un cinka oksīda nanostienīšu sintēze; (ii) sintēzes produktu raksturošana; (iii) stabilu, homogēnu nanopildvielu koloīdu iegūšana polimēru šķīdumos elektrovērpšanai; (iv) nepārtraukta nanopildvielu sintēzes metožu attīstīšana.

2. Kompozīto nanošķiedru tīmekļu iegūšana
Apraksts: Aktivitātes mērķis ir iegūt kompozīto nanošķiedru tīmekļus uz stimuliem jutīgu transdermālu zāļu piegādes sistēmu izveidošanai. Aktivitāte ietver vairākus uzdevumus: (i) attīstīt uzticamus un atkārtojamus elektrovērpšanas tehnoloģiskos procesus dažādām polimēru sistēmām; (ii) modificēt iegūšanas apstākļus, lai iegūtu nanošķiedras zem kritiska izmēra ar mērķi uzlabot makromolekulārās struktūras sakārtotību; (iii) nanošķiedru tīmekļu izgatavošana raksturošanai, ieskaitot zāļu izdalīšanas eksperimentiem.

3. Materiālu raksturošana un zāļu izdalīšanās pētījumi
Apraksts: Aktivitātes mērķis ir radīt zināšanas par kontrolētu uz stimuliem jutīgu zāļu izdalīšanos no elektrovērptu nanošķiedru transdermālu zāļu piegādes sistēmām. Aktivitāte ietver vairākus uzdevumus: (i) Nanošķiedru tīmekļu struktūras, sastāva un morfoloģijas analīze; (ii) zāļu izdalīšanās eksperimenti no dažādām pildviela-polimērs sistēmām un tīmekļiem ar atšķirīgu nanošķiedru diametru; (iii) eksperimenta izstrāde zāļu kinētikas pētījumiem gaismas ietekmē.

4. Rezultātu publicēšana, izplatīšana un komunikācija
Apraksts: Aktivitātes mērķis ir informēt mērķauditoriju par rezultātiem, kā arī nodibināt ciešu sadarbību ar partnerinsitūcijas zinātniekiem un zinātniekiem konferencēs. Aktivitāte ietver vairākus uzdevumus: (i) projekta profila izveide sociālajos tīmekļos (Facebook, twitter, LinkedIn vai Google+) rezultātu izziņošanai; (ii) rezultātu publicēšana augsta ranga zinātniskajos žurnālos; (iii) starptautisko kontaktu nodibināšana piedaloties zinātniskajās konferencēs.

5. Apmācība un zināšanu pārnese
Apraksts: Aktivitātes mērķis ir iegūt zināšanas par polimēra nanošķiedru transdermālām zāļu piegādes sistēmām, to īpašībām un raksturošanas metodēm, iegūt prasmes publicēt zinātnisko pētījumu augsta ranga zinātniskajos žurnālos, kā arī realizēt savstarpēju zināšanu pārnesi starp partnerorganizāciju un mājas institūciju. Aktivitāte ietver vairākus uzdevumus: (i) mobilitātes braucieni; (ii) semināru organizēšana un dalība semināros; (iii) dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

6. Projekta vadība
Apraksts: Aktivitāte iekļauj ar projekta finansiāla un administratīva rakstura menedžmentu saistītus uzdevumus, eksperimentālā un zinātniskā darba vadību, komunikācijas un rezultātu izplatīšanas organizēšanu, zināšanu pārneses menedžmentu, datu apstrādi.
Project published on RTU website: 07.06.2019.

University