Project

.
.
Development of hemp fiber and polylactide biocomposites for sustainable design products
Project publications:
Project title: Development of hemp fiber and polylactide biocomposites for sustainable design products
Number of project implementation agreement: KC-PI-2020/27
Registration number: 4319
Department: Institute of Design Technologies
Administrating department: Project Implementation and Coordination Unit
Finance fund: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: Ended
Project start date: 01.04.2020.
Project end date: 30.09.2020.
Title of grant issuer: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
General manager: Anete Smoča
Administrative manager: Aija Zeidaka
Total finance:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 27 778, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 90% EUR 25 000 un RTU līdzfinansējums EUR 2 778 apmērā.
Summary:

Projekta laikā tiks izstrādāts  jauns biodegradējams kompozītmateriāls   no kaņepju šķiedras un polimerizētas kukurūzas cietes jeb polilaktīda . Projekta mērķis atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas plāna 1. prioritātei: Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietošanas dažādošana. Komercializējamajai tehnoloģijai piemīt novitāte un aktualitāte, ņemot vērā paredzētos klimata neitralitātes ievešanas pasākumus turpmākajam plānošanas periodam.

Piedāvātā tehnoloģija risina plaši lietotās plastmasas izstrādājumu lietošanas un pārstrādāšanas problēmas gan modes industrijā, gan citās tautsaimniecības nozarēs

Zinātnes nozare un apakšanozare: inženierzinātnes un tehnoloģijas, materiālzinātne.

Projekta īstenošanas 1.posmā  tiks veikta Tehniski ekonomiskā priekšizpēte  un izstrādāta komercializācijas stratēģija.

Activities:
Tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanu.
Komercializācijas stratēģijas izstrādi:
Project published on RTU website: 01.04.2020.

University