Project

.
.
Smart and Safe Work Wear Clothing
Project title: Smart and Safe Work Wear Clothing
Project short title: SWW
Number of project implementation agreement: #006
Registration number: 1970/2016
Department: Institute of Design Technologies
Administrating department: Institute of Design Technologies
Finance fund: Interreg Baltic sea region
Project RTU role: project partner
Status: Ended
Project start date: 01.03.2016.
Project end date: 28.02.2019.
Title of grant issuer: Centria University of Applied Sciences
General manager: Inga Dāboliņa
Administrative manager: Evija Plone
Total finance:
2 438 870,00 EUR
Summary:
RTU MLĶF DTI īstenotajā Interreg projektā Vieds un drošs darba apģērbs (Smart and Safe Work Wear, RTU PVS 1970) sadarbojas partneri no vairākām Baltijas Jūras reģiona valstīm (BJR): Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija un Somija. Projekta mērķis ir attīstīt darba apģērbu uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā, padarot to konkurētspējīgāku ar jauniem ražotājiem un importētājiem citur pasaulē. Starptautiskā sadarbība dizaina, tirgus un apakšlīgumu jomā starp BJR valstīm jau eksistē, tomēr ne visi aspekti ir izpētīti. Līdz ar to projekta virzieni ir informācijas pielāgošana, jaunu materiālu un tehnoloģiju integrēšana darba apģērbā, kā arī, piegādes ķēžu pārvaldības uzlabošana.
Projekta ilgums ir trīs gadi.
Activities:
Projekta aktivitātes balstītas partneru pieredzē un specifiskajās zināšanās. Tā Latvijas un Somijas puses partneriem ir viedo tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas specifiskas zināšanas, savukārt galvenie šīs jomas ražotāji BJR atrodas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā. Projekta ietvaros universitātes un pētniecības institūcijas ražošanas uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), nodos zināšanas par mūsdienu 3D skenēšanas, viedo tekstiliju un apģērbu izgatavošanas tehnoloģijām, kā arī efektīvu piegādes ķēžu vadību.
Projekta ietvaros plānots veikt MVU izvēlētās mērķa grupas (gala lietotāji) 3D ķermeņa skenēšanu, lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā aktualizētu standartus. Lai to nodrošinātu, pētniecības institūti veiks apjomīgu datu apkopošanu, apstrādi un analīzi. Apkopotie rezultāti veidos pamatu jaunās paaudzes darba apģērbu prototipu izstrādei. Projekta partneri nodrošinās tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņu.
Zemģērba mikroklimats ir svarīgs faktors optimālu darba spēju un labsajūtas nodrošināšanai. RTU un citi partneri projekta ietvaros veicinās zināšanu pārnesi ražošanā par pieejamiem un jauniem viedajiem risinājumiem, piemēram, inovatīvām apģērbā integrētām IT tehnoloģijām, piedāvājot konkrētus viedapģērba risinājumus. Labākās idejas tiks aprobētas ražošanā un tiks pārbaudītas reāla darba apstākļos.
Papildus tam projekta ietvaros tiks izpētīta esošo starptautisko piegādes ķēžu efektivitāte un labākie risinājumi piedāvāti partneriem, kā arī Baltijas jūras reģiona vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmumiem.
Partners:
  • Centria University of Applied Sciences
  • TTK University of Applied Sciences
Project first publicity: Download
Project published on RTU website: 28.04.2016.

University