Project

.
.
Eco-friendly Built Environment
Project title: Eco-friendly Built Environment
Project short title: ECOBUILT
Number of project implementation agreement: 101050081
Registration number: 4567
Department: Institute of Design Technologies
Administrating department: Institute of Design Technologies
Finance fund: ERASMUS+
Project RTU role: leading partner
Status: In implementation
Project start date: 01.02.2022.
Project end date: 30.04.2023.
Title of grant issuer: European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
General manager: Dana Beļakova
Administrative manager: Dana Beļakova
Total finance:
55000.00
Summary:

ECOBUILT projekts atbilst pieaugošajam valsts un Eiropas mēroga pieprasījumam pēc profesionāļiem, kas koncentrējas uz ilgtspējību un spēj pārvaldīt plānošanas procesa sarežģītību dažādās jomās un dažādos mērogos.
Projektā ir iesaistītas trīs universitātes no dažādiem Eiropas reģioniem un tādējādi tiek ieviesta transnacionālā dimensija: Rīgas Tehniskā universitāte (koordinators), Dženovas Universitāte (Itālija), Belgradas Universitāte (Serbija).
Projekta koncepcija ir izstrādāt integrētu maģistra programmu Videi draudzīga apbūvēta vide, kuras mērķis ir apmācīt augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēs projektēt un atjaunot ēkas un ainavas pilsētvidē un laukos, minimāli ietekmējot cilvēku labklājību un vidi. Absolventi, apgūstot pamatzināšanas un kompetences videi draudzīgā apbūvētā vidē (inženierzinātņu modulis, aprites ekonomikas modulis, ilgtspējas modulis), iegūs specifiskākas prasmes kādā no programmas koncentrācijas virzieniem: zaļā arhitektūra, pilsētvides dizains, ainavu dizains, un renovācijas dizains.
Projekta dalībnieki izmantos dažādus rīkus un mehānismus, lai nodrošinātu projekta ilgtspēju, rezultātu QA un labākās prakses izplatīšanu.

Activities:
Maģistrantūras absolventu profils tiks veidots, balstoties uz darba devēju aptaujas rezultātiem, un tajā būs uzskaitītas prasmes un kompetences, kas nepieciešamas kvalificētam absolventam.
Integrētajā maģistra programmā būs ietverta programmas struktūra, īss moduļu apraksts, īstenošanas vietas, mobilitāte.
Moduļu katalogā tiks uzskaitīti projekta ietvaros izstrādātie un atjauninātie moduļi pēc kredītpunktu skaita, pārskata, T&A metodēm un formām, atslēgas LO. Moduļu saturs ietvers arhitektūras izglītības labākās prakses un arhitektūras dizaina tendences.
Studentu rokasgrāmata aptvers integrētās procedūras un noteikumus attiecībā uz uzņemšanu, atlasi, praksi, tēžu aizstāvēšanu, mācību praksi, grādu piešķiršanu.
Atzīšanas mehānisms ietvers ieraksta veidnes atšifrējumu, kredīta pārveduma līgumu.
Kvalitātes nodrošināšanas rīki ietvers salīdzinošās pārskatīšanas veidni, skolēnu novērtējuma anketu un skolotāju novērtējuma anketu.
Izplatīšanas plānā būs ietverti komunikācijas un izplatīšanas kanāli, mērķa grupas, rezultāti, atbildīgās personas.
Tīmekļa vietne tiks atvērta neatkarīgā platformā, un tajā būs visi veicināšanas materiāli un galvenā informācija par programmu: nosaukums, ilgums, kredītpunktu skaits, pārskats, saturs, uzņemšana, atlase, eksāmens, grādu piešķiršana, mobilitātes shēmas.
Kampaņa ietvers regulārus seminārus iestāžu un vietējā līmenī, īpašus valsts mēroga seminārus un projekta noslēguma konferenci. Visi pasākumi būs vērsti uz dažādu mērķa grupu informētības palielināšanu un politikas veidotāju un darba devēju iesaistīšanu ECOBULT kopienā. Izplatīšanas ziņojumos būs norādīts dalībnieku skaits, viņu kompetences jomas un atsauksmes.
Personāla atlases stratēģija aptvers mērķa valstis, saziņas kanālus un darbā pieņemšanas instrumentus un mehānismus: sociālo mediju emuārus, izglītības gadatirgus, vēstniekus, absolventus. Tiks noteiktas katra konsorcija dalībnieka lomas un pienākumi.
Programma tiks akreditēta atbilstoši nacionālajām likumdošanas normām. Tiks izskatīti veidi, kā izmantot kopīgu programmu QA Eiropas pieeju.
Partnerības līguma projektā tiks noteikta izstrādājamās maģistra programmas pārvaldība: visas kopējās procedūras un noteikumi par uzņemšanu, pieteikšanos, atlasi, eksāmenu kritērijiem, kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, mobilitātes shēmu, akreditācijas procedūru, promocijas plānu. Studentu līguma projektā tiks noteikti studentu mobilitātes finanšu noteikumi, kredītpunktu pārnešanas kārtība.
Finanšu ilgtspējas plānā būs iekļautas programmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās ikgadējās finanses un iekšējie un ārējie avoti izdevumu segšanai.
Partners:
  • University of Genoa
  • University of Belgrade
Project published on RTU website: 01.02.2022.

University