RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Struktūra

Rīgas Tehniskajā universitātē studē aptuveni 15 tūkstoši studentu, no kuriem aptuveni 400 ir RTU Studentu parlamenta biedri, un tas ir nepieskaitot aktīvistus. RTU SP biedri ir tie, kuriem ir piešķirtas tiesības pārstāvēt studējošo viedokli RTU, jo visi RTU SP biedri ir RTU studentu vēlēti.  Šie 400 biedri ir piederīgi kādai no 9 fakultāšu un 4 studiju un zinātnes centru Studentu pašpārvaldēm jeb FSP.

RTU SP Kopsapulce ir RTU SP augstākā lēmējinstitūcija, kuru veido 45 FSP deleģēti biedri, proporcionāli studējošo skaitam katrā fakultātē. To skaitā ir arī viens RTU studiju un zinātnes centru SP pārstāvis un RTU Rīgas Biznesa skolas pārstāvis. RTU SP Kopsapulcē pieņem visus lēmumus, kas sasitīti ar izmaiņām RTU SP darbībā, tai skaitā ievēl RTU SP izpildinstitūciju - RTU Studentu parlamenta valdi.

RTU SP valde 9 cilvēku sastāvā nodrošina RTU SP ikdienas darbību visās studējošo pārstāvniecības sfērās. Valdes darbu vada RTU SP prezidents, kuru Kopsapulce ievēl par organizācijas galvu uz diviem gadiem. Valdes un Prezidenta darbība ir tieši pakļauta Kopsapulcei, kas nozīmē, ka visi nozīmīgākie Valdes virzītie priekšlikumi un darbi tiek saskaņoti ar RTU SP augstāko lēmējinstitūciju.

Būtiska loma RTU SP Kopsapulcei ir arī 7 studējošo pārstāvju RTU Senātā ievēlēšanā - šie cilvēki ir tie, kas vistiešākajā veidā pārstāv RTU studējošo intereses RTU koleģiālajā vadības lēmējinstitūcijā - Senātā -, kur ikdienā tiek lemts par kārtību un noteikumiem, kas regulē visas Rīgas Tehniskās universitātes darbību.


RTU SP NODAĻU APRAKSTI

Prezidents

RTU Studentu parlamenta prezidents ir organizācijas un visu tās institūciju vadītājs. Vadot RTU SP valdes, fakultāšu Studentu pašpārvalžu un pārējo RTU SP biedru darbu, Prezidenta pienākums ir sekot līdzi organizācijas stratēģiskajai virzībai un mērķu izpildei. Viens no būtiskākajiem Prezidenta darbības aspektiem ir studējošo interešu pārstāvniecība, uzturot pastāvīgu komunikāciju ar RTU vadību un Rektoru, kā arī darbojoties lielākajā daļā RTU koleģiālo lēmejinstitūciju. Bez RTU SP ikdienas darbu un finanšu pārraudzīšanas, Prezidenta pienākums ir arī reprezentēt RTU SP un visus RTU studējošos citu studentu un jauniešu organizāciju vidū, masu medijos un dažādos ar RTU SP darbības jomu saistītos pasākumos.

Viceprezidents

Viceprezidents (Vice) ir RTU SP prezidenta labā roka, balsts un aizstājējs gan ikdienā, gan brīžos, kad Prezidents ir slims, ārvalstīs vai noticis, kas cits. Tā kā RTU ir 9 fakultātes un katrai no šīm fakultātēm ir sava Studentu pašpārvalde, Viceprezidenta viens no galvenajiem pienākumiem ir koordinēt šo 9 pašpārvalžu Vadītājus - atbildēt uz viņu neskaidrajiem jautājumiem RTU SP un pašpārvaldes vadīšanas kontekstā, informēt par RTU SP notiekošo, palīdzēt un saliedēt. Tāpat Viceprezidents rūpējas par organizācijas iekšējo vidi un Biedru motivāciju, labo un atjauno RTU SP normatīvos dokumentus, kurus tu vari apskatīt šeit, kā arī organizē Projektu konkursa darbību.

Ārējo sakaru nodaļa

Ārējo sakaru nodaļa jeb ĀSN, kā jau nosaukumā vēstīts, sadarbojas ar dažādām organizācijām un cilvēkiem. ĀSN galvenais darbības virziens ir RTU studējošo pārstāvēšana Latvijas Studentu apvienībā (LSA) - darbošanās LSA darba grupās, kā arī lēmumu pieņemšana kā LSA domniekiem un rūpēšanās par studentu vajadzībām un interesēm nacionālā un starptautiskā līmenī. Ārējo sakaru nodaļa arī sadarbojas ar dažādām organizācijām – NORDTEK, BALTECH, BEST u.c., rūpējās par veiksmīgu komunikāciju ar pārējām Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldēm, kā arī komunicē ar cilvēkiem, kas RTU Studentu parlamentā darbojušies iepriekš - mūsu vecbiedriem.

Kultūras nodaļa

Kultūras nodaļa jeb KN organizē un koordinē lielākos kultūras pasākumus, tai skaitā plaši pazīstamo "Fukšu balli", tādā veidā pilnveidojot RTU SP kultūras procesu un tradīcijas.

Sporta nodaļa

Sporta nodaļa jeb SN koordinē sporta pasākumu organizēšanu un pilnveido RTU SP sporta pasākumus un tradīcijas. Sporta nodaļas pārraudzībā ir tādi atpazīstami projekti kā ziemas sporta spēles - "Briedīši", rudens sporta spēles Ronīšos u.c.

Mārketinga nodaļa

RTU Studentu parlaments ikdienā aktīvi strādā pie neskaitāmiem lieliem un maziem projektiem. Nenoliedzami ir daudz cilvēku, kuri zina par SP piedāvājumiem, tomēr šā vai tā liela daļa no studējošo pārstāvniecības darba ir nepārtraukta informācijas nodrošināšana par SP piedāvatājām iespējām un paveikto. Mārketinga nodaļas (MN) mērķis ir radīt pozitīvu un atpazīstamu SP tēlu visu RTU studējošo, mācībspēku, administrācijas un darbinieku vidū, kā arī šo tēlu pasniegt ārpus RTU iekšējā ietekmes loka. RTU SP ir jābūt zināmam ne tikai ar savu vārdu, bet arī ar saviem darbiem. Tāpēc Mārketinga nodaļa ikdienā aktīvi strādā arī pie tā, lai ikviens pasākums un projekts iegūtu papildus pievienoto vērtību, piesaistot atbalstītājuzņēmumus, kā arī meklējot jaunus sadarbības partnerus.

Studiju nodaļa

Studiju nodaļas (StN) galvenais uzdevums ir rūpēties par studiju kvalitātes celšanu un studējošo viedokļa pārstāvēšanu akadēmiskajos jautājumos gan RTU, gan ārpus tās. Tāpat Studiju nodaļa atbild arī par akadēmisko grupu vecāko un padomnieku koordinēšanu, kā arī iesaistās iksemestra anketēšanas norisē. Nodaļas pienākumos ietilpst organizēt studentu frakcijas darbību RTU Senātā, informēt studentus par stipendijām un kreditēšanas iespējām, uzturēt komunikāciju ar RTU Studiju departamentu un RTU Studiju prorektoru, kā arī kopumā sniegt informāciju RTU SP par aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesu universitātē.

Vides un sociālā nodaļa

Vides un socālā nodaļa (VSN) ne tikai apvieno zaļā dzīvesveida aktīvistus, tādējādi padarot studējošo dzīvi zaļāku, bet arī veicina infrastruktūras uzlabošanas procesus sadarbībā ar citām RTU struktūrvienībām. VSN rūpējas par studentu sociālā rakstura problēmu risināšanu, kā arī rīko tādus pasākumus, kas ir vērsti uz studējošo labklājības uzlabošanu.

Zinātnes un inovāciju nodaļa

Zinātnes un inovāciju nodaļas (ZINo) galvenais darbības virziens ir popularizēt zinātni Rīgas Tehniskajā universitātē. Tie ir gan projekti ar zinātnisku ievirzi, kas ļauj padziļinātāk izprast kāda jautājuma nianses un kopsakarības, gan populārzinātniskie pasākumi, kas dod vispārīgu ieskatu dažādās tēmās. Studējošajiem tiek piedāvātas tikšanās ar nozares profesionāļiem Science Rocks diskusiju reizēs, praktisku iemaņu iegūšana 3D printēšanas konkursā, savu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanu Studentu zinātniski tehniskajā konferencē (SZTK) u.c.

Nodaļa iesaistās arī dažādu līmeņu studējošo pārstāvniecībā. Regulāri notiek sadarbība gan ar RTU Zinātņu prorektora dienestu, gan studējošo pārstāvi, kas ikdienā apmeklē Zinātnes padomes sēdes un reprezentē studējošo viedokli tur. Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī tam, lai pēc iespējas veiksmīgāk tiktu nodrošināta kvalitatīva informācijas aprite un ikviens RTU students būtu informēts par iespējām pilnveidot savas profesionālās iemaņas zinātnē, iesaistoties kādā no Studentu klubiem vai RTU laboratorijām.