RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Studentu pašpārvalde

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

MTAF SP jeb Mehu Studentu pašpārvalde ir draudzīga un brīvprātīga studentu organizācija, kas pārstāv savu studentu intereses visās RTU lēmējinstitūcijās. MTAF SP nodrošina labvēlīgu un radošu vidi studentiem. Fakultātes studentu pašpārvaldē var darboties ikviens MTAF students, kas vēlas būt notikumu centrā, organizēt pasākumus un uzlabot savu un citu studentu dzīvi, kā arī gūt neatsveramu pieredzi un neformālo izglītību, kontaktus un sociālās prasmes.

 

Mazliet par MTAF SP

FSP darbība tiek koordinēta sēdēs, čatu grupās, sociālajos tīklos un e-pastu listēs. FSP sēdes norisinās katru otro nedēļu, tajās tiek pavēstīti jaunumi RTU dzīvē, pārrunāts aktuālais un nodota informācija biedriem par tuvākajiem pasākumiem un izmaiņām, kā arī nepieciešamības gadījumā notiek vēlēšanas vai balsošana. MTAF SP valde tiekas kopīgi vismaz reizi divās nedēļas, lai apspriestu Mehu darbību, nākotnes plānus, finanses, iekšējās motivācijas jautājumus, sadarbības iespējas ar citām universitātēm un uzņēmumiem.

Valde kopā ar biedriem un aktīvistiem veido dažādus gan akadēmiskus, gan izklaidējošus pasākumus, kas izpušķo fakultātes studentu ikdienu. Darboties ir aicināts pilnīgi ikviens MTAF students!

 

MATF SP galvenie mērķi:

  • Aizstāvēt MTAF studentu intereses dažādās lēmējinstitūcijās gan fakultātes, gan RTU līmenī;
  • Celt studiju kvalitātes līmeni, uzlabot informācijas apriti fakultātē;
  • Veidot studentiem saistošus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus;
  • Sadarboties ar citu augstāko izglītības iestāžu studentiem;
  • Sadarboties ar citu augstāko izglītības iestāžu studentiem;
  • Dot iespēju Mehu biedriem gūt izaugsmes iespējas un pieredzi dažādās jomās;
  • Popularizēt un pozitīvi parādīt mūsu fakultāti un tās pašpārvaldi.

 

MTAF SP darbības organizācija

MTAF SP vadītājs: Dārta Cīrule, vadītāja pienākumos ietilpst vadīt un koordinēt MTAF SP darbu, pārstāvēt MTAF SP RTU lēmējinstitūcijās un pārvaldīt MTAF SP finanšu un materiālo līdzekļu izmantošanu.

Vadītāja vietnieks: Lauris Emīls Frēlihs, vietnieka pienākumos ietilpst aizvietot vadītāju tā prombūtnes laikā, pildīt vadītāja norādītos uzdevumus un pienākumus, rūpēties par pašpārvaldes iekšējo atmosfēru.

Studiju virziena vadītājs: Ilze Baumgarte, studiju virziena vadītāja pienākumos ietilpst aizstāvēt studentu intereses saistībā ar akadēmiskajiem jautājumiem, informēt MTAF studentus par aktualitātēm studijās, rīkot akadēmiski izglītojošus pasākumus, nodrošināt MTAF padomnieku un grupu vecāko darbu atbilstoši RTU SP nolikumiem, apmeklēt vai deleģēt kādu citu biedru RTU SP Studiju nodaļas sēdēm.

Finanšu virziena vadītājs: Emīls Kiseļevskis, finanšu virziena vadītāja pienākumos ietilpst uzraudzīt pašpārvaldes finanšu stāvokli, finanšu plūsmu, piesaistīt un izlietot brīvos līdzekļus pašpārvaldes attīstībai, apmeklēt vai deleģēt kādu citu biedru RTU SP Mārketinga nodaļas sēdēm.

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs: Timofejs Žiromskis, sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja pienākumos ietilpst publicēt jaunāko informāciju pašpārvaldes sociālajos tīklos, atbildēt par MTAF SP vizuālo tēlu, pārzināt RTU pieejamos resursus, kas ir aktuāli sabiedrisko attiecību virzienam, apmeklēt vai deleģēt kādu citu biedru RTU SP Sabiedrisko attiecību nodaļas sēdēm.

Sporta virziena vadītājs: Rūdolfs Kukainis, sporta virziena vadītāja pienākumos ietilpst informēt fakultātes studentus par sporta pasākumiem, nodrošināt MTAF studentu dalību visos Rektora kausa izcīņas posmos, informēt pašpārvaldes biedrus par MTAF sasniegtajiem rezultātiem Rektora kausa izcīņas posmos, apmeklēt vai deleģēt kādu citu biedru RTU SP Sporta nodaļas sēdēm

Ārējo sakaru virziena vadītājs: Aija Denija Trēziņa, ārējo sakaru virziena vadītāja pienākumos ietilpst veidot un uzturēt kontaktu ar RTU un citu augstāko izglītības iestāžu studentu pašpārvaldēm, organizācijām, institūcijām, u.c., informēt MTAF vecbiedrus par pašpārvaldes aktualitātēm, uzturēt MTAF vecbiedru sarakstu, apmeklēt vai deleģēt kādu citu biedru RTU SP Ārējo sakaru nodaļas sēdēm.

 

Darbības attīstība

MTAF SP ir nostabilizējusies kā spējīga, aktīva un draudzīga pašpārvalde. Tikusi izveidota spēcīga sadarbība ne tikai ar citām RTU fakultātēm, bet arī ar citām universitātēm. Tiek turpināta stabila sadarbība ar tādiem uzņēmumiem kā RK Machinery. Pasākumiem arvien vairāk piesaistīti dažādi sponsori un prese. Katru gadu audzis dalībnieku skaits un kvalitātes līmenis dažādos Mehu rīkotajos pasākumos. Pēdējo gadu laikā aktīvi rīkotas ekskursijas un vieslekcijas, kurās iesaistījušies vairāki simti studentu.