RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvalde

Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

Sveiks! IEVF SP ir mājas ikvienam lapsēnam un to draugiem. Mēs pārstāvam visus studējošos RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē un rūpējamies par to, lai ikkatra studiju pieredze būtu neaizmirstama. Mūsu saimē valda pozitīva gaisotne, kas vērsta uz dažādu komunikācijas, organizatorisko un pārstāvniecības prasmju pielietošanu un attīstīšanu komandas darbā. 


Šogad kopā mēs spēsim pacelt pašpārvaldes darbu augstāk, studentu pārstāvniecībā spert soli tālāk un mīlēt savu paveikto arvien vairāk. 
Ar miljoniem sirdī un ģenialitāti prātā!

Vīzija:
Spēcīga un kompetenta studentu pašpārvalde, kas veiksmīgi pārstāv ikkatra IEVF studējošā intereses.

Mērķi:
1. IEVF studentu interešu pārstāvniecība fakultātes un RTU lēmējinstitūcijās.
2. Uzlabot studiju pieredzi IEVF, veicot studiju kvalitātes novērtēšanu, noteikto problēmu risināšanu un inovatīvas, uz praktiskas pieredzes balstītas studiju vides veicināšanu.
3. Veicināt komunikāciju un sadarbību starp fakultātes studējošajiem un vadību.
4. Nodrošināt iesaistes iespējas ārpusstudiju kultūras un sporta pasākumos.  
5. Rosināt dialogu starp dažādām studentu grupām un ārējām organizācijām.
6. Veidot pašpārvaldi kā pozitīvu, saistošu un inovatīvu vidi ikvienam IEVF studējošajam. 

FSP darbības attīstība:
Padziļinātas IEVF SP biedru zināšanas un kompetence par studējošo pārstāvniecību.
Produktīvs dialogs starp studējošajiem un mācībspēkiem, kas balstās uz sapratni, atvērtību un cieņu.
Kvalitatīvi un daudzveidīgi pasākumi neatkarīgi no esošās situācijas.
Pasākumi angļu valodā, ārzemju studējošo iesaiste nodaļu darbībā.
Aktīva komunikācija starp dažādām AII, kā arī starpfakultāšu sadarbība dažādu pasākumu organizēšanā.
Radīt pieejamāku un iekļaujošāku pašpārvaldes iekšējo vidi, attīstot iesaistes iespējas visām studējošo grupām.

Vadītājs vada un atbild par valdes un pašpārvaldes darbu kopumā, nodrošina mūsu studentu pārstāvniecību un viedokļa paušanu visās RTU un IEVF lēmējinstitūcijās,
nodrošina efektīvu komunikāciju ar IEVF vadību, vada Lielsēdes. 

Vietnieks aizstāj IEVF SP vadītāju prombūtnes laikā, pārrauga IEVF SP finanšu un citus dokumentus, protokolē un sasauc Lielsēdes. 

Ārējās komunikācijas nodaļa (ĀKN) rūpējas par sponsoru piesaisti pašpārvaldes projektiem, veido sadarbību ar citām fakultātēm un AII studentu pašpārvaldēm, organizē pasākumus, kas paredzēti gan RTU, gan ārzemju apmaiņas studentiem.

Kultūras un sporta nodaļas (KSN) galvenie uzdevumi ir kultūras un sporta pasākumu organizēšana, popularizēšana un studentu iesaiste tajos. Tāpat IEVF komandu pārstāvniecības nodrošināšana RTU “Rektora kausā”, tādā veidā veicinot studentus sportot.

Studiju nodaļa (StN) ir studējošo pārstāvniecības pamatakmens. StN atbild par informācijas apriti visu fakultātes studējošo vidū. Starp problēmsituāciju risināšanu un studējošo pārstāvniecības koordinēšanas dažādās RTU lēmējinstitūcijās, tiek organizēti arī dažādi akadēmiska rakstura pasākumi. 

Sabiedrisko attiecību nodaļa (SAN) veic dažādas ar mārketingu saistītas funkcijas un strādā pie fakultātes studentu pašpārvaldes sociālo tīklu uzturēšanas.