RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Studentu pašpārvalde

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Studentu pašpārvalde

Darbības programma

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Studentu pašpārvalde apvieno aktīvus studentus, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu studentu pārstāvniecību visās RTU lēmējinstitūcijās, uzlabojot ETF studentu mācību procesu. Kā arī aktīvi iesaista fakultātes studentus dažādos ārpus studiju pasākumos un projektos ar mērķi radīt labvēlīgu atmosfēru RTU studējošo vidū. Iesaistoties ir iespēja attīstīt sociālās prasmes, iegūt kontaktus un neformālo izglītību kā pievienoto vērtību studiju procesam. ETF SP veido un rada piederības sajūtu ikvienam tās biedram un aktīvistam.

FSP mērķi

● Aizstāvēt ETF studējošo intereses lēmējinstitūcijās kā fakultātes ietvaros, tā arī RTU līmenī;

● Studiju kvalitātes celšana un mācību procesa uzlabošana;

● Nodrošināt efektīvu informācijas apriti visos studiju līmeņos, lai svarīgākā un nepieciešamā informācija nonāktu ikvienam fakultātes studentam;

● Organizēt un iesaistīt ETF studējošos dažādos sporta, kultūras un izglītojošajos pasākumus gan ar citām RTU FSP, gan veidojot sadarbības ar citām AII;

● Veidot sadarbību ar nozares uzņēmumiem un informēt studējošos par potenciālajām darba iespējām;

● Popularizēt un pilnveidot ETF SP darbību.

Darbības attīstība

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Studentu pašpārvalde ir uz izaugsmi tendēta organizācija, kura pēdējo gadu laikā ir nostabilizējusi savas pozīcijas RTU. ETF SP darbības attīstībā ietilpst pozitīvas gaisotnes nodrošināšana FSP vidē, jauno fakultātes studentu iesaistīšana pašpārvaldes darbībā un RTU Studentu parlamentā, biedru iesaistīšana kvalitatīvu projektu izveidē gan FSP, gan RTU SP. Tiek akcentēta biedru un aktīvistu kompetences celšana, izcila komunikācija ar ETF administrāciju, lai nodrošinātu efektīvu mācību procesa norisi, un sadarbības veidošana gan ar citām RTU fakultātēm, gan citām Latvijas AII, gan ar nozares uzņēmumiem, kā piemēram, “Erica Synth”, “Rohde & Schwarz”, “Huawei”.

Darbības organizācija

ETF SP darbojas pēc noteiktas sistēmas. Tā sastāv no valdes, biedriem un aktīvistiem. Valdi veido - vadītājs, vadītāja vietnieki un trīs nodaļas. Pašpārvaldes vadītājs un vietnieks:

Vadītājs vada un koordinē organizācijas darbību, seko līdzi darbu izpildei un kvalitātei, pārstāv ETF SP viedokli dažādās lēmējinstitūcijās.

Vadītāja vietnieks ir atbildīgs par pienākumu izpildi vadītāja prombūtnes laikā, pilda norādītos uzdevumus un pienākumus, apmeklē reprezentatīvos pasākumus, kā arī ir atbildīgs par vecbiedru iesaisti pašpārvaldes darbībā un saliedējošo pasākumu veidošanu ar citām RTU FSP un AII SP.

Vadītāja vietnieks studiju jautājumos: Galvenais mērķis ir pārstāvēt studentu intereses akadēmiskajās lietās. Uzdevumos ietilpst studentu uzdoto akadēmisko jautājumu un to problēmu risināšana, studiju kvalitātes uzlabošana, mācību procesa pilnveidošana un tieša saziņa ar fakultātes vadību. Vadītāja vietnieks studiju jautājumos koordinē grupu vecāko darbību, nodod svarīgāko informāciju, lai tā nonāktu pie ikviena fakultātes studenta, kā arī ir atbildīgs par padomnieku un mentoru darbību.

Finanšu nodaļa: Finanšu nodaļas konsultē citas nodaļas finanšu jautājumos, palīdz piesaistīt ETF SP projektiem sadarbības partnerus, kā arī atbild par dažādu pasūtījumu veikšanu.

Sabiedrisko attiecība nodaļa: Atbildīga par ETF SP vizuālo identitāti. Pārvalda sociālos tīklos, kā Instagram, Facebook un Flickr, veido piesaistošus vizuālos materiālus dažādiem projektiem.

Projektu nodaļa: Galvenais projektu nodaļas mērķis ir nodrošināt studentiem kvalitatīvu ārpus studiju dzīvi, organizējot gan izglītojošus, gan izklaidējošus pasākumus un projektus.

Katram biedram un aktīvistam ir iespēja iesaistīties vienā vai vairākās nodaļās pēc paša ieskatiem.

Pašpārvaldes darbība tiek koordinēta sēdēs, kuras notiek reizi līdz divas reizes mēnesī. Tajās tiek apspriestas aktualitātes pašpārvaldē, Studentu parlamentā un RTU, nodota svarīga informācija, kā arī tiek veikta lēmumu pieņemšana. Svarīgākā informācija tiek nodota arī ar e-pastu un Whatsapp starpniecību.

Visa gada garumā: Tiks veidotas tefu rubrikas, mācību vakari, tikšanās ar grupu vecākajiem, saliedējošie pasākumi, vieslekcijas no nozares uzņēmumiem.