RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Stipendijas

Uz stipendijas saņemšanu konkursa kārtībā var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus RTU noteiktajos termiņos un kuriem nav akadēmisko parādu.

Stipendiju veidi
 • ikmēneša stipendija, ko piešķir bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam – 10 (desmiti) mēnešu gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
 • doktoranta stipendija, ko piešķir studējošajam doktora studiju programmā – 11 (vienpadsmit) mēnešu gadā (stipendiju nepiešķir augustā);
 • kredītam pielīdzinātā stipendija, ko piešķir studējošajiem doktora studiju programmās zinātniskā grāda ieguvei – 11 (vienpadsmit) mēnešu gadā (stipendiju nepiešķir augustā);
 • vienreizējā stipendija, ko piešķir par labām sekmēm un ieguldījumu studentu zinātniskajā un grupas vecākā darbā, pašpārvaldes, sporta un citās aktivitātēs un kas visa semestra laikā nepārsniedz ikmēneša vai doktoranta stipendijas divkāršu apmēru;
 • paaugstinātā stipendija, kuras apjoms katrā mēnesī nepārsniedz ikmēneša vai doktoranta stipendijas divkāršu apmēru;
 • grūtniecības atvaļinājuma laika stipendija, ko piešķir, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.
Stipendiju apjomi vienam studējošajam
 • ikmēneša stipendija pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju programmas studentam – 200 EUR mēnesī;
 • doktorantam:
  • studiju programmas apguvei – 113,83 EUR mēnesī;
  • kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei – 85,37 EUR mēnesī.
 • Grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju par 2 grūtniecības mēnešiem:
  • pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju programmas studentam – 99,60 EUR mēnesī;
  • doktorantam - 113,83 trīs EUR mēnesī.

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz aizpildītu iesniegumu un dokumentus, kas apstiprina studējošā atbilstību kādam no iepriekš minētajiem kritērijiem, katra semestra pirmās 10 dienas elektroniski ORTUS portālā vai klātienē savas fakultātes vai RTU studiju un zinātnes centra Stipendiju komisijai.

Iesniegums stipendijas saņemšanai

Pilns stipendiju piešķiršanas nolikums