RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

RTU struktūra

RTU struktūra

Rīgas Tehniskās universitātes struktūru veido centrālā administrācija, 9 fakultātes, 4 studiju un zinātnes centri, Rīgas Biznesa skola, RTU Inženierzinātņu vidusskola un RTU Olaines Tehnoloģiju koledža.

RTU augstākā amatpersona ir Rektors, kas īsteno universitātes vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv universitāti. Rektoram ir tieši pakļauti prorektori: Zinātņu prorektors, Finanšu prorektors, Studiju prorektors un Attīstības prorektors.

  • Zinātņu prorektora dienests nodrošina, attīsta un vada zinātnisko darbību universitātē, kā arī organizē zinātnieku sagatavošanu doktora zinātniskā grāda iegūšanai;
  • Finanšu prorektora dienests nodrošina universitātes finanšu vadības procesus, materiālo vērtību un finanšu līdzekļu uzskaiti, sadali un plānošanu;
  • Studiju prorektora dienests koordinē studiju programmu realizāciju un pārrauga studiju procesu;
  • Attīstības prorektora dienests sagatavo universitātes attīstības stratēģiju un nodrošina veiksmīgu tās ieviešanu, pārrauga nozīmīgu projektu īstenošanu, kā arī rūpējas par universitātes interešu pārstāvniecību darbā ar valsts institūcijām, sadarbības partneriem un sabiedrību.

Universitātes augstākā lēmējinstitūcija ir Satversmes sapulce, kura apstiprina Rīgas Tehniskās universitāti Satversmi, ievēl Rektoru un RTU Senāta locekļus.

Senāts ir koleģiāla universitātes vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kura apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas RTU darbības sfēras (apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības, apstiprina RTU budžetu u.c.).

Padomnieku konvents veicina universitātes attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus. Padomnieku konvents konsultē Senātu un Rektoru attīstības stratēģijas jautājumos un atbalsta augstskolas materiālo un finansiālo resursu veidošanu.

Universitātes akadēmiskā un zinātniskā darbība tiek organizēta fakultātēs, kuras īsteno studiju programmas un veic pētniecību. Fakultātes augstākā amatpersona ir Dekāns, kurš vada fakultātes darbu.

Vairāk par RTU struktūru un vadību vari lasīt RTU mājaslapā.