RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Studiju finansēšanas avota mainīšanas un studiju maksas atlaides piešķiršanas kārtība

Apstiprināts ar lēmumu «Par studiju finansēšanas avota mainīšanas
un studiju maksas atlaides piešķiršanas vispārīgo kārtību»,
lēmums RTU Senātā pieņemts 2018. gada 26. martā (protokollēmums nr. 618).

Pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu

Šis nolikums reglamentē vispārīgo kārtību, kādā notiek brīvo budžeta vietu aizpildīšana, studējošo rotācija un studiju maksas atlaides piešķiršana.

1. Nolikumā lietoto terminu skaidrojums

1.1. budžeta vieta – studijas par valsts budžeta līdzekļiem;

1.2. maksas studijas – studijas par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem;

1.3. brīvo budžeta vietu aizpildīšana - ja studiju programmā studējošo skaits budžeta vietās ir mazāks nekā studiju programmai piešķirtais budžeta vietu skaits, tad budžeta vietas aizpilda ar maksas studiju studentiem, mainot studējošajiem studiju līguma nosacījumus par studiju finansēšanas avotu;

1.4. studiju maksas atlaide – pilnīga vai daļēja atbrīvošana no studiju maksas;

1.5. rotācija – ikgadējs konkurss par budžeta vietām. Tā ir iespēja maksas studiju studentiem iegūt budžeta vietas un otrādi – budžeta vietu studentiem kļūt par maksas studiju studentiem.

2. Brīvo budžeta vietu aizpildīšana

2.1. Lēmumu par brīvo budžeta vietu aizpildīšanu, studējošo rotāciju un studiju maksas atlaides piešķiršanu pieņem fakultātes vai Rīgas Biznesa skolas dome, filiāles, Baltech studiju centrs vai kopīgās studiju programmas padome.

2.2. Brīvo budžeta vietu aizpildīšana notiek konkursa kārtībā. Konkursu katra semestra noslēgumā organizē un publiski izsludina par studiju programmas īstenošanu atbildīgā struktūrvienība. Brīvo budžeta vietu aizpildīšana pēc rudens semestra notiek līdz kārtējā gada 1. martam, pēc pavasara semestra – līdz 1. oktobrim.

2.3. Konkursā par budžeta vietām var piedalīties tikai sekmīgi studējošie, kuri studē par maksu, tai skaitā studējošie, kuri saņem studiju maksas atlaidi. Galvenais  vērtēšanas kritērijs – vidējā svērtā atzīme par iepriekšējā semestrī iegūtajiem gala vērtējumiem. Detalizētus konkursa nosacījumus un kritērijus nosaka ar fakultātes domes, filiāles, Baltech studiju centra vai kopīgās studiju programmas padomes lēmumu apstiprinātā konkursa nolikumā, kuru apstiprina studiju prorektors. Konkursa nolikumam ir jābūt publiski pieejamam RTU mājaslapā.

3. Rotācijas kārtība

3.1. Rotācija notiek vienu reizi gadā, ja studiju programmā bez budžeta vietām ir maksas studenti. Rotāciju organizē ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pavasara eksāmenu sesijas beigām.

3.2. Rotācijas kārtību un kritērijus nosaka rotācijas nolikumi, kur galvenais vērtēšanas kritērijs – vidējā svērtā atzīme par iepriekšējā gadā iegūtajiem gala vērtējumiem. Nolikumus izstrādā fakultātes un filiāles, tos apstiprina fakultātes dome, filiāles, Baltech studiju centra vai kopīgās studiju programmas padome un studiju prorektors. Konkursa nolikumam ir jābūt publiski pieejamam RTU mājaslapā.

4. Studiju maksas atlaides piešķiršana

4.1. Studiju maksas atlaidi ir tiesīgi saņemt šādu sociālo kategoriju pilna laika studējošie:

4.1.1. bāreņi;

4.1.2. 1. vai 2. grupas invalīdi;

4.1.3. kuru abi vecāki ir 1. vai 2. grupas invalīdi;

4.1.4. kuri palikuši bez vecāku gādības (līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai);

4.1.5. kuru apgādībā ir vismaz viens bērns līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai;

4.1.6. kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

4.2. Studiju maksas atlaidi var saņemt arī pilna laika sekmīgi studējošie par aktīvu darbību valsts vai starpvalstu mēroga studentu vai citās sabiedriskajās organizācijās, kā arī par izciliem sasniegumiem zinātnē, kultūrā vai citās jomās, izņemot sportā.

4.3. Nolikuma 4.1. un 4.2. apakšpunktos nosaukto kategoriju studējošos, kuriem piešķirt studiju maksas atlaidi līdz 100 (simts) procentiem, izvirza Studentu parlaments (turpmāk - SP). Kārtību, kādā SP izvirza studējošo studiju maksas atlaidei, nosaka saskaņā ar SP izstrādātu un studiju prorektora apstiprinātu instrukciju, kurai ir jābūt publiski pieejamai RTU mājaslapā. Studiju izmaksas, piešķirtās atlaides apjomā, sedz no tās RTU struktūrvienības pašu ieņēmumu līdzekļiem, kurā studē studiju maksas atlaidi saņēmušais studējošais.

4.4. Fakultātes vai Rīgas Biznesa skolas dome, filiāles, Baltech vai kopīgās studiju programmas padome var noteikt kvotu studējošo skaitam, izņemot 4.5. punktā noteiktos gadījumus, kuriem studiju programmā var piešķirt studiju maksas atlaidi. Kvotu nosaka ne vēlāk kā mēnesi pirms akadēmiskā gada sākuma.

4.5. Studiju maksas atlaidi par studijām RTU var piešķirt:

4.5.1. RTU vismaz 0,5 (nulle, komats, pieci) slodzi strādājošiem darbiniekiem, kuri ir nostrādājuši RTU ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus un turpina strādāt, un sekmīgi studēt RTU;

4.5.2. RTU vismaz 0,5 (nulle, komats, pieci) slodzi strādājošo darbinieku, kuri ir nostrādājuši RTU ne mazāk kā 2 (divus) gadus un turpina strādāt, bērniem, kuri sekmīgi studē RTU.

4.6. Nolikuma 4.5. apakšpunktā minēto studiju maksas atlaidi līdz 100 (simts) procentiem var piešķirt par studijām RTU studiju programmā RTU darbiniekam un/vai viņa bērnam saskaņā ar RTU struktūrvienības, kurā strādā darbinieks, vadītāja lēmumu. Studiju izmaksas, piešķirtās atlaides apjomā, sedz no tās RTU struktūrvienības pašu ieņēmumu līdzekļiem, kurā strādā darbinieks. Studiju maksas atlaide tiek piešķirta pēc tam, kad darbinieks ir noslēdzis ar RTU līgumu par studiju maksas atlaides piešķiršanu.

4.7. Studiju izmaksas piešķirtās studiju maksas atlaides apjomā, kas tiek piešķirtas, pamatojoties uz citiem Senāta lēmumiem, sedz no tās RTU struktūrvienības pašu ieņēmumu līdzekļiem, kurā studē studiju maksas atlaidi saņēmušais studējošais.

4.8. Citas studiju maksas atlaides, kas nav noteiktas Senāta lēmumos, tajā skaitā uz RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studenta departamenta studējošiem attiecināmās, var tikt piemērotas tikai ar RTU finanšu prorektora apstiprinājumu.

4.9. Studējošie, kuriem piešķirta studiju maksas atlaide, var pretendēt uz studijām budžeta vietā.