RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Grupu vecākie

Akadēmiskās grupas vecākais ir viens pārstāvis no grupas, kura uzdevums ir nodrošināt efektīvu komunikāciju starp studējošajiem un pārējām studiju procesa nodrošināšanā iesaistītajām pusēm.

Grupu vecāko tiesības un pienākumus vari apskatīt zemāk Grupu vecāko nolikumā.


GRUPU VECĀKO NOLIKUMS

Apstiprināts ar mācību prorektora 2016. gada 30. marta
rīkojumu nr. 02000-1.1/28

Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā – RTU) pamatstudiju programmu pilna laika studējošo akadēmiskajās grupās no studējošo vidus tiek ievēlēti akadēmisko grupu vecākie, kuru darbības galvenie uzdevumi ir saistīti ar efektīvas komunikācijas nodrošināšanu starp studējošajiem un pārējām studiju procesa nodrošināšanā iesaistītajām pusēm.

1. Akadēmiskās grupas vecākā pienākumi

1.1. Nodrošināt efektīvu komunikāciju ar studijām saistītos jautājumos starp akadēmisko grupu un fakultātes, filiāles vai ārpusfakultāšu institūta administrāciju, mācībspēkiem, studējošo pašpārvaldi (turpmāk tekstā – FSP) un padomniekiem. Regulāri sekot informācijai RTU Studentu parlamenta (turpmāk tekstā – RTU SP) un RTU informācijas kanālos.

1.2. Apmeklēt grupu vecāko sapulces, kuras organizē RTU SP un FSP.

1.3. Nodot akadēmiskajai grupai visu saņemto informāciju no RTU, fakultātes, filiāles, ārpusfakultāšu institūta administrācijas, mācībspēkiem, RTU SP, FSP un padomnieka.

1.4. Pārzināt savas studiju programmas struktūru un prasības.

1.5. Pārzināt RTU Studiju reglamentu.

1.6. Pārliecināties, ka nodarbības vada studiju grafikā norādītie mācībspēki.

1.7. Akadēmiskās grupas vārdā iesniegt ierosinājumus studiju programmas direktoram studiju procesa pilnveidošanai, studiju programmas īstenošanas nepilnību novēršanai un studējošo tiesību aizstāvībai.

1.8. Veicināt akadēmiskās grupas studējošo iesaistīšanu ārpusstudiju aktivitātēs.

1.9. Pēc fakultātes, filiāles, ārpusfakultāšu institūta administrācijas, RTU SP, FSP vai padomnieka uzaicinājuma pārstāvēt grupas studējošo viedokli.

1.10. Ja grupas vecākais nespēj pildīt savus pienākumus savas prombūtnes laikā vai citu iemeslu dēļ, tad viņam jādeleģē grupas vecākā pienākumi citam grupā studējošam un par prombūtni jāinformē fakultātes, filiāles vai ārpusfakultāšu institūta administrācija un FSP vadītājs.

2. Akadēmiskās grupas vecākā tiesības

2.1. Vērsties ar ierosinājumiem pie savas akadēmiskās grupas studiju grafika un sesijas plānotāja, ņemot vērā grupas studējošo viedokli.

2.2. Aicināt mācībspēkus ievietot informāciju (kontaktinformācija, studiju priekšmeta prasības, kalendārais plāns, studiju materiāli) e-studiju vidē, ja tā nav pieejama.

2.3. No fakultātes, filiāles vai ārpusfakultāšu institūta administrācijas saņemt savas akadēmiskās grupas studējošo norādītās e-pasta adreses un tālruņa numurus.

2.4. Atteikties no grupas vecākā pienākumiem atbilstoši šā nolikuma 4.2. punktā noteiktajai kārtībai. Šajā gadījumā grupas vecākais turpina pildīt pienākumus līdz cita grupas vecākā ievēlēšanai.

3. Izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība

3.1. Padomnieks vai FSP pārstāvis iepazīstina akadēmisko grupu ar šo nolikumu vienas nedēļas laikā pēc pirmā studiju gada uzsākšanas RTU.

3.2. Grupas vecākais tiek ievēlēts no akadēmiskās grupas studējošo vidus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc studiju gada sākuma vai pēc iepriekšējā grupas vecākā pienākumu pildīšanas beigām.

3.3. Katrs grupā studējošais var pretendēt uz grupas vecākā amatu. Grupā studējošos uz grupas vecākā amatu drīkst izvirzīt attiecīgās akadēmiskās grupas studējošais, padomnieks vai FSP vadītājs.

3.4. Ja uz grupas vecākā amatu tiek izvirzīts viens kandidāts, grupa to apstiprina, balsojot. Balsošanu organizē FSP pārstāvis vai padomnieks. Kandidāts ir ievēlēts, ja par viņu nobalsojuši vairāk nekā puse no grupā studējošajiem.

3.5. Gadījumā, ja uz grupas vecākā amatu ir izvirzīti vairāk nekā viens kandidāts, grupas vecākais tiek ievēlēts aizklātās vēlēšanās. Šādā gadījumā par vēlēšanu norisi ir atbildīgs FSP pārstāvis vai padomnieks. Ievēlēts ir tas kandidāts, par kuru nobalsojuši vairāk nekā puse no grupā studējošajiem. Grupā studējošie, atklāti balsojot, lemj par balsošanas rezultātu apstiprināšanu.

3.6. Pēc grupas vecāko ievēlēšanas FSP vadītājs izveido, paraksta un iesniedz grupu vecāko sarakstu un viņu kontaktinformāciju fakultātes dekānam vai filiāles, ārpusfakultāšu institūta direktoram, kurš nodrošina saraksta publiskošanu fakultātes, filiāles vai ārpusfakultāšu institūta mājas lapā un uz ziņojumu stenda.

3.7. Grupas vecākais tiek ievēlēts uz nenoteiktu laiku līdz brīdim, kad stājas spēkā kāds no šā nolikuma 4. punkta apakšpunktiem.

3.8. Ja akadēmiskā gada laikā grupas tiek apvienotas, tiek rīkotas jaunas vēlēšanas.

4. Grupas vecākā darbības pārtraukšana

4.1. Balstoties uz akadēmiskajā grupā studējošo FSP vadītājam iesniegto iesniegumu, kurā sniegts pamatojums studējošo vēlmei mainīt grupas vecāko, ja iesniegumu parakstījusi vismaz puse no akadēmiskā grupā studējošiem, akadēmiskā grupa var rosināt grupas vecākā pārvēlēšanu. Šādā gadījumā tiek organizētas jaunas vēlēšanas šā nolikuma 3. punktā noteiktajā kārtībā.

4.2. Ja grupas vecākais pārtrauc darbību, par to paziņojot ar iesniegumu FSP vadītājam, vai tiek eksmatrikulēts studiju gada laikā, tad 10 (desmit) darba dienu laikā tiek ievēlēts cits akadēmiskās grupas vecākais, šā nolikuma 3. punktā noteiktajā kārtībā.

4.3. Ja grupas vecākais nepilda šajā nolikumā noteikto, FSP ir tiesīga rosināt cita grupas vecākā vēlēšanas.

5. Akadēmiskās grupas vecākā priekšrocības

5.1. Grupas vecākais ir galvenā kontaktpersona saziņai ar RTU SP, FSP.

5.2. Grupas vecākā pienākumu pildīšana tiek uzskatīta par priekšrocību, izvērtējot pieteikumus vienreizējai stipendijas piešķiršanai.

5.3. Grupas vecākajam tiek dota iespēja saņemt sertifikātu, ko izdod RTU SP par iegūtajām sociālajām prasmēm, ja grupas vecākais ir izpildījis visus zemāk uzskaitītos nosacījumus un FSP vadītājs un RTU SP Studiju nodaļas vadītājs apstiprina, ka konkrētais grupas vecākais ir veicis pienākums nepieciešamajā kvalitātē un apjomā. Nosacījumi sertifikāta saņemšanai:

5.3.1. Grupas vecākais ir kvalitatīvi pildījis visus šajā nolikumā minētos pienākumus;

5.3.2. Studējošais ir bijis grupas vecākā amatā vismaz 2 akadēmiskos gadus;

5.3.3. Grupas vecākais ir apmeklējis ne mazāk kā 8 (astoņus) RTU studentiem piedāvātos izglītojošos seminārus.