RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

RTU Studentu parlamenta rekomendācija studentu atbrīvošanai no studiju maksas

Iesniegums atbrīvošanai no studiju maksas

1. Atbrīvošanai  no studiju maksas var pieteikties visu studiju programmu dienas studenti, kuri:

1.1. studē tikai un vienīgi Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk tekstā – RTU);

1.2. sekmīgi nokārtojuši visus paredzētos pārbaudījumus līdz kārtējās eksāmenu sesijas beigu datumam un pēdējās sesijas vidējā svērtā atzīme (vidējās svērtās atzīmes aprēķināšanas algoritmu skat. 1. pielikumā) ir vismaz 6 balles, izņemot pirmā studiju gada pirmā semestra studentus, kuriem tiek ņemti vērā pie iestāšanās iesniegtie vērtējumi. 3.1. un 3.2. punktos minēto studentu svērtā atzīme netiek ņemta vērā.

2. Atbrīvojums no studiju maksas var būt pilnā apmērā (100%) vai daļējs. Studiju maksas atbrīvojums var būt dažādiem termiņiem - semestrim, mācību gadam vai visam mācību periodam. Balstoties  uz saņemtajiem dokumentiem, atlaides apmēru un termiņu iesaka RTU Studentu parlamenta (turpmāk tekstā - SP) Valde vai studiju programmas vadītājs un apstiprina atbilstošās fakultātes Dome.

3. Atbrīvošanai no studiju maksas var pieteikties studenti šādās kategorijās:

3.1. studenti ir bāreņi;

3.2. studenti – 1. un 2. grupas invalīdi;

3.3. studenti, kuriem abi vecāki ir 1. vai 2. grupas invalīdi;

3.4. studenti, kuri ir palikuši bez vecāku apgādības līdz 24 gadiem;

3.5. studenti, kuru apgādībā ir vismaz viens bērns līdz 18 gadu vecumam;

3.6. studenti, kuru ģimenēm ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.

4. Nepieciešamie dokumenti un to kopijas atbrīvošanai no studiju maksas (kopiju oriģināli obligāti jāuzrāda, iesniedzot dokumentus):

4.1. sekmju izraksts kopš imatrikulācijas;

4.2. studentiem, kuri ir bāreņi: bāreņu apliecības kopija vai abu vecāku miršanas apliecības kopijas, studenta apliecības kopija;

4.3. studentiem, kuri ir 1. vai 2. grupas invalīdi: invaliditātes apliecības kopija, studenta apliecības kopija;

4.4. studentiem, kuriem abi vecāki ir 1. vai 2. grupas invalīdi: vecāku 1. vai 2. grupas invaliditāti apliecinošas apliecības kopijas, studenta dzimšanas apliecības kopija, studentu apliecības kopija;

4.5. studentiem, kuri palikuši bez vecāku gādības līdz 24 gadiem: abu vecāku miršanas apliecības kopijas, studenta dzimšanas apliecības kopija, studenta apliecības kopija;

4.6. studentiem, kuru apgādībā ir vismaz viens bērns: vismaz viena bērna dzimšanas apliecības kopija, studenta apliecības kopija;

4.7. studentiem, kuru ģimenēm ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss: izziņa par trūcīgās ģimenes (personas) statusu, studenta apliecības kopija.

5. Vēlams papildus iesniegt dokumentus, kas apliecina šādas aktivitātes:

5.1. aktīva darbība Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) studentu organizācijās, LR nevalstiskās organizācijās, starptautiskās studentu organizācijās u.c. sabiedriskās aktivitātēs;

5.2. sasniegumi zinātnē, sportā un kultūrā.

6. Studentu atbrīvo no studiju maksas tikai viena studiju līmeņa ietvaros. Ja students turpina savas studijas nākamajā studiju līmenī, tad pieteikums uz atbrīvošanu no studiju maksas jāiesniedz atkārtoti.

7. Uz studiju maksas atbrīvošanu 3.3., 3.4. un 3.5. punkta statusam atbilstošie studenti var pretendēt, ja vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir zemāki par LR noteikto tā brīža minimalo ienākumu līmeni. VSAA izziņa ir nepieciešama par pēdējiem trīs mēnešiem no visiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, kas ir deklarēti atbilstošajā dzīvesvietā. Studenti tiek ieteikti atbrīvošanai no mācību maksas uz vienu mācību semestri vai gadu.

8. Lai pieteiktos atbrīvošanai no studiju maksas, studentam nepieciešams aizpildīt iesniegumu (skat. 2. pielikumu) un iesniegt to RTU SP birojā, Āzenes ielā 8 darba laikā, pievienojot 4. punktā minētos dokumentus.

9. Lēmuma pieņemšanas kārtībā (shēmu skat. 3. pielikumā);

9.1. RTU SP Valde (turpmāk tekstā – SP Valde) izskata studenta iesniegumu, iespējamie lēmumi:

9.1.1. SP Valde atsaka studentu atbrīvot no studiju maksas pamatojuma trūkuma dēļ. SP biroja administrators informē studentu par SP Valdes lēmumu;

9.1.2. SP Valde atliek iesnieguma izskatīšanu, jo nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. SP biroja administrators informē studentu par SP Valdes lēmumu;

9.1.3. SP Valde  ierosina atbrīvot studentu studentu no studiju maksas. SP biroja administrators informē studentu par SP Valdes lēmumu un izsniedz SP Valdes sēdes izrakstu ar lēmumu fakultātes, filiāles studentu pašpārvaldes (turpmāk tekstā - FSP) vadītājam, kurš tālāk izrakstu nodod savas fakultātes, filiāles Domes vai Padomes pārstāvjiem.

9.2. Students dodas pie sava struktūrvienības vadītāja, kurš lemj:

9.2.1. atbalstīt studenta atbrīvošanu no studiju maksas, students paziņo FSP vadītājam struktūrvienības vadītāja lēmumu;

9.2.2. noraidīt studenta atbrīvošanu no studiju maksas, students paziņo FSP vadītājam struktūrvienības vadītāja lēmumu.

9.3. Ja struktūrvienības vadītājs atbalsta studenta atbrīvošanu no studiju maksas, tad students nodod struktūrvienības vadītāja atbalstītu izrakstu FSP vadītājam, FSP vadītājs to iesniedz fakultātes, filiāles Domes vai Padomes (turpmāk tekstā – Dome) atbildīgajai personai.

9.4. Dome lemj:

9.4.1. atbrīvot studentu no studiju maksas, FSP vadītājs paziņo studentam Domes lēmumu;

9.4.2. noraidīt studenta atbrīvošanu no studiju maksas, FSP vadītājs paziņo studentam Domes lēmumu.

9.5. Tiek veikts ieraksts studenta lietā par studenta atbrīvošanu no mācību maksas; par šī lēmuma realizāciju atbildīgs fakultātes dekāns.

10. SP Valdei ir tiesības lemt par citiem īpašiem izņēmuma iesniegumiem.