RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Svarīgākie termini

Kredītpunkts

Kredītpunkts ir Tava darba apjoma mērvienība, kas atbilst 40 akadēmisko stundu darbam – ietverot gan kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, semināri) universitātē, gan patstāvīgo darbu.

Studiju kursi

Studiju kursi tiek iedalīti trīs daļās:

  • A daļas kursi - obligātie kursi;
  • B daļas kursi - ierobežotās/obligātās izvēles kursi. Tie Tev ļauj variēt savu studiju programmas saturu;
  • C daļas kursi - brīvās izvēles kursi. Tas nozīmē, ka vari izvēlēties jebkuru studiju kursu no studiju kursu kataloga.
Pārbaudījumi

Starppārbaudījums – pārbaudījums studiju kursa apguves laikā līdz sesijas sākumam (kontroldarbs, praktiskā darba un/vai laboratorijas darba nodošana un/ vai aizstāvēšana, referāts u.tml.). 

Ieskaite – studiju rezultātu vērtējuma noteikšanas procedūra, kuru veic mācībspēks, pamatojoties uz studējošā iegūtajiem vērtējumiem starppārbaudījumos, un kuras rezultātā tiek noteikts vērtējums skalā «ieskaitīts/neieskaitīts».

Eksāmens – pārbaudījuma veids studiju kursā vai tā daļas noslēgumā. Mācībspēks izvēlas pārbaudes formu, izmantojot rakstiskas, mutiskas, datorizētas pārbaudes formas vai to kombinācijas, par prasībām informējot studiju kursa apguves sākumā.

Gala vērtējums - studiju kursa novērtējums, ko nosaka no eksāmena vērtējuma un ne mazāk kā viena semestra laikā iegūta starppārbaudījuma vērtējuma.

Svarīgi - eksāmena vērtējums nepārsniedz 50% no gala vērtējuma! Ja nodarbību apmeklējums ir daļa no studiju kursa vērtējuma, tad tas nepārsniedz 15% no gala vērtējuma.

Akadēmiskais parāds

Akadēmiskais parāds - noteiktajos termiņos neizpildīts vai nenokārtots pārbaudījums (ieskaite, eksāmens, studiju projekta vai prakses atskaites aizstāvēšana). Sīkāk par akadēmisko parādu kārtošanu var uzzināt Akadēmisko parādu kārtošanas nosacījumos un kārtībā un Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumā.