RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Studentu pašpārvalde

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

Ievads

DITF SP ir studentu kopums, kura galvenais mērķis ir studiju kvalitātes un studentu ikdienas uzlabošana. Studentu pašpārvaldē darbojas studenti, kuri iesaistās dažādos virzienos, kas atbilst viņu interesēm.

Iesaistoties pašpārvaldes darbībā, studenti var attīstīt un pilnveidot dažādas prasmes, iegūt noderīgas zināšanas, kā arī iepazīt cilvēkus ar līdzīgām interesēm. Tā ir vieta, kur attīstīt gan organizatoriskās, gan sociālās, gan arī radošās prasmes, sadarbojoties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, iegūt jaunus draugus un pavadīt savus studiju gadus ar pievienoto vērtību. Atsākoties pasākumiem klātienē, šis gads būs aizraujošs un neaizmirstams, jo mūsu pulkam pievienosies jauni biedri un aktīvisti ar jaunām un trakām idejām.

Mērķis

DITF SP galvenie mērķi ir pārstāvēt RTU DITF studējošos un viņu intereses visās RTU lēmējinstitūcijās, aizstāvēt viņu akadēmiskās un sociālās tiesības, veidot daudzveidīgu kultūras dzīvi, veicināt radošu, labvēlīgu, inovatīvu un draudzīgu vidi, popularizēt DITF gan RTU, gan ārpus tās, kā arī paplašināt studējošo zināšanas, sadarbojoties ar nozares uzņēmumiem, organizējot vieslekcijas un darbnīcas. Papildus uzsvars tiek likts arī uz sadarbību ar DITF administrāciju, kā arī ar citām RTU FSP. Ņemot vērā Covid-19 radīto situāciju, pašpārvalde tiecas palīdzēt studējošajiem atgriezties pie mācībām klātienē un jaunajā fakultātes ēkā.

Liels uzsvars tiek likts arī uz ar nozari saistītiem pasākumiem kā, piemēram, “Šķērsgriezums” un tā ietvaros notiekošais tiešsaistes erudīcijas konkurss “SpeedCrack”, kā arī veicināt biedrus un aktīvistus radīt jaunas idejas un projektus.

Vīzija

Šī gada laikā DITF SP vēlas kļūt par atvērtu un komunikablu studentu pārstāvniecību, kas veiksmīgi integrējusies RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā un turpina pilnvērtīgi aizstāvēt savas fakultātes studentu intereses un tiesības, kā arī nodrošināt kvalitatīvus, inovatīvus pasākumus. Cenšoties to nodrošināt, DITF SP vēlas sniegt saviem biedriem un pārējiem DITF studentiem pievienoto vērtību studijām - tas ir jaunas pieredzes, kontaktus un, protams, pozitīvas emocijas.

DITF SP darbības attīstība

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, tiks likts uzsvars uz pašpārvaldes iekšējo komunikāciju, jo labāka komunikācija biedru starpā, jo tuvāks kolektīvs, jo saliedētāka pašpārvalde, jo efektīvāk Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Studentu pašpārvalde Zunda krastmala 10 – 101 e-pasts: www.ditfsp.rtu.lv tiks pildītas funkcijas un sasniegti uzstādītie mērķi. Papildus noteikti nepiciešamas uzturēt un attīstīt komunikāciju arī ar citām RTU fakultāšu pašpārvaldēm un mūsu fakultātes administrāciju.

Viens no DITF SP pamatuzdevumiem ir kvalitatīvas vizuālās identitātes un tēla uzturēšana. Veiksmīgai pašpārvaldes darbībai ir svarīgi uzturēt un nostiprināt sadarbību ar visdažādākajiem sadarbības partneriem, piemēram, “Accenture”, “Printful”, “TestDevLab” un “ScandiWeb”.

Tiecoties uz minētajiem mērķiem, mēs panāksim straujāku DITF SP izaugsmi, uzlabojot arī iekšējo atmosfēru pašpārvaldē.

DITF SP darbības organizācija

DITF SP darbojas pēc noteiktas sistēmas, kurā katru gadu tiek ievēlēti seši studenti, kuri veido DITF SP valdi un pilda pienākumus atbilstoši ieņemtajiem amatiem.

Vadītājs un vietnieks - DITF SP vadītājs ir pašpārvaldes ievēlēts students, kurš koordinē pašpārvaldes darbību un pārstāv DITF SP viedokli dažādās lēmējinstitūcijās un ārpus tām. Vadītājs pārrauga visus procesus pašpārvaldē, to termiņu izpildi un kvalitāti. Vadītāja vietnieks ir vadītāja izvirzīts cilvēks, ko biedri apstiprina. Šī persona ir vadītāja labā roka, kas aizstāj vadītāju tā prombūtnes un slimības laikā, motivē biedrus un aktīvistus. Šogad pašpārvaldi vada Jānis Mārtiņš Aveniņš un viņa vietniece Līva Puķīte.

DITF SP valdē ir arī 4 virzienu vadītāji:

●Finanšu virziena vadītāja uzdevums ir veikt pašpārvaldes finanšu uzskaiti un sadali rīkotajos pasākumos, atbildēt par inventarizāciju, kā arī konsultēt citu virzienu vadītājus finanšu jautājumos. Šogad finanšu virziena vadītāja ir Diāna Marta Rence.

● Projektu vadības virziena vadītājs nodrošina kvalitatīvu, izglītojošu un izklaidējošu pasākumu izveidi, uzrunājot projektu organizatorus vai pašam uzņemoties projektu vadīšanu. Šogad projektu vadības virzienu vada Annija Tkačenko.

● Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja pienākumi ir uzturēt DITF SP sociālos tīklus: Facebook, Instagram, Flickr un DITF SP mājaslapu, veidot piesaistošus plakātus un citus radošos darbus, ieskaitot prezentmateriālus. Šogad sabiedrisko attiecību virzienu vada Elīza Paula Jirgensone. Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Studentu pašpārvalde Zunda krastmala 10 – 101 e-pasts: www.ditfsp.rtu.lv

● Studiju virziena vadītāja galvenais mērķis ir pārstāvēt studentu intereses studiju procesā. Darbībā ietilpst studentu akadēmisko jautājumu un problēmu izskatīšana, studiju procesa un kvalitātes uzlabošanas priekšlikumu izstrāde un ieviešana. Virziena vadītājs koordinē grupu vecāko, padomnieku un mentoru darbību. Studiju virziena vadītājs šogad ir Eduards Otomērs.

Pašpārvaldes biedri ir sarakstā esošie biedri, kuriem ir interese iesaistīties studentu pašpārvaldes darbībā - studiju uzlabošanas procesos, vizuālo materiālu veidošanā, pasākumu organizēšanā vai vēl kādā citā veidā. Pašpārvaldes biedriem tiek automātiski piešķirtas balstiesības pēc ikgadējām biedru vēlēšanām, kas dod viņiem iespēju ietekmēt pašpārvaldes lēmumus. Atkārtotu sēžu neapmeklēšanas gadījumā biedri var zaudēt balstiesības, taču saglabā biedra statusu.

Aktīvisti ir kā mazie palīgi, kuri iesaistās pašpārvaldes darbībā, taču nav pašpārvaldes biedri.