RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

Doktora līmeņa studijas

Ar 2021. gada rudens semestri Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Universitāte (LU) piedāvās jaunu doktora līmeņa studiju programmu «Daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās». RTU šo studiju programmu nodrošinās Augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs, savukārt LU šo studiju programmu atbalstīs Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte.

Šī studiju programma tiks iedalīta divās galvenajās zinātnes nozarēs un sniegs iespēju studentiem iegūt doktora grādu vienā no modernās zinātnes avangarda virzieniem – daļiņu fizikā vai paātrinātāju tehnoloģijās.

Darbs pie CMS eksperimenta (Bilde: Maximilien Brice/Julien Ordan/CERN)

Pētniecības Projekti
Augstas enerģijas fizikas pētniecībā mūsu grupa darbojas CMS eksperimentā, CERN. studenti, kuri izvēlēsies daļiņu fizikas novirzienu, pievienosies mūsu pētnieku grupai un strādās ar promocijas darba tēmu, kas tiks tēmēta uz fizikas analīzi, detektora uzlabošanas projektiem vai uz šo divu tēmu kombināciju. Šobrīd mūsu grupa ir iesaistīta Top kvarka fizikas analīzēs un MIP Timing Detector izstrādes projektā.

Paātrinātāju tehnoloģiju jomā mūsu grupa ir aktīvi iesaistīta dažādos CERN bāzētos vai ar CERN saistītos projektos, sadarbībās un konsorcijos, kā piemēram I.FAST, HITRI un TIARA. Studenti, kuri izvēlēsies paātrinātāju tehnoloģiju novirzienu, pievienosies mūsu pētnieku grupai un izstrādās promocijas darbu viena no augstāk minēto projektu ietvaros, fokusējoties un paātrinātāju tehnoloģiju pielietojumu medicīnā vai citās sabiedrisko labumu sniedzošās aktivitātēs. Kā lielisku piemēru šeit iespējams minēt centra veikto ARIES Proof-of-Concept projektu. Skatoties nākotnē, mūsu grupa plāno dziļāku iesaisti arī Nākotnes riņķveida paātrinātāja projektā, atverot iespējas izstrādāt ar fundamentālu pētniecību saistītus paātrinātāju tehnoloģiju projektus.

Stažēšanās CERN
Viena no vislieliskākajām šīs doktora studiju programmas sniegtajām iespējām būs iespēja stažēties (ILK) CERN, Ženēvā, Šveicē. Studentiem būs iespēja iegūt neaizstājamu pieredzi pētnieciskajā darbā vienā no pasaules vadošajiem pētniecības centriem, kā arī veikt pētnieciskā darba aktivitātes, kuras nav iespējams veikt attālināti, kā piemēram, strādājot eksperimenta maiņās nodrošinot CMS detektora darbību.

Studentu vietas un finansējums
Studiju programmai būs pieejams noteikts budžeta vietu skaits. Papildus, atkarībā no iepriekšējās pieredzes, doktora studenti tiks ievēlēti zinātniskā asistenta vei pētnieka amatā, kā arī saņems atbilstošu darba samaksu. Studentiem tiks piešķirts arī papildus finansējums atrodoties CERN, nodrošinot CERN vadlīnijām atbilstošu atalgojumu.

Kā pieteikties
Studentu vietas tiks izsludinātas RTU un LU mājaslapās. Informāciju par tuvākajā laikā iespējamajām studentu vietām  var saņemt, rakstot uz .

Studiju kursi
Lai arī studiju programma fokusējas uz pētniecību un promocijas darba izstrādi visas programmas garumā, tā ietvers arī īpaši veidotus un piemērotus studiju kursus. Obligātie studiju kursi izstrādāti tā, lai pilnībā nosegtu pētnieciskajam darbam nepieciešamo teorētisko bāzi. Šie studiju kursi būs sekojošās tēmās:

 • Daļiņu fizikas teorija;
 • Paātrinātāju tehnoloģijas;
 • Daļiņu detektori;
 • Datorika un programmēšana fizikai;
 • Datu analīzes statistiskās metodes;
 • Radiācijas drošība.

Specifiski izvēles kursi, savukārt, nodrošinās nepieciešamās priekšzināšanas un padziļinātas zināšanas specifiskās tematikās:

 • Ievads daļiņu fizikā;
 • Matemātika daļiņu fizikai;
 • Relativitāte un kosmoloģija;
 • Daļiņas medicīniskajai fizikai;
 • Datu zinātne fizikai;
 • Elektronikas pamati;
 • Ievads datormodelēšanā.

Studiju kursus pasniegs zinātnes nozares eksperti, profesori, vadošie pētnieki un pētnieki no RTU un LU, kā arī vieslektori no CERN Baltijas grupas un CERN.

Studiju programmas izstrāde
Šī studiju programma tiek izstrādāta sadarbībā ar CBG partneriem, kā arī tiek piesaistīti eksperti no CERN. Vairāk informācijas par izstrādes procesu varat atrast Studiju Programmas Grupas lapā. Studiju programmas izstrāde tiek atbalstīta un daļēji finansēta no Eiropas Sociālā Fonda līdzekļiem.

Informācija atjaunota 22.02.2021.

Projekts: Nr. 8.2.1.0/18/A/013 «Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu»
Projektu Finansē: Eiropas Sociālais Fonds