Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos

Native header: Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos
Author: A. Vītola, M. Šenfelde
Price: 10.30 €
Industry: Economics

Anotation:

The monograph focuses on the institutional environment and examines the role of institutional environment in economic development. It offers an innovative methodology for a quantitative evaluation of the institutional environment, covering economic, political and value institutions, whereas the evaluation of the institutional potential shows how the state uses its opportunities to influence the institutional environment. By using the proposed methodology, the monograph offers a detailed assessment of the institutional environment and its improvement potential in the Baltic and Central European countries and gives recommendations for the improvement of institutional environment in these countries.

Zinātniskā monogrāfija ir veltīta institucionālajai videi un institucionālās vides lomai ekonomiskajā attīstībā. Tā piedāvā inovatīvu metodiku institucionālās vides kvantitatīvai novērtēšanai, aptverot institucionālās vides ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas, savukārt institūciju iespēju novērtējums ļauj analizēt, kā valsts izmanto iespējas ietekmēt tās institucionālo vidi.

Share article