RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Kvalitātes politika

Kvalitātes politika

RTU Latvijas Jūras akadēmijas galvenais mērķis ir sniegt studējošajiem mūsdienīgu augstāko/vidējo profesionālo jūrniecības izglītību un akadēmisko sagatavotību, kā arī attīstīt lietišķo zinātni, lai uzturētu nepieciešamo Latvijas Republikas jūrniecības nozares intelektuālo potenciālu un iegūtu stabilu vietu un atpazīstamību starptautiskajā jūrniecības izglītības un darba tirgū.

RTU Latvijas Jūras akadēmijas pamatdarbība ir nodrošināt kvalitatīvu jūrniecības izglītību un īstenot augstvērtīgas ar jūrniecību saistītas izglītības programmas. Mūsu izglītības programmas veicina studējošo spēju uzņemties līdera lomu, izkopt zinātkāri un augstus profesionālos ētiskos standartus, kā arī stingru pašdisciplīnu. RTU LJA nodrošina absolventus ar profesionālajām prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas, lai RTU LJA absolventi būtu konkurētspējīgi pasaules līmeņa jūrniecības profesionāļi, gūtu panākumus, strādājot jebkurā jūrniecības nozarē, nepārtraukti papildinātu zināšanas un tiektos turpināt mūžizglītību.

Ar kvalitāti RTU Latvijas Jūras akadēmijā mēs saprotam:

  • Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu RTU LJA absolventu;
  • nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasību izpildi;
  • mūsdienīgas, darba tirgus vajadzībām atbilstošas un elastīgi īstenojamas studiju/mācību programmas;
  • ar studijām un projektu/pētniecisko darbību saistīto procesu efektīvu īstenošanu visās RTU LJA struktūrvienībās;
  • jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātu, mūsdienīgu tehnoloģiju un praktiskās pieredzes apgūšanas iespējas RTU LJA;
  • partnerattiecību veidošanu ar darba devējiem, citām augstskolām, institūcijām un zinātniski-pētnieciskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
  • darbinieku motivāciju un kvalifikāciju;
  • mūsdienīgu RTU LJA informatīvo nodrošinājumu un infrastruktūru;
  • pozitīva RTU LJA tēla radīšanu.

Visu vadošo darbinieku pienākums ir radīt RTU LJA kvalitatīvam darbam nepieciešamos priekšnoteikumus un personāla izpratni par savu lomu kvalitātes mērķu sasniegšanā.

DNV Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts