RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Pētnieciskie virzieni

Pētnieciskie virzieni

RTU Latvijas Jūras akadēmijas pētnieciskie virzieni izstrādāti saskaņā ar RTU LJA mācībspēku pētniecības interesēm un jūrniecības nozares pārstāvju, t.sk. valsts pārbaudījumu komisijas locekļu, rekomendācijām. Norādītie pētnieciskie virzieni tiek pielāgoti, izstrādājot indviduālos pētnieciskos darbus un diplomdarbus.

Autonomais kuģis
 • Kuģu būves, ekspluatācijas un remonta tehnoloģiju izstrāde, kuģu prototipu projektēšana un izstrāde
 • Kuģu izmēģinājumu baseinu izstrāde, dziļūdens baseinu tehnoloģiju izpēte un sistēmu izstrāde
 • Konteinerkuģu konstruktīvo īpašību un sistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Ģenerālās kravas kuģu  konstruktīvo īpašību un sistēmu izpēte,  sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Beramkravas kuģu (balkeru) konstruktīvo īpašību un sistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Šķidrās kravas kuģu (tankkuģu) konstrukīvo īpašību un sistēmu izpēte,  sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Gāzesvedējkuģu (LNG vessel) konstruktīvo īpašību un sistēmu izpēte,  sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Smagkravas (Heavy Lift) kuģu konstruktīvo īpašību un sistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Ro-Ro un pasažieru (Pax) kuģu konstruktīvo īpašību un sistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Naftas un ķīmisko tankkuģu kravas sistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Sašķidrinātās gāzes kuģu kravas sistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Kuģu radionavigācijas un sakaru sistēmu izstrāde
 • Kuģu enerģētisko iekārtu, palīgmehānismu un palīgsistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Kuģu dzinēju raksturlielumu matemātiskā modelēšana; 
 • Kuģu konstrukciju un detaļu, enerģētisko iekārtu nesagraujošā kontrole un tehniskā diagnostika
 • Kuģu konstrukciju un detaļu resursa prognozēšana
 • Kuģu vadības un elektrisko un automatizācijas sistēmu, palīgmehānismu un palīgsistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Sašķidrinātās gāzes enerģētisko iekārtu prototipu izstrāde un uzstādīšana uz kuģiem 
 • Jūras būvju "offshore" konstruktīvo īpašību un sistēmu, enerģētisko iekārtu, elektrisko sistēmu, palīgmehānismu un palīgsistēmu izpēte,  sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Alternatīvo enerģijas avotu (saules/vēja/viļņu) izstrāde un uzstādīšana uz kuģiem, biodegvielas sistēmu novērtēšana un izstrāde
 • Kuģa notekūdeņu sistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde vides aizsardzībai
 • Kuģa balasta ūdens sistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde vides aizsardzībai
 • Kuģa ugunsdzēsības sistēmu izpēte, sistēmu un to komponentu prototipu izstrāde
 • Ro-Ro/Pax kuģu evakuācijas gaiteņu pasažieru plūsmas noslogojuma matemātiska analīze
 • Kuģa sistēmu, detaļu un materiālu aizsardzība no korozijas, ūdens ķīmija
 • Tālvadības sistēmu izstrāde kuģa korpusa zemūdens daļas tīrīšanai
Digitālā kuģošana un kiberdrošība
 • Kravu un pasažieru plūsmu statistiskā analīze, novērtēšana un prognozēšana
 • Jūras kravu pārvadājumu matemātiskā modelēšana, procesu drošības novērtēšana
 • Ostu kravu plūsmu matemātiskā modelēšana, procesu drošības novērtēšana
 • Jūras kravu piegādes ķēzu analīze un izstrāde (Chain management)
 • Kuģu manevrēšanas un tauvošanās procesu automatizācija un digitalizācija ostās, rīcību algoritma izstrāde ārkārtas situācijās
 • Loču pakalpojumu un velkoņu darba digitalizācija ostās, ārkārtas situāciju prognozēšana
 • Jūras un ostas akvatorijas drošības monitorings izmantojot bezpilota lidaparātus
 • Glābšanas un meklēšanas operāciju uz jūras analīze, novērtēšana un metodiku izstrāde, operatīvā reaģēšana, digitalizācija
 • ECDIS sistēmas novērtēšana un uzlabošana
 • Datu pārraides sistēmu analīze un algoritmu izstrāde kuģis-kuģis, kuģis - krasts
 • Mobilo tehnoloģiju un iekārtu izmantošana kuģošanas nodrošinājumā sarežģītos kuģošanas apstākļos
 • Kiberdrošības  nodrošināšanas algoritmu izstrāde uz kuģiem un kuģniecības uzņēmumos
 • Kuģu un kuģniecības uzņēmuma iekšējo auditu un inspekciju veikšanas digitalizācija
 • Kuģu tehniskās apkopes novērtēšanas un uzturēšanas digitālo sistēmu algoritmu izstrāde
 • Kuģu un kuģniecības uzņēmumu izmaksu efektivitātes analīze, prognozēšana un finanšu plānošana
 • Jūras tiesību un kuģu fraktēšanas, apdrošināšanas aspektu analīze, novērtēšana un integrācija
 • Ledus kuģošanas manevrēšana un maršrutu automatizētā izstrāde
 • Normatīvo aktu analīze un uzlabošana Latvijā
 • Kuģu sadursmju un negadījumu analīze
Viedā osta
 • Konteinerkravas un ģenerālās kravas ostas terminālu izpēte  un projektēšana CAD vidē
 • Beramkravas ostas terminālu izpēte  un projektēšana CAD vidē
 • Šķidrās kravas ostas terminālu izpēte  un projektēšana CAD vidē
 • Gāzes kravu ostas terminālu izpēte  un projektēšana CAD vidē
 • Ro-Ro/Pax ostas terminālu izpēte  un projektēšana CAD vidē
 • Smagkravas (Heavy Lift) ostas terminālu izpēte  un projektēšana CAD vidē
 • Ostas palīgflotes kuģu projektēšana un izstrāde
 • Pasažieru evakuācijas plūsmu matemātiskā modelēšana ostās
 • Kuģu izplūdes gāzu kontroles un atklāšanas sistēmu izstrāde ostas teritorijās
 • Kuģu notekūdeņu kontroles un atklāšanas sistēmu izstrāde ostas teritorijās
 • Kuģu naftas un ķīmisko vielu piesārņojuma kontroles un atklāšanas sistēmu izstrāde ostas teritorijās
 • Alternatīvo enerģijas avotu (saules/vēja/viļņu) izstrāde un uzstādīšana uz kuģiem, biodegvielas sistēmu novērtēšana un izstrāde
 • Šķidro kravu izgarojumu savākšanas sistēmu (Vapour Emission Control) izstrāde naftas un ķīmisko kravu terminālos
 • Šķidrās kravas cisternu (tanku) nesagraujošā kontrole un tehniskā diagnostika ostu teritorijā
 • Ostas tehnikas projektēšana, sistēmu un komponentu prototipu izstrāde 
 • Ostu saimnieciskās darbības ietekme uz vides procesiem jūrā analīze un novērtēšana
 • Vēja parku attīstība un izveide teritoriālajos ūdeņos un piekrastes zonās
 • Piekrastes stacionārā navigācijas aprīkojuma analīze un iespējamā attīstība
 • Ledus kuģošanas risinājumu ostās izstrāde
 • Piestātņu ekspluatācijas drošuma novērtēšana, piestātņu projektēšana CAD vidē
 • Ostas kuģu kanāla hidrogrāfiskie dziļuma mērījumi izmantojot bezpilota aparātus
 • Kuģu piestātnes automātiskās tauvošanās sistēmas projektēšana un izstrāde
 • Viedā krasta barošanas pieslēguma izstrāde kuģis-krasts
 • Kuģu sauso doku bedres attīrīšanas sistēmas izstrāde
Citi
 • Jūrniecības izglītība un cilvēciskais faktors transporta drošībā
 • Baltijas kuģniecības vēsture