RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Vēsture

Vēsture

Latvijas Jūras akadēmija (LJA) pirmā un vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas sagatavo augstākā līmeņa jūrniecības speciālistus. Tā ir seno jūrniecības izglītības tradīciju turpinātāja Latvijā.

Pirmā ar jūrniecību saistītā mācību iestāde Latvijas teritorijā dibināta Rīgā 1789. gadā, saukta par Rīgas Navigācijas skolu, darbojusies līdz 1820. gadam. Savu darbību LJA sāka 1989. gadā pie Kaļiņingradas zivju rūpniecības institūta Rīgas neklātienes filiāles, tāpēc par LJA dibināšanas datumu tiek uzskatīts 1989.gada 1.oktobris, kad pirmie studenti sāka studijas. No 1990. gada 25. jūlija Latvijas Jūras akadēmija kļuva par Rīgas Tehniskās universitātes fakultāti. Kā patstāvīga mācību iestāde Latvijas Jūras akadēmija durvis vēra 1993. gada 8. janvārī. Pirmais izlaidums LJA notika 1994. gadā 18. jūnijā. Šajā dienā Rīgas Doma baznīcas prāvests J. Liepiņš iesvētīja LJA karogu, ko darinājusi tekstilmāksliniece Ārija Vītoliņa. Kopš LJA dibināšanas augstākā līmeņa profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši vairāk kā 1000 jūrniecības speciālistu. LJA absolventi ir stabili nodrošināti ar darbu, pieprasījums pēc LJA absolventiem starptautiskajā tirdzniecības flotē nemainīgi ir pieaugošs.

LJA studiju programmas laikmetu griežos

1989.gadā Latvijas Jūras akadēmijā studējošie uzsāka studijas trijās studiju programmās:

  • "Kuģu vadīšana", 1994.gadā iegūstot inženiera kvalifikāciju kuģu vadīšanā;
  • "Kuģu mehānika", 1994.gadā iegūstot inženiera-kuģu mehāniķa kvalifikāciju;
  • "Kuģu elektroiekārtu un automātikas ekspluatācija", 1994.gadā iegūstot inženiera-kuģu elektromehāniķa kvalifikāciju. Šī studiju programma vēlākos gados ieguva nosaukumu "Kuģu elektroautomātika".

Studiju programmu pilns saturs pirmo reizi tika formulēts tikai 1992.gadā.
Ņemot vērā, ka Latvijas Republika pēc 1990.gada 4.maija pievienojās 1978.gada Starptautiskajai konvencijai par jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (turpmāk STCW-78), minētās studiju programmas nācās pārskatīt un ieviest izmaiņas atbilstoši Konvencijas prasībām. 1997.gada 6.janvāra LJA Senāta sēdē tika izskatīts jautājums par STCW-78 ieviešanas plāniem LJA studiju programmās. Saskaņā ar STCW-78 studējošie, kuri bija uzsākuši studijas līdz 1998.gadam, varēja saņemt diplomus atbilstoši vecajām studiju programmu prasībām, savukārt Latvijas jūrnieku Diplomēšanas noteikumos tika iestrādāta ideja, ka, sākot ar 1997.gada 1.augustu, studējošie tiks apmācīti pēc STCW-78 prasībām. Šajā Senāta sēdē tika spriests, ka studiju programmās vajadzētu iestrādāt "pakāpenības" principu - lai pēc noteikta apmācību posma studējošais iegūtu augstāku kvalifikāciju un varētu studijas uz kādu laiku pārtraukt un pēc tam atkal atsākt.
Sarunu rezultātā tika ierosināts izveidot daudzpakāpju izglītības koncepciju:

  • 1.pakāpe - Jūrskola, kurā tiek uzņemti izglītojamie pēc pamatizglītības iegūšanas, lai mācītos četrus gadus un iegūtu vidējo jūrniecības izglītību un mehāniķa kvalifikāciju uz kuģiem ar dzinēju jaudu līdz 750kW vai sardzes stūrmaņa kvalifikāciju uz kuģiem līdz 500 bruto tonnām;
  • 2. pakāpe - koledža, kurā uzņem vidusskolu vai Jūrskolas absolventus, kuri studē 3 gadus;
  • 3. pakāpe - augstākais posms, kurā studē trīs gadus pēc Jūrskolas vai koledžas beigšanas, iegūstot augstāko izglītību un maksimālo kvalifikāciju.

Šāda sistēma LJA nepastāvēja ilgu laiku, jo 2001.gada 20.martā tika pieņemti Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumi Nr. 141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" (stājās spēkā 2001.gada 5.aprīlī) un 2001.gada 20.novembrī - Ministru kabineta noteikumi Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" (stājās spēkā 2001.gada 28.novembrī), kuri noteica studiju programmu mērķus, uzdevumus un obligāto saturu. Rezultātā tika izveidotas divu līmeņu "Kuģu vadīšanas" un "Kuģu mehānikas" studiju programmas, kurās studējosos sāka uzņemt, sākot ar 2002./2003.ak.g. Abu līmeņu studiju programmas apvienoja vienotās profesionālā bakalaura studiju programmās "Jūras transports-kuģa vadīšana" un "Jūras transports-kuģa mehānika" ar studiju ilgumu 4,3 gadi, kurās studējošie iegūst profesionālā bakalaura grādu jūras transportā un kuģa vadītāja vai kuģa mehāniķa kvalifikāciju.
Studiju programma "Kuģu elektroautomātika" bija piecgadīga studiju programma, bet realizēta ar pārtraukumiem, jo nebija pieprasīta no studējošo puses. 2006.gadā šo studiju programmu pārdēvēja par "Jūras transports-kuģa elektroautomātika" ar studiju ilgumu 4,3 gadi; to apgūstot, studējošie iegūst bakalaura grādu jūras transportā un kuģa elektroautomātiķa kvalifikāciju.
Divus gadus - 1994. un 1996.gadā - LJA notika uznemšana studiju programmā "Hidrogrāfija", kuru 1998. un 2000.gadā absolvēja neliels skaits absolventu. Programma nebija ilgtspējīga, jo Latvijā pēc šāda veida speciālistiem nav liela pieprasījuma, turklāt programmai bija salīdzinoši dārgas izmaksas, jo viens gads bija jāpavada studijās Plimutas Universitātē Lielbritānijā.
Pirmie divi maģistranti LJA absolvēja 1998. un 2000.gadā, iegūstot maģistra grādu kuģu mehānikā, bet, mainoties Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējumam, šī programma tika slēgta. Atkārtota studējošo uzņemšana mģistra studijām sākās 2003.gada 24.februārī. Programmas sākotnējais nosaukums bija "Jūras transports un tā ekspluatācija" ar divām specializācijām "Jūras transporta vadība" un "Jūras transporta ekspluatācija". Ar LJA Senāta 2006.gada 13.novembra lēmumu apstiprināts jauns programmas nosaukums "Jūras transports". Sākot ar 2008./2009.ak.g. maģistra studiju programmā ir ievietas pilna laika klātienes studijas. 2023./2024.ak.g. maģistra studiju programmā ir divas specializācijas - "Jūras transporta vadības inženierija" un "Jūras transporta ekspluatācija".

Latvijas Jūras akadēmija ir akreditēta jūrniecības profesionālās izglītības un zinātnes valsts iestāde, kurā studijas notiek atbilstoši starptautiski reglamentētām studiju programmām jūrniecības nozarē. Šobrīd RTU Latvijas Jūras akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas paralēli īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmām piedāvā pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, profesionālā bakalaura studiju programmas, kā arī profesionālā maģistra studiju programmu jūrniecības nozarē.

Uzzini vairāk par RTU LJA šobrīd aktuālākajām studiju programmām šeit.