Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Starptautiskie projekti

Starptautiskie projekti

Arhitektūras un dizaina institūta zinātnieki īsteno dažādus starptautiskus pētnieciskos projektus sadarbībā ar Eiropas, Āzijas un ASV izglītības un pētniecības institūcijām, kā arī pašvaldībām un privātiem uzņēmumiem. Pētnieki katru gadu piedalās vairākos augsta līmeņa starptautisko projektu konkursos, lai nodrošinātu finansējuma piesaisti inovatīvu un kvalitatīvu holistisku vides risinājumu izstrādei.

Īstenotie projekti

Up-to-date Information Systems in Urban Regeneration, Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības projekts, 2020-2022
Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt visaptverošu pilsētvides reģenerācijas teorētisko ietvaru, izmantojot mūsdienīgu informācijas sistēmu iespējas pilsētvides reģenerācijā un sniedzot skaidrojumu šo divu aspektu savstarpējai mijiedarbībai, ietekmei un pamatnosacījumiem praktisku risinājumu izveidei. Projekta mērķis ir arī projekta partneru savstarpējā zināšanu apmaiņa mūsdienīgu informācijas sistēmu pielietošanā pilsētvides reģenerācijas jomā, identificējot, izprotot un analizējot pētījumam saistošās reģionālās atšķirības, apkopojot ārvalstu pieredzi un starpdisciplinārās zināšanas jaunu risinājumu izstrādei, kā arī pamata veidošanai turpmākiem pētījumiem.
E-participation in urban planning in the Baltic States: experiences, impact, and potentials, ERAF, Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (1.1.1.2/VIAA/3/19/387), 2020-2023 
Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir labāk izprast e-līdzdalības lomu esošajos iedzīvotāju iesaistes procesos pilsētplānošanā un novērtēt e-līdzdalības rīku izmantošanas pievienoto vērtību un potenciālu pilsētplānošanā Baltijas valstīs. Galvenās pētniecības aktivitātes ietver (1) esošās situācijas analīzi e-līdzdalības rīku izmantošanā pilsētplānošanā Baltijas valstīs; (2) ietekmes novērtējumu, lai izprastu e-līdzdalības pievienoto vērtību pilsētplānošanas procesā no pašvaldību pilsētplānošanas speciālistu skatupunkta; (3) e-līdzdalības lomas un potenciāla analīzi iedzīvotāju iesaistei pilsētplānošanas procesā iedzīvotāju skatījumā. Projekta rezultāti atspoguļos, kā e-līdzdalība ir integrēta kopējā iedzīvotāju iesaistes procesā Baltijas valstīs, vai un kāda veida pozitīvu ietekmi e-līdzdalības rīku izmantošana rada uz iedzīvotāju iesaistes mērogu, saņemto atsauksmju/satura kvalitāti, pielietojamību, atbilstību un pārneses iespējām uz plānošanas un politikas dokumentiem, kā arī esošos izaicinājumus un nepieciešamos uzlabojumus.  Uz projektā radīto zināšanu bāzes tiks arī izstrādātas rekomendācijas pašvaldībām par e-līdzdalības integrēšanu pilsētplānošanas procesā.
Implementing nature-based solutions for creating a resourceful circular city, COST CA17133, COST Action, 2018-2022

Projekta mājaslapa

Resursu izsīkšana, klimata pārmaiņas un ekosistēmu degradēšanās ir problēmas, kuras skar pilsētas visā pasaulē. Tās pieaugs, ja pilsētas nepielāgosies. Lai risinātu šīs problēmas, mūsu pilsētas ir jāpārveido par ilgtspējīgām sistēmām, izmantojot holistisku pieeju. Viens no elementiem šīs pārejas panākšanā ir dabā balstītu risinājumu (nature-based solutions -NBS) ieviešana. Šie risinājumi var nodrošināt dažādus pilsētas biosfērai labvēlīgus ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, mikroklimata regulēšanu, plūdu novēršanu, ūdens attīrīšanu, pārtikas piegādi u.c. lietas. Tomēr lielākā daļa NBS tiek ieviesti tikai vienam mērķim. Aprites ekonomikas koncepcijas pieņemšana, apvienojot dažāda veida pakalpojumus un atdodot pilsētai resursus, palielinātu pilsētvides ieguvumus. Šīs COST akcijas darbības mērķis ir izveidot tīklu, pārbaudot hipotēzi, ka: «Cirkulārās plūsmas sistēmas, kuras ievieš NBS barības vielu un resursu pārvaldībai pilsētas biosfērā, radīs noturīgu, ilgtspējīgu un veselīgu pilsētvidi». Lai risinātu šo izaicinājumu, piecas darba grupas (WG) sniedz savu ieguldījumu resursu cikla slēgšanā pilsētas biosfērā. Piecas darba grupas holistiski un, ņemot vērā sociāli-ekonomisko ietekmi, pētīs apbūvētas vides, pilsētas ūdeņu, resursu atjaunošanas, pilsētu lauksaimniecības pārveidošanas instrumentus.

Atslēgas vārdi: Circular economy, Nature-based solutions,  Resources recovery, Urban farming, Water

LOTUS - Locally organized transition of urban sustainable spaces, Lokāli organizētas pārmaiņas ilgtspējīgā pilsētvidē. ERASMUS +, Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas Dienests (Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst; NA-DAAD), 2019-1-DE01-KA203-004973 , 2019-2022

Projekta mājaslapa

Projekta LOTUS mērķis ir izstrādāt augstākās izglītības pasniedzējiem nepieciešamos instrumentus un interaktīvu mācību programmu, kas ļaus Eiropas nākotnes pilsētu plānotājiem, arhitektiem un administratīvajam personālam virzīt kopienas uz zaļāku nākotni un īstenot veiksmīgas idejas nacinoālā un pārrobežu kontekstā.
Projekta partneri izstrādās holistisku mācību programmu («Pilsētu enerģija un klimata pārvaldība un plānošana»), pielāgojot to dažādām ar pilsētas vai enerģijas plānošanu saistītām jomām. Lai atvieglotu nacionālās pieredzes pārnesi, partneri piesaistīs savas individuālās programmas un studentus šai tēmai veltītā starpdisciplinārā studentu konferencē. Mainot un izceļot  kopīgo mācību programmu, partneri izstrādās izglītojošu lietišķo pilsētvides lomu spēli («Urban Energy Management Game - UrbEM»), kurā studenti un pasniedzēji varēs pārbaudīt un ieviest pilsētvidē jaunas enerģijas lietošanas koncepcijas dinamiskā ietvarā. Lietišķās spēles un regulārās mācīšanās ar reālās pasaules scenārijiem vajadzībām, projekta partneri izstrādās pieredzes, labas prakses, administratīvo darbību katalogu, pamatojoties uz lokālo pieredzi pilsētu enerģētikā un klimata plānošanā visā Eiropā, lai pārbaudītu un atvieglotu sarežģīto mācību procesa pielāgošanu un pārnesamibu pašreizējā situācijā un nākotnē.

Atslēgas vārdi: local energy transition, green communities, urban planning, serious game

Build Digi Craft - New MINDSET for high-quality European BAUKULTUR: bridging DIGITAL and CRAFT. ERASMUS +, Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas Dienests (Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst; NA-DAAD), 2019-2022

Projekta mājaslapa

Projekta BuildDigiCraft vispārējais mērķis ir izveidot Eiropas apmācību tīklu jaunajiem pētniekiem, mācībspēkiem un praktiķiem, lai veicinātu inovatīvas apmācības un apbūves (apbūvētas vides) veidošanas pieejas digitālajā laikmetā. Pievēršoties digitalizācijas potenciālam un tā ietekmei uz apbūvēto vidi, jaunās mācīšanas pieejas spēs nodrošināt nenovēršamās un neatliekami nepieciešamās kultūras un organizatoriskās pārmaiņas telpiskās plānošanas un būvniecības nozarē Eiropā. Projekta metodiskā pieeja atspoguļo izpratni, ka apbūvētās vides veidošana ir sarežģītu un daudzveidīgu procesu rezultāts un ietver projektēšanas, plānošanas, būvniecības un uzturēšanas fāzes. Kopumā, šos procesus ietekmē pieejamās zināšanas un izpratne par to svarīgumu. Projekta rezultāti tiks izstrādāti, atspoguļojot šīs trīs perspektīvas. Projekta trīs gadu laikā tiks realizētas četras Intensīvās studiju programmas (ISP1-ISP4). Tematiski tās ietver šādas tēmas: (1) Baukultur pamati un meistarība, (2) digitālā realitāte un (3) zināšanu pārnese. Pēdējā ISP «Re-think Baukultur» ietvers pirmo trīs studiju programmu kopējo atspoguļojumu. Pēdējā ISP tīkla līmenī tiks ģenerēta un konsolidēta jauna izpratne par Baukultur jēdzienu Eiropā digitālajā laikmetā.

«Public Value Capture of Increasing Property Values-PuVaCa». COST CA17125 Cost Action, 2018-2022

Projekta mājaslapa

Finanšu resursu trūkums ir Eiropas mēroga problēma. Izejot no ekonomikas un finanšu krīzes, valstīm, kā arī pašvaldībām ir arvien mazāk iespēju pildīt visas savas publiskās saistības. Šī iemesla dēļ šīs COST darbības galvenais mērķis ir izstrādāt kopēju sistēmu vērtību uztveršanai un nodrošināt inovatīvus instrumentus sabiedrībai svarīgu vērtību uztveršanai, pamatojoties uz salīdzinošu analīzi, lai optimizētu attīstības izmaksu un ieguvumu sadali, kā arī atslogotu to valsts budžetos. Lai gan pastāv ievērojama datubāze, tā tomēr parāda lielas datu nepilnības un dažos gadījumos domstarpības (pretrunas) starp datu avotiem. Atšķirīgo neiegūtā pieauguma terminoloģijas problēmu un vērtību uztveršanas klasifikāciju dēļ nav iespējams salīdzināt dažādus vairāku valstu pētījumus. Tas dod arī iemeslu un vajadzību idejai vērsties Eiropas Savienības instiūcijās, lai veiktu pētījumu, kura pamatā ir specializētu valstu pārstāvju tīkls, lai iegūtu vienotu terminoloģiju un klasifikāciju. Ļoti svarīgs rezultāts būs pastāvīga Eiropas mēroga zemes apsaimniekošanas ekspertu tīkla izveide, lai apmainītos ar zināšanām par sabiedrības vērtību uztveršanu un izplatīšanu politikas veidotājiem un plašai sabiedrībai. Šis tīkls ļauj uzlabot esošos rīkus, detalizēti apspriežoties ar to valstu ekspertiem, kurām ir līdzīgi rīki. No otras puses, pārdomas rosinošus impulsus var dot valstis, kurām ir pavisam cita izpratne par vērtību uztveršanu. Dalībnieki no vairāk nekā 30 valstīm strādās, lai panāktu sociāli ekonomisku izrāvienu sabiedrības vērtību uztveršanā.

Atslēgas vārdi: Land management, Public value capture, Planning policy implementation, Public finance

Starptautisks seminārs «Improving Value-Based Taxation of Real Property in Latvia». Linkolna Zemes politikas institūts (The Lincoln Institute of Land Policy), (USA), Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte, Tieslietu ministrija un Valsts Zemes dienests, 07.07.2020.-08.07.2020.

Projekta mājaslapa

Linkolna Zemes politikas institūts (Lincoln Institute of Land Policy), sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti, Tieslietu ministriju un Valsts Zemes dienestu, 2020 gada vasarā organizēja divu dienu (07.07.2020.-08.07.2020.) tiešsaistes semināru par nekustamā īpašuma masveida vērtēšanu, kā bāzi nekustamā īpašuma nodoklim (NĪN), un NĪN nozīmi ilgtspējīgas zemes pārvaldības un sociāli ekonomiskās attīstības plānošanā.

Semināra mērķis bija veidot vienotu priekšstatu, zināšanas un izpratni par NĪN lomu tautsaimniecībā un ilgtspējīgu teritoriju atttīstību, īpaši uzsverot ar mājokli saistīto problemātiku un risinājumus šī nodokļa kontekstā.

Semināra laikā Linkolna Zemes politikas institūta eksperti dalījās zināšanās un pieredzē par NĪN politikas veidošanu un masveida vērtēšanu, skarot plašāku šī nodokļa kontekstu, tai skaitā COVID-19 ietekmi.

Linkolna Zemes politikas institūtu seminārā pārstāvēja Amerikas savienotajām valstu, Kanādas, Dienvidāfrikas Republikas,  Lietuvas un Igaunijas eksperti.

Atslēgas vārdi: Land Value Taxation, Local Government, Property Taxation, Valuation, Value-Based Taxes, Urban development

The Big Reset on Neighbourhood Design, ERASMUS+, 2014-2017

No 2014. gada līdz 2017. gadam  astoņas Eiropas arhitektūras, ainavu arhitektūras un urbānisma partneraugstskolas organizēja Erasmus+ programmas intensīvās programmas «Design in Urbanism» vasaras skolas «The Big Reset on Neighborhood Design». Šī 10 dienu Eiropas intensīvā programma ietvēra lekcijas, intensīvos seminārus un kritiskās diskusijas, ietverot būtiskus jautājumus: “Kādu lomu pašreizējos apstākļos var spēlēt pilsētplānotāji un dizaineri, veidojot harmoniskas pilsētas un kādas ir iespējas izveidot pievilcīgu un produktīvu apkaimi? Vasaras skolas sesijās daudzi Eiropas arhitektūras un pilsētplānošanas skolu studenti izstrādāja jaunas pieejas un risinājumus “visu iekļaujošiem” dzīvojamiem rajoniem. Šī skola uzsāka profesionālo Eiropas skolu diskusiju par apkaimju dizaina revitalizāciju un šīs programmas rezultātiem. Projekta partneraugstskolas: Amsterdamas Arhitektūras akadēmija (Nīderlande), LUCA Mākslas skola, Arhitektūras fakultāte (Brisele, Beļģija), Glāzgovas Mākslas skola, Makintošas Arhitektūras skola (Glāzgova, Apvienotā Karaliste), Bauhaus Universitāte, Arhitektūras un pilsētvides studiju fakultāte (Veimāra, Vācija),Stambulas Kultūras universitātes Arhitektūras nodaļa (Stambula, Turcija), Porto Universitātes Arhitektūras fakultāte (Porto, Portugāle), Nacionālā arhitektūras un ainavas skola (Bordo, Francija) un Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē (Latvija).

  • «Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde» (Digitization of the Cultural Heritage of the Riga Art Nouveau Centre and Development of virtual museum), Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma LV04 «Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana», 2013-2016

Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izveide.

OIKOnet - A Global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learnin,  Life Long Learning Programme, ERASMUS+, 2013–2016

Projekta mājaslapa

OIKONET (OIKODOMOS tīkls jeb OIKODOMOS Network) mērķis ir izveidot sadarbības platformu, lai pētītu mūsdienu mājokļus no multidisciplināras un globālas perspektīvas, ietverot vairākas dimensijas (arhitektūras, pilsētvides, vides, ekonomikas, kultūras. un sociālo), kas nosaka mājokļu veidus mūsdienu sabiedrībā. Konsolidētā OIKODOMOS virtuālā telpa (OIKODOMOS Virtual Campus) pārtaps tīklā: 1) iekļaujot mūsdienu mājokļu izpētē citas disciplīnas, piemēram, ekonomiku, sociālās studijas un vēstures saglabāšanu; 2) sociālo un sabiedrisko organizāciju iekļaušanu mācību pasākumu izstrādē un īstenošanā; 3) mājokļu pētniecības globālās dimensijas risināšanu, piedaloties partneriem ārpus Eiropas; 4) OIKODOMOS virtuālās telpas paplašināšanu, iekļaujot tajā lielāku skaitu institūciju no Eiropas un ārpus tās, un 5) esošās digitālās platformas pilnveidošanu ar jaunu vidi, kas atbalstīs tīkla mācību aktivitātes. OIKONET apvienos trīs darbības jomas, no kurām katra tīklā izveidos savu apakštīklu:

  1. Pētījumi par mājokļiem no multidisciplināras un globāla skatu punkta;
  2. Līdzdalības pasākumi, lai iesaistītu kopienas mājokļu problēmu definēšanā, risināšanā un novērtēšanā;
  3. Pedagoģiskās aktivitātes, kas apvieno dažādas ieinteresētās puses, mācību vides un disciplīnas.

Atslēgas vārdi: OIKONET, housing, residential architecture, urban multidisciplinary studies

Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned, TUD COST (European Cooperation in Science and Technology) Action TU1201, 2012–2016

Projekta mājaslapa

COST akcijas (COST Action) TU1201 mērķis bija izpētīt pilsētu mazdārziņus un to teritorijas (Allotment Gardens -AG) un to atbilstību ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, izveidojot zinātnisku platformu. Pēdējo 20 gadu laikā, pieaugot pilsētu apbūves blīvumam, tiek arvien vairāk zaudēta zaļā infrastruktūra. Līdz ar to, ir atdzimusi interese par mazdārziņu dārziem un, vienlaikus, ir pieaugusi arī citu zemes izmantošanas veidu konkurence pilsēttelpā. Tāpēc, veicot atsevišķu piemēru izpēti un padziļinātu izpēti politikas, pilsētvides attīstības, socioloģijas, ekoloģijas un pilsētvides dizaina jomās, akcijas darbība tika vērsta gan uz kvalitatīviem, gan kvantitatīviem pētījumiem, lai izprastu šīs tendences galvenos izaicinājumu un iespējas no pilsētvides, dizaina, socioloģijas, ekoloģijas un politikas veidošanas aspektiem. AG nozīme un potenciāls pilsētu attīstībā līdz šim nav pētīts no Eiropas perspektīvas. COST akcijas darbība veicināja labākas izpratnes veidošanu par politikas pasākumu pamatnosacījumiem dažādās Eiropas valstīs un uzsvēra jauno pētnieku iesaistīšanu, izmantojot labi organizētu tīklu veidošanas praksi.

Atslēgas vārdi: : urban allotment, green infrastructure, urban design, sustainable planning

  • Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in line with EU standards, 530440-TEMPUS-1-2012-1-ME-TEMPUS-JPCR, 2012–2016
  • Study on Social Services of General Interest, Bernard Brunhes Internation/European Commission, 2010
  • Starptautiskā jūgendstila pilsētu sadarbības tīkla Reseau Art Nouveau Network projekta A Srange World: Hybridisation in Art Nouveau and Symbolism izstādes īstenošanā sadarbībā ar Rīgas Jūgendstila muzeju, 2014
  • DOCOMOMO (Modernās kustības celtņu un vietu dokumentēšanas un restaurācijas starptautiskās darba grupas) Ziemeļvalstu projektos Living and Dying in the Urban Modernity (2010) un Survival of Modern (2012), kurus īstenoja Karaliskā Dānijas Mākslas akadēmija (The Royal Danish academy of Fine Arts), Čalmersa Tehniskā universitāte (Chalmers University of Technology) un Somu Arhitektūras muzejs (Museum of Finnish Architecture) (sadaļa «Latvija»).

 

Dzimumu līdztiesībā balstītu inovatīvu mācību metožu attīstīšana, lai veicinātu apģērbu pārstrādi, izmantojot paplašināto realitāti, 28.02.2022. – 27.02.2024.
Jaunākie pētījumi ir parādījuši saikni starp uz vidi vērstām darbībām un dzimumu atšķirībām. Faktiski dzimumu līdztiesība ir svarīga vides ilgtspējībai, jo sievietes strādā divas trešdaļas no globālā darba laika un ir vairāk atkarīgas no dabas resursiem nekā vīrieši (Irish Aid, 2013). Tomēr darba kārtība, kas veicina dzimumu līdztiesības nozīmi ekosistēmā, joprojām ir nepabeigta, neskatoties uz visām iniciatīvām, kas tiek veiktas videi draudzīgu aktivitāšu izveidē (UN women, 2014). Tāpēc, lai gan joprojām pastāv augsts dzimumu nevienlīdzības līmenis, sievietes ir puse no pasaules resursu pārvaldītājiem, padarot viņu lomu ļoti svarīgu vides aizsardzībā (Global Environment Facility, 2018). Tā kā apģērbu pārstrāde ir jaunā zaļās modes tendence, nav bijusi neviena konkrēta iniciatīva, kas veicinātu sieviešu aktīvu līdzdalību pārstrādes praksē, neskatoties uz ES centieniem nodrošināt vides ilgtspējību. Tāpēc nepieciešamība PIA pasniedzējiem un tekstilrūpniecības speciālistiem (ražotājiem, dizaineriem, krāsainiem utt.) iesaistīties atklātā dialogā, lai atbalstītu uz dzimumu balstītas apmācības vides izaicinājumu mazināšanai, izmantojot apģērbu pārstrādes pasākumus, ir pavisam jauna iniciatīva saskaņošanas jomā. ar ES mērķiem attiecībā uz resursu efektivitāti (stratēģija Eiropa 2020). Vajadzības: sievietes bieži nesamērīgi ietekmē vides problēmas dzimumu diskriminācijas dēļ (Global Environment Activity, 2015). Lai demonstrētu dzimumu līdztiesības nozīmi vides politikā, būtu jāveicina sieviešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos (Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, 2020). No otras puses, atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde ir kļuvusi vēl svarīgāka, īpaši koronavīrusa krīzes kontekstā (Eiropas Komisija, 2020). Tā kā sieviešu loma otrreizējā pārstrādē, kā arī atkritumu apsaimniekošanā strauji attīstās, ārkārtīgi svarīga kļūst nepieciešamība veicināt dzimumu līdztiesību atbilstošu vides programmu (Garcés-Sánchez et al., 2019). Ja tekstila eksperti tiek uzskatīti par būtiskām ieinteresētajām pusēm ilgtspējības debatēs, viņi kopā ar PIA pasniedzējiem noteikti var veicināt nenovērtējamu iespēju, par kuru politikas veidotāji varētu nezināt. Šī iespēja kļūs par AR4ReC galveno pīlāru. Sīkāka informācija.
Ar grafēna un silīcija aerogelu uzlabotas vieglas ballistiskās aizsargvestes prototips ar iestrādātu vairākzonu spiedienjutīgu slāni triecienu atklāšanai, 20.12.2021. – 19.12.2023.
Projekta īstenošanas laikā tiek izstrādāta metode nanolīmeņa grafēna pārklājumu sintēzei un uzklāšanai uz para-aramīda šķiedras tekstilmateriāliem. Tekstila slāņos iestrādāti grafēna un silīcija aerogela slāņi, lai nodrošinātu ballistisko aizsardzību, ar mērķi uzlabot tekstilmateriāla viena slāņa ballistisko pretestību un samazināt nepieciešamo slāņu skaitu, Slāņu ar augstu (grafēns) un zemu (silīcija) siltumvadītspēju izvietojuma izvēle nodrošinās uzlabotas termoregulācijas un infrasarkanā starojuma ekranēšanas funkcijas. Papildus plānots izstrādāt tekstila spiediena sensoru un elektronisko sistēmu ar seriālo interfeisu, kas pēc integrēšanas tekstila slāņos palielinās biezumu ne vairāk kā par 3 mm un nodrošinās trieciena vietas un spēka noteikšanu. Sīkāka informācija.
Antibakteriāli un pretvīrusu nano un mikrošķiedru materiāli bioaizsardzībai, 01.01.2021. – 30.06.2023.
Projekta zinātniskais mērķis ir izstrādāt daudzslāņu nano un mikrošķiedru kompozītu ražošanas tehnoloģiju ar antibakteriālām un pretvīrusu īpašībām. Pētījums fokusēts uz Covid-19 ietekmes mazināšanu un inovatīvu risinājumu attīstīšanu sabiedrības veselības problēmu risināšanas jomā. Sīkāka informācija.
Videi draudzīga pilsētvide, 01.02.2022. – 30.04.2023.
ECOBUILT projekts atbilst pieaugošajam valsts un Eiropas mēroga pieprasījumam pēc profesionāļiem, kas koncentrējas uz ilgtspējību un spēj pārvaldīt plānošanas procesa sarežģītību dažādās jomās un dažādos mērogos. Projektā ir iesaistītas trīs universitātes no dažādiem Eiropas reģioniem un tādējādi tiek ieviesta transnacionālā dimensija: Rīgas Tehniskā universitāte (koordinators), Dženovas Universitāte (Itālija), Belgradas Universitāte (Serbija).
Projekta koncepcija ir izstrādāt integrētu maģistra programmu Videi draudzīga apbūvēta vide, kuras mērķis ir apmācīt augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēs projektēt un atjaunot ēkas un ainavas pilsētvidē un laukos, minimāli ietekmējot cilvēku labklājību un vidi. Absolventi, apgūstot pamatzināšanas un kompetences videi draudzīgā apbūvētā vidē (inženierzinātņu modulis, aprites ekonomikas modulis, ilgtspējas modulis), iegūs specifiskākas prasmes kādā no programmas koncentrācijas virzieniem: zaļā arhitektūra, pilsētvides dizains, ainavu dizains, un renovācijas dizains.
Projekta dalībnieki izmantos dažādus rīkus un mehānismus, lai nodrošinātu projekta ilgtspēju, rezultātu QA un labākās prakses izplatīšanu. Sīkāka informācija.
Viedā tekstila sistēma šāvēja pirksta spiediena uz ieroča mēlīti monitorēšanai, 04.01.2021. – 21.12.2021.
Mērķtiecīga šaušanā, lai sasniegtu augstus rezultātus, ir svarīgi vairāki faktori, kuru uzlabošanai izmanto dažādus treniņu palīglīdzekļus, liela daļa no tiem ir koordinācijas testēšanas iekārtas. Viens no šo iekārtu veidiem ir paredzēts, lai testētu tādus svarīgus radītājus, ka ieroča mēlītes un roktura nospiešanai izmantoto piepūli un to laika raksturojumu dažādos laika posmos gan pirms, gan pēc šāviena. Sīkāka informācija.
Cirkulārās ekonomikas inovatīvās prasmes tekstila nozarē, 01.11.2017. – 30.04.2020.
Projekta EKO-TEX galvenais mērķis ir izstrādāt jaunu kvalifikāciju (profesiju) un atbilstošu mācību programmu par tēmu «Kā īstenot cirkulārās ekonomikas metodes tekstila rūpniecībā», lai uzlabotu konkurētspēju tekstila nozarē, pamatojoties uz darbaspēka prasmju un kompetences attīstību. Sīkāka informācija.
Kaņepju šķiedras un polilaktīda biokompozītu izstrāde ilgtspējīga dizaina produktu ražošanai, 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta laikā izstrādāts jauns biodegradējams kompozītmateriāls no kaņepju šķiedras un polimerizētas kukurūzas cietes jeb polilaktīda. Projekta mērķis atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas plāna 1. prioritātei: Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietošanas dažādošana. Komercializējamajai tehnoloģijai piemīt novitāte un aktualitāte, ņemot vērā paredzētos klimata neitralitātes ievešanas pasākumus turpmākajam plānošanas periodam. Piedāvātā tehnoloģija risina plaši lietotās plastmasas izstrādājumu lietošanas un pārstrādāšanas problēmas gan modes industrijā, gan citās tautsaimniecības nozarēs. Sīkāka informācija.

Viedo izolācijas materiālu struktūru un tehnoloģiju izstrāde iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai, 16.10.2017. – 15.10.2020. 
Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un pētniecības kompetences un veicināt zinātnieku karjeras uzsākšanu zinātniskajā institūcijā, izveidojot jaunu zinātniskā amata vietu RTU, sagatavojot un iesniedzot publicēšanai trīs zinātniskās publikācijas, izstrādājot komercializējama produkta ražošanas tehnoloģiju, apgūstot jaunas iemaņas un zināšanas vismaz piecos pieredzes apmaiņas braucienos.
Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis ir izstrādāt zaļai būvniecībai viedu pašnesošu siltuma izolācijas materiālu latentā siltuma uzkrāšanai/atdošanai ar uzlabotām skaņas izolācijas īpašībām, izmantojot dabai draudzīgus komponentus un biotehnoloģijas, kas nodrošinās efektīvu iekštelpu mikroklimata regulāciju, ļaujot samazināt apkures/vēdināšanas izmaksas, kā arī pētīt šī materiāla struktūras ietekmi uz siltumizolācijas parametriem un aprobēt tā izgatavošanas tehnoloģiju. Sīkāka informācija.
Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām, 01.03.2017. – 31.12.2019. 
Projekta mērķis ir veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par tādu viedā apģērba elementu kā tekstiliju, enerģētiski neatkarīgas sistēmas un uz tekstilsensoriem balstītas mērīšanas sistēmas izstrādi un pilnveidi, kā arī šo elementu piemērošanu un integrāciju viedā apģērba komplektā, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai ortopēdijas jomā.
Projekta ;istenošanas laikā veikti pētījumi:
-  uz tekstilsensoriem balstītas mērīšanas sistēmas izveidei podometrijas un skoliozes pacientu novērošanas vajadzībām;
- papildus funkcionalitātes piešķiršanai tekstilijām;
-  enerģētiski neatkarīgas sistēmas pilnveidei un optimālai integrācijai apģērbā;
- viedā apģērba komplekta, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai podometrijas un skoliozes pacientu vajadzībām, prototipa izstrāde.
Veikti arī starpnozaru pētījumi, kas saistīti ar tekstiliju un apģērbu projektēšanu, modificējošo nanopārklājumu sintēzi, elektronisko ierīču projektēšanu un pielāgošanu, kā arī komunikācijas tehnoloģiju attīstīšanu.
Projekta īstenošanas laikā izstrādāts viedapģērba komplekta prototips (TRL 7) ar iestrādātiem tekstilsensoriem medicīnisko novērojumu veikšanai. Komplekts ir enerģētiski neatkarīgs un no ārējiem apstākļiem aizsargājošs, nodrošinot ilgstošu un nepārtrauktu podometrijas un skoliozes novērojumu veikšanu. Sīkāka informācija.
Vieds un drošs darba apģērbs, 01.03.2016. – 28.02.2019. 
Interreg projektā «Vieds un drošs darba apģērbs» (Smart and Safe Work Wear, RTU PVS 1970)  sadarbojas partneri no vairākām Baltijas Jūras reģiona valstīm (BJR): Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija un Somija. Projekta mērķis ir attīstīt darba apģērbu uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā, padarot to konkurētspējīgāku  ar jauniem ražotājiem un importētājiem citur pasaulē. Starptautiskā sadarbība dizaina, tirgus un apakšlīgumu jomā starp BJR valstīm jau eksistē, tomēr ne visi aspekti ir izpētīti. Līdz ar to projekta virzieni ir informācijas pielāgošana, jaunu materiālu un tehnoloģiju integrēšana darba apģērbā, kā arī, piegādes ķēžu pārvaldības uzlabošana. Sīkāka informācija.