Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Noslēguma darbi

Noslēguma darbi

Studiju programmu apgūšanas gaitā studentiem daudzos priekšmetos ir jāizstrādā studiju darbi un projekti. Ar studiju projekta izstrādāšanu noslēdzas profilējošā studiju kursa – «Arhitektūras projektēšana» – katra posma apguve.

Ar studiju darbu izstrādāšanu noslēdzas studiju kursu «Mehānikas pamati», «Tērauda un koka konstrukcijas», «Ūdensapgāde un kanalizācija», «Ēku daļas» un «Pilsētbūvniecības pamati» apguve.

Arhitektūras un tēlotājas mākslas priekšmetos nākamā studiju projekta vai darba izstrādāšanu uzsākt atļauts tikai pēc iepriekšējā studiju projekta vai darba sekmīgas nokārtošanas.

Bakalaura studiju nobeigumā tiek izstrādāts bakalaura darbs. Šī darba apjomu, saturu, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību nosaka RTU Senātā 2003. gada 15. decembrī pieņemtais «Akadēmisko studiju bakalaura darba izstrādāšanas un novērtēšanas nolikums».

 

Profesionālās maģistra studiju programmas «Arhitektūra» absolventi veic padziļinātu teorētisko pētījumu un izstrādā diplomprojektu. Reizi gadā visi diplomprojekti tiek apkopoti un izdoti diplomprojektu gadagrāmatā. 2016., 2017. un 2018. gada izdevumi tapuši, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālam atbalstam.

Diplomprojektu gadagrāmata 2024

Diplomprojektu gadagrāmata 2023

Diplomprojektu gadagrāmata 2022

Diplomprojektu gadagrāmata 2021

Diplomprojektu gadagrāmata 2020

Diplomprojektu gadagrāmata 2019

Diplomprojektu gadagrāmata 2018

Diplomprojektu gadagrāmata 2017

Diplomprojektu gadagrāmata 2016