Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Vietējie projekti

Vietējie projekti

RTU Arhitektūras un dizaina institūts īsteno vairākus vietējos projektus sadarbībā ar citām RTU struktūrvienībām un Latvijas augstskolām, pašvaldībām, uzņēmumiem un profesionālajām organizācijām.

Projekti:
Sadarbojoties Latvijas Arhitektu savienībai un Arhitektūras fakultātei, 2021. gadā tika izstrādāts jauns Arhitekta profesijas standarts. 
-
Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana, Valsts pētījumu programmas «Enerģētika», 2018-2021.
-
Koka dienas – Starptautiska un starpdisciplināra koka arhitektūrai veltīta konference, sadarbības projekts, kopš 2017. gada.
-
AS «Rīgas siltums» finasēts Rīgas Tehniskā universitātes starpdisciplinārs pētījums «Āra peldbaseinu izbūves iespēju analīze», 2017

Pētījuma mērķis: Investīciju lietderības izvērtēšanas vajadzībām veikt pētījumu un sagatavot ziņojumu par atklāta peldbaseina kompleksa izbūves iespējām un tā rentabilitātes robežām Rīgas pilsētā atkarībā no pieprasījuma, novietojuma un klimatiskajiem apstākļiem.

Pētījuma uzdevumi:

  • Izstrādāt arhitektoniski telpisku priekšlikumu shematiskā (arhitektūras skices) līmenī  - (baseina, ģērbtuvju, bērnu baseina un citu aktivitāšu vajadzībām nepieciešamie objekti, lai panāktu kompleksa rentabilitāti) norādot kompleksā plānoto objektu telpiskos apjomus.
  • Pamatot izstrādāto priekšlikumu ar līdzīgu objektu darbības analīzi, izstrādes objektu nepiesaistot konkrētam zemes gabalam.
  • Izstrādāt skaidrojošu aprakstu - funkcionālie un tehniskie risinājumi, projektēšanas un izbūves normatīvo prasību pārskats.
  • Sagatavot inženiertehnisko rādītāju aprēķinu kopsavilkumu – resursu patēriņš u.c.
  • Sagatavot ekonomisko rādītāju kopsavilkumu pēc salīdzinošās metodes: būvniecības izmaksas, prognozējamās ekspluatācijas izmaksas, atmaksāšanās periods.
  • Izvērtēt projekta realizācijas riskus.

Atslēgas vārdi: publiskie perdbaseini, publiskā ārtelpa, energoefektivitāte, dzīves kvalitāte pilsētvidē

Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma identifikācija un aktualizācija, Valsts pētījumu programma «Letonika», 2015-2017.
-
Rīgas arhitektūras un pilsētvides identitāte XX un XXI gadsimtā, Valsts pētījumu programma, 2012-2016.
-
Mājokļa attīstība Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, Rīgas pilsētas pašvaldība, 2014.

Pētījuma mērķi:

  • Iegūt Rīgas vēsturiskā centra (RVC) un tā aizsardzības zonas mājokļu fonda un iedzīvotāju mājokļu apstākļu statistisko un telpisko vērtējumu;
  •  Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus dzīvojamās funkcijas saglabāšanai un ilgtspējīgai mājokļu politikai RVC teritorijā Rīgas pilsētas kopējās attīstības kontekstā.

Pētījuma objekts ir mājoklis, ar to saistītās politikas, attīstības tendences un perspektīvas.

Atslēgas vārdi: Rīgas vēsturiskais centrs, mājoklis, apdzīvojums, urbānā sarukšana

LU projekts Nr. 2010. 10-4/VPP-3/3 «Nacionālā identitāte un komunikācija», LU reģistrācijas Nr. ZD2010/26463, 2010–2012.
-
RTU zinātniski pētnieciskais projekts FLPP Nr. 2011/2 «Rīgas arhitektūras mantojums un arhitektūras meistari», 2011.
-
Valsts pētījumu programmas «Letonika» projekts «Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma identifikācija un aktualizācija»,  RTU reģistrācijas Nr. 1874, 2015–2017.
-​