Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Pētniecības virzieni

Pētniecības virzieni

Zinātniskā pētniecība un tās virzieni Arhitektūras  un dizaina institūtā attīstās atbilstoši Latvijas arhitektūras, pilsētbūvniecības, dizaina un tekstila nozares praksei, izaicinājumiem un mūsdienu globālajām tendencēm.

Galvenie pētniecības virzieni ir:

I. Arhitektūras mantojuma saglabāšana un attīstība, pilsētvides identitāte

 • Latvijas arhitektūras vēsture Eiropas kultūras kontekstā;
 • Vietējā mantojuma saglabāšanas nostādņu un globālo attīstības tendenču līdzsvarošana, veidojot mūsdienīgas pilsētas ar vietējo identitāti;
 • Tradicionālo materiālu izmantošana mūsdienu arhitektūrā;
 • Latvijas «disonējošais» mantojums (bijušās PSRS pamestās militārās teritorijas u.c.).

II. Dzīvojamās vides kvalitāte un pilsētu reģenerācija

 • Lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstības perspektīvas;
 • Mājokļu kvalitāte pilsētu vēsturiskajos centros;
 • Dzīvojamo rajonu ārtelpas kvalitāte un reģenerācija.

III. Adaptīvas un līdzdalīgas pieejas pilsētu reģenerācijā

 • Pielāgošanās klimata pārmaiņām un pilsētu teritoriju attīstīšana plūdu riskiem pakļautajos apgabalos;
 • Koprade un līdzdalīga plānošana pilsētu reģenerācijai;
 • Viedo pilsētu attīstība un pārvaldība, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana pilsētplānošanā. 

VI Materiālzinātne, tekstila tehnoloģijas un dizains

 • Dabas un ķīmisko šķiedru, materiālu, izstrādājumu modifikācija un īpašību optimizācija lietotāja komforta un drošības uzlabošanai;
 • Viedo tekstiliju, apģērbu, šūto izstrādājumu un atbilstošo elektronisko sistēmu pētniecība un inovatīvu risinājumu izstrāde; inovatīvu vidi saudzējošu produktu un tehnoloģiju izstrāde;
 • Koka un koksnes bāzes materiālu un konstrukciju pētniecība, inovatīvu risinājumu izstrāde;
 • Ilgtspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību projektēšana no koksnes un citiem Latvijas atjaunojamiem resursiem un to pārstrādes atlikumiem, izgatavošanas tehnoloģiju izstrāde un optimizācija;
 • Šķiedru tekstiliju un cietu virsmu (koksne plātnes sintētiskie polimēri) nanolīmeņa
 • Modifikācijas, bioaktīvas un citas funkcionālas vielas saturošu pārklājumu un nanotīmekļu izstrāde;
 • Apģērba lielumatbilstības vērtēšanas, komforta, funkcionālo tekstiliju, apģērbu un aizsarglīdzekļu pētniecība un projektēšanas pilnveidošana; 3D antropometrisko datu integrēšana CAD vidēs.
 • Dizaina pētniecības metožu un pētniecībā balstītu produktu un pakalpojumu izstrāde, dizaina veicinātu inovāciju, ilgtspējīga dizaina vērtības kritēriju un pašvērtējuma matricu izstrāde, dizaina izglītības aspekti.

Mūsdienu tendences un straujā tehnoloģiju attīstība rada nepieciešamību veidot starpdisciplināru un starpsektoru sadarbību kompleksu problēmu risināšanai. Arhitektūras un dizaina institūta zinātnieki aktīvi sadarbojas ar citiem RTU pētniekiem tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās, kā arī iesaistās starpdisciplināros pētījumos RTU pētniecības platformā Pilsētas un attīstība un platformā «Materiāli, procesi un tehnoloģijas».

Arhitektūras un dizaina institūts arī attīsta un pilnveido sadarbību fundamentālo un lietišķo starpnozaru pētījumu jomā ar citām universitātēm, izglītības, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, kā arī profesionālajām un sabiedrības organizācijām.