Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Doktorantūras studijas

Doktorantūras studijas

Doktora studiju programma «Arhitektūra»

Doktora studiju programma «Arhitektūra» nodrošina zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai patstāvīgi veiktu un vadītu zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. Zinātnes doktora grāds kādā no mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras zinātņu apakšnozarēm dod tiesības arī, nostrādājot zināmu laiku pedagoģiskajā darbā, pretendēt uz profesora amatu universitātēs.

Mērķis
Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam.


 

Uzdevumi

 • attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs;
 • pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm;
 • izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus;
 • izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus;
 • patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās.

Studiju rezultāti

 • pārvalda zinātniskās darbības principus;
 • spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus;
 • spēj vadīt pētnieku darbu;
 • spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība, vērtēšana:  Promocijas darba iesniegšanas, aizstāvēšanas un zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) noteikumus un kārtību skatīt LR MK 2005. gada 27. decembra Noteikumos Nr. 1001.
Nākamās nodarbinātības apraksts: Vadošais pētnieks, docents, profesors
Specifiskie uzņemšanas nosacījumi: Arhitektūras maģistra diploms vai tam atbilstoša (pielīdzināta) izglītība
Apjoms kredītpunktos: 192.0
Studiju ilgums: Pilna laika studijām - 4 gadi; Nepilna laika stud. (nekl.) - 5 gadi
Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Zinātnes doktors (Ph. D.) mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras zinātnes nozarē
Iegūtās kvalifikācijas līmenis: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenis

Doktora studiju programma «Šķiedru materiālu zinātne»

Mērķis

Veicināt materiālzinātnes tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares, koksnes materiālu un produktu tehnoloģijas apakšnozares un saistīto tautsaimiecības nozaru attīstību reģionā un sagatavot starptautiska līmeņa augstākās kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam zinātniskajam darbam inovatīvo un tradicionālo šķiedru materiālu un to produktu pētniecībā, projektēšanā, attīstīšanā un atbilstošo tehnoloģiju ieviešanā, kā arī akadēmiskajam darbam augstskolās.

Uzdevumi

 • sniegt iespējas apgūt padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai;
 • attīstīt studējošo kompetences izvirzīt, formulēt, vadīt un patstāvīgi pētīt attiecīgajā zinātnes apakšnozarē aktuālas un nozīmīgas problēmas;
 • sniegt augstākā līmeņa izlases zināšanas šķiedru materiālu zinātnē un ar to saistītajās tehnoloģijās;
 • attīstīt kompetences veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu par izvēlēto tēmu materiālzinātnes apakšnozarēs;
 • attīstīt prasmes sagatavot zinātniskos rakstus un ziņojumus, stenda un mutvārdu referātu prezentācijas starptautiskām konferencēm zinātniskās sabiedrības iepazīstināšanai ar pētnieciskā darba rezultātiem savas valsts un starptautiskā mērogā;
 • attīstīt prasmes un kompetences iekļauties nacionāla un starptautiska līmeņa zinātnisko projektu īstenošanā;
 • attīstīt spējas zinātnisko pētījumu plānošanā un īstenošanā;
 • pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas un pieredzi, kas nepieciešama akadēmiskajam darbam augstākās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt jaunajam zinātniekam iespējas izstrādāt un iesniegt aizstāvēšanai promocijas darbu vai tam pielīdzināmu tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopumu kā oriģinālu pētījumu darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Studiju rezultāti

 • pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes materiālzinātnes tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozarē, koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē, kā arī attiecīgo nozaru profesionālajā jomā un šķiedru materiālzinātnes jomu saskarē;
 • spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties šķiedru materiālu un to produktu zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, lai veiktu zināšanu robežu paplašināšanu vai sniegtu jaunu izpratni esošām zināšanām par šķiedru materiāliem un to pielietojumiem praksē;
 • spēj īstenot būtiska apjoma oriģinālus šķiedru materiālu un to produktu zinātniskos pētījumus, un aprobēt pētījumu rezultātus starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
 • spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par šķiedru materiālu zinātnes jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā, uzstājoties vietējās un starptautiskās zinātniskajās konferencēs;
 • spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot materiālzinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus;
 • spēj vadīt pētnieciskus vai attīstības projektus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, lietojot plašas pētnieciskas zināšanas un kompetences par šķiedru materiāliem, to produktiem un modifikācijām;
 • spēj, veicot patstāvīgu kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskus;
 • spēj vadīt un īstenot akadēmisko procesu, veicot studiju kursu izstrādi, studiju satura īstenošanu un novērtēšanu.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība, vērtēšana:  Promocijas darba iesniegšanas, aizstāvēšanas un zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) noteikumus un kārtību skatīt LR MK 2005. gada 27. decembra Noteikumos Nr. 1001.
Nākamās nodarbinātības apraksts:Speciālisti izglītības un zinātniskajās institūcijās, docētāji augstākās izglītības iestādēs, augsti kvalificēti speciālisti materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares, koksnes materiālu un produktu tehnoloģijas apakšnozares vai ar tām saistīto tautsaimniecības nozaru uzņēmumos.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Otrā cikla augstākā izglītība inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai dabaszinātnēs, vai radošajās industrijās un dizainā, vai tam pielīdzināma izglītība; iestājpārbaudījums.
Apjoms kredītpunktos: 192.0
Studiju ilgums: Pilna laika studijām - 4 gadi
Iegūstamais grāds un kvalifikācija:  Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Informācija par doktora līmeņa studijām Rīgas Tehnsikajā universitātē