Projekts

.
.
Vieds un drošs darba apģērbs
Projekta nosaukums: Vieds un drošs darba apģērbs
Projekta īsais nosaukums: SWW
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: #006
RTU Projektu reģistra numurs: 1970/2016
Struktūrvienība: Dizaina tehnoloģiju institūts
Projekta administrētājs: Dizaina tehnoloģiju institūts
Finansējošais fonds: Interreg Baltic sea region
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2016.
Projekta noslēguma datums: 28.02.2019.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centria University of Applied Sciences
Projekta zinātniskais vadītājs: Inga Dāboliņa
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Evija Plone
Projekta kopējais finansējums:
2 438 870,00 EUR
Projekta kopsavilkums:
RTU MLĶF DTI īstenotajā Interreg projektā Vieds un drošs darba apģērbs (Smart and Safe Work Wear, RTU PVS 1970) sadarbojas partneri no vairākām Baltijas Jūras reģiona valstīm (BJR): Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija un Somija. Projekta mērķis ir attīstīt darba apģērbu uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā, padarot to konkurētspējīgāku ar jauniem ražotājiem un importētājiem citur pasaulē. Starptautiskā sadarbība dizaina, tirgus un apakšlīgumu jomā starp BJR valstīm jau eksistē, tomēr ne visi aspekti ir izpētīti. Līdz ar to projekta virzieni ir informācijas pielāgošana, jaunu materiālu un tehnoloģiju integrēšana darba apģērbā, kā arī, piegādes ķēžu pārvaldības uzlabošana.
Projekta ilgums ir trīs gadi.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta aktivitātes balstītas partneru pieredzē un specifiskajās zināšanās. Tā Latvijas un Somijas puses partneriem ir viedo tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas specifiskas zināšanas, savukārt galvenie šīs jomas ražotāji BJR atrodas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā. Projekta ietvaros universitātes un pētniecības institūcijas ražošanas uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), nodos zināšanas par mūsdienu 3D skenēšanas, viedo tekstiliju un apģērbu izgatavošanas tehnoloģijām, kā arī efektīvu piegādes ķēžu vadību.
Projekta ietvaros plānots veikt MVU izvēlētās mērķa grupas (gala lietotāji) 3D ķermeņa skenēšanu, lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā aktualizētu standartus. Lai to nodrošinātu, pētniecības institūti veiks apjomīgu datu apkopošanu, apstrādi un analīzi. Apkopotie rezultāti veidos pamatu jaunās paaudzes darba apģērbu prototipu izstrādei. Projekta partneri nodrošinās tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņu.
Zemģērba mikroklimats ir svarīgs faktors optimālu darba spēju un labsajūtas nodrošināšanai. RTU un citi partneri projekta ietvaros veicinās zināšanu pārnesi ražošanā par pieejamiem un jauniem viedajiem risinājumiem, piemēram, inovatīvām apģērbā integrētām IT tehnoloģijām, piedāvājot konkrētus viedapģērba risinājumus. Labākās idejas tiks aprobētas ražošanā un tiks pārbaudītas reāla darba apstākļos.
Papildus tam projekta ietvaros tiks izpētīta esošo starptautisko piegādes ķēžu efektivitāte un labākie risinājumi piedāvāti partneriem, kā arī Baltijas jūras reģiona vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmumiem.
Sadarbības partneris:
  • Centrijas Lietišķo zinātņu universitāte
  • TTK Lietišķo zinātņu augstskola Tallinā
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 28.04.2016.

Universitāte

_