Projekts

.
.
Kaņepju šķiedras un polilaktīda biokompozītu izstrāde ilgtspējīga dizaina produktu ražošanai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Kaņepju šķiedras un polilaktīda biokompozītu izstrāde ilgtspējīga dizaina produktu ražošanai
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2020/27
RTU Projektu reģistra numurs: 4319
Struktūrvienība: Dizaina tehnoloģiju institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Anete Smoča
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Aija Zeidaka
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 27 778, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 90% EUR 25 000 un RTU līdzfinansējums EUR 2 778 apmērā.
Projekta kopsavilkums:

Projekta laikā tiks izstrādāts  jauns biodegradējams kompozītmateriāls   no kaņepju šķiedras un polimerizētas kukurūzas cietes jeb polilaktīda . Projekta mērķis atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas plāna 1. prioritātei: Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietošanas dažādošana. Komercializējamajai tehnoloģijai piemīt novitāte un aktualitāte, ņemot vērā paredzētos klimata neitralitātes ievešanas pasākumus turpmākajam plānošanas periodam.

Piedāvātā tehnoloģija risina plaši lietotās plastmasas izstrādājumu lietošanas un pārstrādāšanas problēmas gan modes industrijā, gan citās tautsaimniecības nozarēs

Zinātnes nozare un apakšanozare: inženierzinātnes un tehnoloģijas, materiālzinātne.

Projekta īstenošanas 1.posmā  tiks veikta Tehniski ekonomiskā priekšizpēte  un izstrādāta komercializācijas stratēģija.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanu.
Komercializācijas stratēģijas izstrādi:
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2020.

Universitāte

_