Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Parādīt izvēlni
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Materiālzinātne un nanotehnoloģijas


 

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Maģistra akadēmiskās studijas
Studiju virziens
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
10
Īstenošanas valoda
Latviešu

Programmas direktors

Remo Merijs-Meri,Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds materiālzinātnē un nanotehnoloģijās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds materiālzinātnē vai ķīmijas tehnoloģijās vai dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā vai fizikā, vai bioloģijā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 2 100 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
 
 
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot progresīvi domājošus, uz jaunu tehnoloģiju un zināšanu ieviešanu orientētus, augsti kvalificētus, vadošiem darbiem piemērotus speciālistus materiālzinātnē un augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās, tostarp nanotehnoloģijās, ar specializāciju sekojošos virzienos –“Materiālfizika”, “Biomateriāli”, “Tradicionālie neorganiskie materiāli un nanomateriāli” un “Polimēru materiāli un kompozīti (t.sk., nanokompozīti)”, kā arī studijām doktorantūrā.

 
Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko maģistra līmeņa izglītību Eiropas Augstākās izglītības telpā, sagatavojot studējošos darbam vadošos amatos, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā specializācijas virzienā, veidot eksperta prasmes un attīstīt kompetences ne tikai reālu ikdienas problēmu, bet arī tehniski un zinātniski izaicinošu inovatīvu problēmu risināšanā gan atbilstoši darba tirgus prasībām konkurences apstākļos, gan saskaņā ar nozares nākotnes attīstības tendencēm;
- attīstīt studenta iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, rodot iespēju izmantot gan laboratorijas mēroga infrastruktūru, gan industriālas iekārtas sadarbībā ar ražotāju;
- veicināt zināšanu pārnesi un attīstīt studenta prasmes ar patenttiesībām neaizsargātu zinātnisko rezultātu prezentēšanā starptautiskās konferencēs un/vai publiskošanā augsta reitinga zinātniskajos žurnālos;
- rosināt studējošo un absolventu interesi par studijām doktorantūras studiju programmās, mūžizglītību, kā arī akadēmisko un zinātnisko izcilību.

 
Studiju kursi
 
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi parādīs:
-paplašinātas un specializētas zināšanas un izpratni par izvēlētā materiālzinātnes un nanotehnoloģiju specializācijas virziena fundamentālajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm;
-pārzinās materiālu rūpnieciskās ražošanas procesu un zinātnisko pētījumu plānošanas, īstenošanas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas, kā arī materiālu fizikālo procesu modelēšanas metodes un iekārtas, izprotot to būtību un pielietošanas jomas;
-spēs praktiski un teorētiski pielietot zināšanas par izvēlētā materiālzinātnes un nanotehnoloģiju specializācijas virziena fundamentālajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm, kā arī spēs šīs zināšanas nodot citiem;
-pratīs pamatoti izvēlēties, plānot un patstāvīgi izmantot materiālu iegūšanas/pārstrādes, raksturošanas, kā arī rezultātu apstrādes, analīzes un modelēšanas metodes un iekārtas;
-spēs apkopot, salīdzināt un pamatoti iztirzāt iegūtos pētniecības un/vai ražošanas procesa rezultātus zinātniskajos darbos vai tehniska rakstura instrukcijās, ziņojumos un atskaitēs un prezentēt šos rezultātus gan nozares speciālistiem, gan sabiedrībai kopumā;
-spēs ierosināt un izstrādāt inovatīvus zinātniskos un uz ražotāju prasībām orientētus projektus atbilstoši projekta uzsaukumam, tirgus prasībām un pieejamajiem resursiem, kā arī spēs veikt ražotāja produkcijas tehnisko ekspertīzi,
-spēs kritiski izvērtēt un pamatot moderno materiālu un inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanas nozīmi pētniecībā un ražošanas procesos;
-spēs kompetenti izskaidrot un pamatot tehnisko līdzekļu, modelēšanas pieeju un rezultātu apstrādes un analīzes metožu izmantošanu ražotāju produkcijas tehnisko problēmu risināšanai, kā arī moderno materiālu un tehnoloģiju izstrādei tirgus pieprasījuma apmierināšanai konkurences apstākļos.
Specializāciju ietvaros sagatavotie speciālisti būs ar konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, lai apmierinātu ne tikai Latvijas darba tirgus prasības, bet arī starptautiska mēroga materiālzinātnes un augstas pievienotās vērtības tehnoloģiju (t.sk., nanotehnoloģiju) speciālistu pieprasījuma kritērijus.

 
Karjera

Studiju programmas absolvents var tikt nodarbināts faktiski jebkurā jomā, kas ir saistīta ar jaunu materiālu izstrādi un īpašību modelēšanu dažādu inovatīvu produktu radīšanai saskaņā ar patērētāja vēlmēm, atbilstošu materiālu izvēli tehnoloģiski, ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgu kompozītu materiālu produktu izveidei, dabas un sintētisko materiālu (tostarp, koksnes, polimēru, gumijas, tekstila, silikātu, metālu, biomateriālu, pusvadītāju) un to dažādo formu (monolīts ķermenis, šķiedra, pārklājums, aerogels/hidrogels) apstrādi un pārstrādi konkrēta izstrādājuma iegūšanai pielietojumam būvniecības, transporta, enerģētikas, elektronikas, medicīnas, lauksaimniecības u.c. nozarēs. Materiālzinātnieks ikdienā vada jaunu materiālu izstrādes procesus, pārvalda materiālu apstrādes procesus, uzrauga kvalitātes nodrošināšanu, argumentēti pārliecina investorus par perspektīvākajām ieguldījuma iespējām inovatīvu produktu izstrādē. Savukārt, speciālists nanotehnoloģijās ir kompetents strādāt augsto tehnoloģiju uzņēmumos pie jaunu augstas pievietotās vērtības nanomateriālu izstrādes un to atbilstības novērtēšanas inovatīviem pielietojumiem enerģētikā, elektronikā, medtehnikā, transportā, kā arī citās tautsaimniecības nozarēs. Tādējādi gan materiālzinātnieka, gan nanotehnoloģijas speciālista darba lauks aptver gan inovatīvu produktu izstrādes uzņēmumus, gan jaunu produktu attīstības laboratorijas, gan produktu atbilstības novērtēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijas, gan materiālu tehniskās ekspertīzes un sertificēšanas centrus.

 
Specifiskie uzņemšanas noteikumi

Sekmīgi pabeigta inženierzinātņu bakalaura studiju programma materiālzinātnē vai ķīmijas tehnoloģijās, vai dabaszinātņu bakalaura studiju programma ķīmijā vai fizikā, vai bioloģijā, vai tam pielīdzināma izglītība.

Viss par uzņemšanu RTU