Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Parādīt izvēlni
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju (DTF) sadarbībā ar RTU docentu, ķīmijas skolotāju Mihailu Gorski organizē sagatavošanas kursus ķīmijā.   

Mihails Gorskis strādā Iecavas vidusskolā kopš 1972. gada, kur māca ne tikai ķīmiju, bet arī dabaszinības un bioloģiju. Ilggadējā pedagoga profesionālā darbība cieši saistīta arī ar dabaszinātņu skolotāju kvalifikācijas celšanu, viņš ir vietnes www.kimijas‑sk.lv veidotājs un zinātniskais redaktors, portālu www.uzdevumi.lv materiālu autors un konsultants, aktīvi darbojas Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas valdē. M. Gorskis ir arī 166 zinātnisko un metodisko publikāciju autors un līdzautors.

Nodarbību mērķis ir atkārtot skolas materiālu un  sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU.

Paredzētas divdesmit četras nodarbības katra trīs stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

 

Kursi notiek attālināti Zoom platformā no 20.10.2023. līdz 17.05.2024., piektdienās no plkst.17:30 līdz 20.20.

 

 

RTU DTF SAGATAVOŠANAS KURSI. DARBA PLĀNS

 

 

 

Datums

1. nodarbības daļa

2. nodarbības daļa

3. nodarbības daļa

Uzdevumi patstāvīgam darbam

vietnē mans.kimijas-sk.lv u.c.

17:30-18:20

18:30-19:20

19:30-20:20

1.

20.10.

Atomu molekulu teorija. Atoma sastāvs. Ķīmisko elementu periodiskā tabula un atoma kodols. Izotopi. Radioaktivitāte. Kodolreakciju vienādojumi.

Organisko savienojumu uzbūves teorija. Funkcionālās grupas. Homologu rindas.

Ogļūdeņražu iedalījums.

Fizikālie lielumi. Fizikālo lielumu aprēķina formulas.

Gāzveida vielas blīvums un relatīvais blīvums. Gāzveida vielas tilpuma (n.a.) un masas aprēķināšana.

 

2.

03.11.

Ķīmisko elementu periodiskā tabula un atoma kodola elektronapvalka uzbūve.

Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra. Vielas daudzums. Vielas daudzuma aprēķināšana.

 

3.

10.11.

Ķīmisko elementu elektronegativitāte. Ķīmiskā saite. Ķīmisko saišu veidi.

Alifātisko piesātināto un nepiesātināto ogļūdeņražu ķīmisko īpašību salīdzinājums. Ķīmiskā elementa un vielas sastāvdaļas masas daļa.

 

4.

24.1.1

Molekulu polaritāte.

Vielas agregātstāvoklis. Kristālrežģa veidi.

Alifātisko piesātināto un nepiesātināto ogļūdeņražu ķīmisko īpašību salīdzinājums. Vielas molekulārās formulas aprēķināšana pēc masas daļām.

 

5.

01.12.

Ķīmisko elementu vērtība. Oksidēšanas pakāpe.

Cikloalkāni. Vielas (kristālhidrāta) ķīmiskās formulas aprēķināšana pēc analīzes rezultātiem.

 

6.

08.12.

Oksidēšanas reducēšanas reakcijas. Oksidēšanas reducēšanas reakciju iespējamība (redokssistēmu standartpotenciāli).

Benzola homologu rindas aromātiskie ogļūdeņraži. Stirols Organiskas vielas ķīmiskās formulas aprēķināšana pēc analīzes rezultātiem.

 

7.

15.12.

Dispersās sistēmas. Šķīdumi.

Vienvērtīgie piesātinātie spirti. Aprēķini par šķīduma ar zināmu koncentrāciju pagatavošanu.

 

8.

22.12.

Neelektrolīti un elektrolīti. Elektrolītiskā disociācija. Disociācijas pakāpe.

Disociācijas konstante.

Daudzvērtīgie spirti.

Aprēķini par šķīduma ar zināmu vielas masas daļu pagatavošanu.

 

9.

12.01.

Jonu vienādojumi. Apmaiņas reakcijas starp elektrolītiu šķīdumiem.

Fenoli.

Vielas daudzuma aprēķināšana, ja viela ir dispersās sistēmas sastāvdaļa.

 

10.

19.01.

Šķīduma vides pH. Sāļu hidrolīze.

Aldehīdi.

Ar šķīduma vidi saistīti aprēķini.

 

11.

26.01.

Elektrolīze.

Karbonskābes. Piesātinātās vienvērtīgas karbonskābes.

Vienkāršākie aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem.

 

12.

02.02.

Galvaniskie elementi.

Citu homologu rindu karbonskābes.

Kombinētie uzdevumi par aprēķiniem pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem.

 

13.

09.02.

Ķīmiskās reakcijas enerģētiskā diagramma.

Ķīmiskās reakcijas siltumefekts. Entalpija. Vielu rašanās standartentalpij

Esteri.

Kombinētie uzdevumi par aprēķiniem pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem.

 

14.

16.02.

Ķīmiskās reakcijas ātrums.

Tauki. Detergenti.

Secinājums no Hesa likuma.

Termoķīmiskie vienādojumi.

Aprēķini pēc termoķīmiskiem vienādojumiem.

 

15.

23.02.

Ķīmiskais līdzsvars.

Monosaharīdi (glikoze) un disaharīdi (saharoze).

Gibsa (brīvas) enerģijas izmaiņu aprēķināšana.

 

16.

01.03.

Metāli. Metālu korozija.

Polisaharīdi: ciete un celuloze. Ar vielas šķīdību saistītie aprēķini.

 

17.

08.03.

Nemetāli.

Amīni.

Vielas ķīmiskās formulas noteikšana, veicot aprēķinu pēc reakcijas vienādojuma.

Aprēķini pēc reakcijas vienādojuma, ja viena no reaģējošām vielām ir pārākumā.

 

18.

22.03.

Oksīdi.

Aminoskābes. Olbaltumvielas.

Aprēķini, kas saistīti ar vielas praktisko iznākumu. Aprēķini pēc stehiometriskām shēmām.

 

19.

05.04.

Skābes.

Lielmolekulārie savienojumi.

Aprēķinu veikšana, ja reakcijā piedalās vielu maisījums.

 

20.

12.04.

Bāzes un amfotērie hidroksīdi.

Ķīmisko reakciju iedalījums neorganiskajā un organiskajā ķīmijā. Aprēķini gravimetrijā (piemēri).

 

21.

19.04.

Sāļi. Kompleksie savienojumi.

Organisko savienojumu savstarpējā saikne. Aprēķini volumetrijā (piemēri).

 

22.

26.04.

Neorganisko un organisko vielu savstarpējā saikne.

Spektrofotometrija. Kalibrēšanas grafiks. Kalibrēšanas grafika izmantošana analizējamās vielas koncentrācijas noteikšanā.

 

23.

03.05.

Neorganisko un organisko vielu pierādīšanas reakcijas.

Uzdevumi, kas ir saistīti ar pētniecisko darbību (iespējams saturs, piemēri).

 

24.

10.05.

Kā gatavoties eksāmenam. Centralizētā eksāmena "Ķīmijā II" struktūra un īpatnības.

 

25. 17.05.

Kā gatavoties eksāmenam. Centralizētā eksāmena "Ķīmijā II" struktūra un īpatnības.

 

 

Programmā (pēc klausītāju pieprasījuma un vajadzības) var būt nelielas izmaiņas.

 

Papildu informācija par sagatavošanas kursiem ķīmijā:

RTU DT  fakultātes dekāna vietniece administratīvā darbā

asoc.prof. Inna Juhņeviča

Paula Valdena iela 3-268, Rīga, LV-1048

Tālruņi: 29175634

E-pasts: