Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Parādīt izvēlni
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Struktūra

Fakultātes dome, padomes un komisijas
DTF domes sastāvs

1. Māris Turks, Dr.chem., DTF dekāns
2. Jānis Ločs, Dr.sc.ing., Biomateriālu un bioinženierijas institūta direktors
3. Dagnija Loča, Dr.sc.ing., Biomateriālu un bioinženierijas institūta vadošā pētniece
4. Kristīne Šalma-Ancāne, Dr.sc.ing., Biomateriālu un bioinženierijas institūta vadošā pētniece
5. Kārlis Dreimanis, Ph.D., Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūta direktors
6. Inese Mieriņa, Dr.chem., Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūta direktore
7. Kaspars Traskovskis, Dr.chem., Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošais pētnieks
8. Sergejs Gaidukovs, Dr.sc.ing., Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūta
tenūrprofesors
9. Andris Šutka, Dr.sc.ing., Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta direktors
10. Juris Blūms, Dr.phys., Tehniskās fizikas institūta direktors
11. Linda Mežule, Dr.sc.ing., Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktore
12. Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing., Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore
13. Andra Blumberga, Dr.sc.ing., Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta tenūrprofesore
14. Jūlija Gušča, Dr.sc.ing., Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta profesore
15. Dmitrijs Stepanovs, Dr.chem., Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes docents
16. Alise Anna Stīpniece-Jekimova, studentu pārstāve
17. Elza Fedorovska, studentu pārstāve
18. Rihards Lācis, studentu pārstāvis
19. Zane Šteina, studentu pārstāvis

Padomdevēju funkcijas īstenošanai bez balsošanas tiesībām pieaicinatie ārējie eksperti:
1. Aļona Boloņina, AS Latvenergo Vides pārvaldības daļas vadītāja, ārējā eksperte
2. Ēriks Ivanovskis, AS Olainfarm Zinātnes un pētniecības centra direktors, ārējais eksperts
3. Krišjānis Krūmiņš, SIA Rīgas Ūdens valdes priekšsēdētājs, ārējais eksperts
4. Zane Grigale-Soročina, SIA Kinetics Nail Systems Kosmētikas produktu ķīmiķe, ārējā eksperte

DTF Zinātnes komisijas personālsastāvs
1. Māris Turks, DTF dekāns, promocijas padomes priekšsēdētājs
2. Dmitrijs Stepanovs, dekanāta pārstāvis
3. Jānis Ločs, Biomateriālu un bioinženierijas institūta direktors, promocijas padomes priekšsēdētājs
4. Kārlis Dreimanis, Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūta direktors
5. Sergejs Gaidukovs, Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūta pārstāvis
6. Andris Šutka, Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta direktors
7. Pāvels Onufrijevs, Tehniskās fizikas institūta pārstāvis
8. Linda Mežule, Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktore
9. Dagnija Blumberga, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, promocijas padomes priekšsēdētāja
Biomateriālu un bioinženierijas institūts

Biomateriālu un bioinženierijas institūts

Direktors, profesors-  Dr. sc.ing. Jānis Ločs

Pulka iela 3 , Rīga
+371 67089605

Rīgas Tehniskās universitātes Biomateriālu un bioinženierijas institūts (agrāk Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts).

Biomateriālu un bioinženierijas institūts lepojas ar savu vēsturi un cilvēkiem, kas neatlaidīgi strādājuši, lai izveidotu institūtu tādu, kādu to pazīstam šodien! Institūtam nozīmīgs bija 2010. gads, kad, apvienojoties Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedrai un RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centram, tika nodibināts Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (VĶTI). 2023. gada nogalē RTU reformu rezultātā VĶTI veica pārstrukturizāciju un sākot ar  01.01.2024 tiks dēvēts par  RTU Biomateriālu un Bioinženierijas institūtu.

Visi institūta mācībspēki un zinātniskais personāls aktīvi strādā zinātnē, vadot un izpildot Latvijas institūciju finansētos zinātniskos projektus, kā arī starptautiskus un Eiropas fondu finansētus projektus.

BBI zinātniskais personāls veiksmīgi izveidojis sadarbības partneru tīklu ar universitātēm un pētniecības centriem Vācijā, Šveicē, Somijā, Francijā, Argentīnā, Itālijā, Portugālē, ASV, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, u.c.

BBI misija ir veikt pētījumus inženiertehnisko zinātņu un inovatīvu biomateriālu attīstības jomā, veicinot to praktisko pielietojumu jaunu ražošanas nozaru attīstībā.

BBI mājaslapa

 

Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Asoc. prof. Kārlis Dreimanis
Paula Valdena iela 7-418 , Rīga

tel. +371 67089202

Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts īsteno kopīgu doktora studiju programmu ar Latvijas Universitāti "Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas".

DFPTI kā vadošais partneris īsteno Valsts Pētījumu Programmas (VPP) “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” projektu ( VPP-IZM-CERN-2022/1-0001).

RTU (DFPTI) un LU konsorcijs pārstāv Latvijas dalību Eiropas kodolpētījumu organizācijas (CERN) CMS eksperimentā. Latvijas komandas galvenie zinātniskās aktivitātes virzieni:

Top kvarka fizikas pētījumi;

 Higsa bozona fizikas pētījumi;

 MIP Timing Detector (MTD) apakšdetektora projekts.

Latvijas paātrinātāju grupa ir iesaistīta trīs liela mēroga starptautiskos un ar CERN cieši saistītos paātrinātāju tehnoloģiju projektos:

Innovation Fostering in Accelerator Science and Technologies (I.FAST);

Heavy-Ion Therapy Research Integration plus (HITRIplus);

Next Ion Medical Machine Study (NIMMS).

DFPTI komanda ieņem vadošas lomas I.FAST projektā, I.FAST iesaistīti arī citi RTU pētnieki.

Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūts

 

Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūts

Pārejas posmā vērsties pie - Dr. chem. Māris Turks
P. Valdena iela 3-451, Rīga
+371 67089251

 

Nodrošina studiju programmas „Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija ” visas pakāpes: bakalaura, maģistra un doktora studijas, kā arī nodrošina daudzu bāzes izglītības studiju priekšmetu realizāciju studiju programmā «Materiālu inženierija»

Tiek veikts intensīvs zinātniski pētnieciskais darbs  vairākos prioritāros virzienos, tādos kā elektrooptisko materiālu komponentu sintēze un pētījumi, biodegvielu ieguves tehnoloģijas un vietējo izejvielu racionāla izmantošana.

Organisko hromoforu, fotovoltaisko, gaismas emisijas, informācijas tehnoloģijas materiālu un degvielu ieguves un izmantošanas virzienos institūts iesaistīts divu valsts programmu, divu sadarbības projektu un divu ERAF 2.1.1.0 aktivitātes un citu projektu izpildē un divus gadus pēc kārtas tā pētījumi tika iekļauti valsts 10 labāko zinātnisko pētījumu sarakstā.

Tehniskās fizikas institūts

Tehniskās fizikas institūts

Institūta direktors - Dr. phys. Juris Blūms
P. Valdena 7 - 322, Rīga
+371 67089380

Tehniskās fizikas institūta (TFI) darbinieku galvenais uzdevums ir nodrošināt dažādu fizikas studiju priekšmetu kvalitatīvu un mūsdienīgu pasniegšanu visu studiju līmeņu studentiem gandrīz visās RTU fakultātēs, kā arī veikt zinātniskos darbus tehniskās fizikas un materiālu fizikas nozarēs augstā starptautiski atzītā līmenī.

TFI ir atbildīgs par RTU akreditētās akadēmiskās doktora augstākās izglītības programmas «Materiālzinātne» (51521) realizāciju sadarbībā ar citām RTU struktūrvienībām.Vairāki TFI profesori un asociētie profesori piedalās RTU promocijas padomes «RTU P-18» Materiālzinātnes nozarē darbā.

Tehniskās fizikas institūtā ietilpst arī Fizikas mācību laboratorija, kurā laboratorijas darbus fizikā izstrādā gandrīz visu RTU fakultāšu I un II kursu studenti, kā arī Materiālu fizikas laboratorija, kurā atbilstoši savām konkrētajām studiju programmām zinātnisko darbu strādā bakalauranti, maģistranti un doktoranti..

Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts
 

Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts

Institūta direktors - Tenūra profesors Dr.sc.ing. Andris Šutka
P. Valdena 3-204, Rīga

Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts, turpmāk tekstā – Institūts, ir veidots apvienojot Silikātu materiālu institūtu, Neorganiskās ķīmijas institūtu un Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātnisko laboratoriju. Institūta dibināšanas brīdī visi līdzšinējie Silikātu materiālu institūta, Neorganiskās ķīmijas institūta un Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas darbinieki, atbilstošie finanšu resursi un infrastruktūra tiek pārcelti uz jaundibināto struktūrvienību.
Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts ir apvienoto struktūrvienību saistību un tiesību pārņēmējs, ietverot gan fundamentālo un lietišķo pētījumu un līgumdarbu tematiku, gan studiju darbu.

MVTI darbības principi

Par  struktūrvienību apvienošanu, Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta dibināšanu un tā nolikuma apstiprināšanu

MVTI mājaslapa

Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts

Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts

Institūta direktore -  Dr. sc.ing. Linda Mežule

Ķīpsalas iela 6a/6b, Rīga

Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts ir izveidots 2020.gadā (līdz tam – Būvzinātnes centrs, kas tika dibināts 2005. gadā) Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes paspārnē, lai veicinātu starpdisciplināru sadarbību starp dažādām zinātnes nozarēm.

Institūtā darbojas vairāku nozaru pētnieki, tādā veidā sekmējot daudzpusīgu pieeju konkrētu zinātnisko nozaru jautājumu risināšanā. Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūtā ietilpst 2 zinātniskās struktūrvienības:

  • Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija
  • Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centrs

Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts ir izvirzījis šādus mērķus:

  • koordinēt un veikt zinātniski pētniecisko darbu nozarē;
  • attīstīt savstarpēji integrētu vides, mehānikas, materiālu zinātnes, bioloģijas, biotehnoloģiju, lietišķās fizikas un ķīmijas, kā arī inženierzinātņu metožu pielietošanu inženierbūvju un sistēmu problēmu formulēšanā un risināšanā;
  • sekmēt studentu un doktorantu pētniecisko darbu izstrādi;
  • sekmēt nozares pētniecībā iesaistīto cilvēkresursu attīstību;
  • sadarboties ar citām zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem pētniecisko darbu īstenošanā;
  • attīstīt sadarbību fundamentālo un lietišķo starpnozaru pētījumu jomā ar universitātēm, profesionālajām asociācijām, izglītības, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, komercreģistra iestādēm;
  • sniegt konsultācijas uzņēmumiem;
  • piesaistīt finansējumu starptautisko un reģionālo pētījumu projektu realizācijai.

USBI mājaslapa

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Āzenes iela 12-K1, Rīga, LV-1048
+371 670 899 23

 

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) attīstības mērķi – materiālās, tehniskās un zinātniskās bāzes nodrošināšana Latvijas zinātnes attīstībai enerģētikas un vides zinātnes jomās, zinātnisko pētījumu veikšana, produktu un pakalpojumu radīšana ar augstu pievienoto vērtību un mērķi tos izmantot Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, kā arī aprobēt to komercializāciju inovatīvo tehnoloģiju tirgū ar citu institūciju palīdzību un atbalstu, un īstenot bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas.

 

 

VASSI mājaslapa