Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Parādīt izvēlni
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Studiju programmas

Biotehnoloģija un bioinženierija

Bakalauru akadēmiskās studijas

Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) kopīgā akadēmiskā bakalaura studju programma «Biotehnoloģija un bioinženierija» dod iespēju studentiem iegūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un prasmes biotehnoloģijas un bioinženierijas jomā, iegūt iemaņas iekārtu un procesu projektēšanā, produktu izstrādē.

Vides inženierija

Bakalauru akadēmiskās studijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vides inženierija” ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar plašām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijās

Vides inženierija

Maģistra akadēmiskās studijas

Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija

Maģistra akadēmiskās studijas

Studiju programma ir vienīgā šāda veida programma Latvijā. Studiju programma paredzēta ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, biomateriālu, farmācijas, kosmētikas, būvmateriālu, koksnes pārstrādes, polimēru ražošanas un pārstrādes, tekstilmateriālu u.c. ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām kvalitātes kontroles un pētnieciskajām laboratorijām, zinātniskajām iestādēm un tirdzniecības uzņēmumiem.

Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija

Bakalaura akadēmiskās studijas

Studiju programma sagatavo speciālistus ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu un citiem ražošanas uzņēmumiem, kvalitātes kontroles un pētniecības laboratorijām, zinātniskajām iestādēm un tirdzniecības uzņēmumiem. Studenti apgūst ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas teorētiskos pamatus un praktiskās iemaņas.

 

Materiālzinātne un nanotehnoloģijas

Maģistra akadēmiskās studijas

Uz jaunu materiālu izstrādi un modernu tehnoloģiju izmantošanu orientētā akadēmiskā maģistra studiju programma “Materiālzinātne un nanotehnoloģijas” piedāvā apgūt prasmēs un kompetencēs balstītu augstākā līmeņa tehnisko izglītību. Paralēli padziļinātām teorētiskām zināšanām tiek veicināta praktisko iemaņu apgūšana ne tikai zinātniskajos institūtos Latvijā, bet arī ražošanas uzņēmumos vai ārvalstu sadarbības partneru institūcijās ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros specializējoties virzienos “Materiālfizika”, “Biomateriāli”, “Tradicionālie neorganiskie materiāli un nanomateriāli”, kā arī “Polimēru materiāli un kompozīti (t.sk., nanokompozīti)”. Studiju programmā tiek apgūti vispārīgie studiju kursi par materiālu fizikālo procesu modelēšanu un aprēķiniem, inovatīvu produktu un tehnoloģiju radīšanu, dažādi profesionālās specializācijas studiju kursi, kā arī izieta prakse, piedāvājot studentiem iespējas veidot studiju plānu atbilstoši individuālām interesēm. Studiju programmas absolventi spēs strādāt kā tehniskie eksperti, konsultanti un inženieri ražošanas uzņēmumā, kas nodarbojas ar materiālu pārstrādi un procesu modelēšanu, jaunu materiālu un tehnoloģiju attīstību, produktu dizainu, testēšanas, sertificēšanas un kvalitātes laboratorijās, kā arī spēs iesaistīties inovatīvu produktu izstrādes procesā, dibinot savu jaunuzņēmumu.

Materiālu inženierija

Bakalaura akadēmiskās studijas

Studējošie apgūst fundamentālās un inženierdisciplīnas, datormācību, informācijas atlases, uzkrāšanas un izvērtēšanas prasmi, kā arī iegūst vispārīgas zināšanas par pamatmateriāliem /koksnes materiāli, neorganiskie materiāli, polimēru materiāli, kompozītmateriāli/ un ieskatu par moderno speciālo materiālu veidiem, materiālu ražošanas un ekspluatācijas ekoloģiju, kā arī nolietotu izstrādājumu izmantošanu un atgriešanu materiālu apritē – reciklēšanu