Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Parādīt izvēlni
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Materiālu inženierija

 

Tu iegūsi zināšanas un attīstīsi praktiskā darba iemaņas par tradicionālu (koks, stikls, metāls, plastmasa, tekstilšķiedras) un moderno (kompozīti) materiālu izveidi, to progresīvu tehnoloģisko pārstrādi, kā arī preču ilgtspējīga dizaina izstrādi kādai no Latvijā un pasaulē attīstošām nozarēm, t. sk., 3D printēšanai, būvniecībai, transportam, enerģētikai, elektronikai, vides apsaimniekošanai.

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju virziens
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Remo Merijs-Meri, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds materiālzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 300 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
 
 
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošiem materiālzinātņu teorētisko pamatzināšanu, patstāvīgas profesionālas darbības prasmju un pētnieciskā darba pamatiemaņu apgūšanu ar materiālu dizainu, ražošanu, kvalitātes novērtēšanas u.c. saistītās nozarēs, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām maģistrantūrā vai augstākas profesionālas kvalifikācijas iegūšanai.

 
Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir sekojoši:
• Attīstīt studentu patstāvīgu domāšanu un prasmes izmantot iegūtās zināšanas konkrētu aktuālu materiālzinātnes uzdevumu efektīvai risināšanai.
• Nodrošināt studiju programmas elastīgumu, pastāvīgi garantējot studiju studiju kursu efektīvu un mūsdienīgu teorētisko un lietišķo realizēšanas līmeni un veicinot maksimāli lielu studenta patstāvīgā darba un iniciatīvas īpatsvaru studiju kursu apgūšanā.
• Nodrošināt, lai studenti apgūtu un prastu patstāvīgi un efektīvi izmantot moderno eksperimentālo tehniku, sistēmiski apgūstot daudzveidīgās studiju programmas organizētāju rīcībā esošās eksperimentālās metodes un iekārtas.
• Racionāli un efektīvi organizēt studentu obligāto patstāvīgo pētniecisko darbu visā studiju procesa garumā.
• Nodrošināt efektīvu un kontrolējamu plānoto programmas rezultātu sasniegšanu.
• Sagatavot studējošos tālākām studijām maģistrantūrā.

 
Studiju kursi

Studiju programmas apraksts

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIKA mājaslapā.

 
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• izprot kopsakaru starp materiālu sastāvu, uzbūvi, apstrādes un pārstrādes apstākļiem, tehnoloģiskajām un ekspluatācijas īpašībām;
• pārzina dažādu materiālu (to skaitā kompozītu) iegūšanas tehnoloģiskos procesus un iekārtas;
• izprot materiālu efektīvas reciklēšanas metodes un paņēmienus un ar tiem saistītās ekoloģiskās problēmas;
• pārzina un prot izmantot svarīgākās materiālu īpašību novērtēšanas un kvalitātes testēšanas eksperimentālās metodes un iekārtas;
• orientējas materiālus ražošanas kvalitātes pārvaldības un vides pārvaldības jautājumos;
• pārzina modernās informācijas meklēšanas, sistematizēšanas un analīzes metodes;
• prot efektīvi izmantot datorus un atbilstošās programmas;
• prot izmantot teorētiskās zināšanas atsevišķu pētniecisku problēmu un inženieruzdevumu risināšanai.

 
Karjera

Materiālzinātnes bakalaura studiju absolventi ir kvalificēti, lai strādātu ražošanas uzņēmumos kā kvalitātes dienesta speciālisti; būvuzņēmumos kā materiālu kvalitātes eksperti; materiālu, materiālu testēšanas un pētniecisko iekārtu izplatītāju uzņēmumos kā eksperti; materiālu testēšanas laboratorijās un materiālu sertifikācijas iestādēs kā eksperti; valsts dienestos kā materiālu eksperti.