Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Parādīt izvēlni
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija

 

Studiju programma sagatavo speciālistus ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu un citiem ražošanas uzņēmumiem, kvalitātes kontroles un pētniecības laboratorijām, zinātniskajām iestādēm un tirdzniecības uzņēmumiem. Studenti apgūst ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas teorētiskos pamatus un praktiskās iemaņas.

 
Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju virziens
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
80
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Māris Turks, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu bakalaura grāds ķīmijas tehnoloģijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 300 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
 
 
Mērķis

Nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozarēs.
Sagatavot absolventus patstāvīgam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu ķīmijas tehnoloģijas, ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām maģistrantūrā.

 
Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijas tehnoloģijā;
- sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistrantūrā.

 
Studiju kursi

Studiju programmas apraksts

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIKA mājaslapā.

 
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- demonstrē ķīmijas tehnoloģijas nozarei raksturīgās pamatzināšanas ķīmijā (vispārīgajā, neorganiskajā, organiskajā, analītiskajā un fizikālajā), ķīmijas tehnoloģijā, matemātikā un fizikā, kas ļauj izprast, aprakstīt un analizēt ķīmijas tehnoloģijas procesus;
- izprot ķīmijas tehnoloģijas pamatprincipus (materiālu un enerģijas bilanci, līdzsvaru, siltuma un masas pārnesi, ķīmisko reakciju ātrumu);
- izprot procesu kontroles pamatnostādnes un procesu/produktu mērījumu pamatprincipus;
- spēj parādīt pamatzināšanas darba drošības, veselības un vides aizsardzības pamatjautājumos;
- izprot ilgtspējas koncepciju un ķīmisko produktu izstrādes pamatprincipus;
- spēj plānot, veikt, izskaidrot un aprakstīt vienkāršus eksperimentus;
- spēj pielietot zināšanas ķīmisku procesu un produktu izstrādē;
- spēj projektēt izvēlētajā specialitātē;
- prot apieties ar bīstamām ķīmiskām vielām un realizēt bīstamus procesus, ievērojot drošības prasības;
- orientējas ķīmiskās informācijas literatūras avotos un datu bāzēs, spēj patstāvīgi izgūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju;
- spēj pielietot savas zināšanas dažādu ķīmijas tehnoloģijas problēmu risināšanai (analītiskai, skaitliskai, grafiskai), izmantojot apgūtos ķīmijas tehnoloģijas pamatprincipus;
- spēj analizēt kompleksas problēmas izvēlētajā specialitātē, kā arī aprēķināt un izvērtēt ķīmisko procesu un projektu izmaksas;
- izprot inženierrisinājumu ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību;
- spēj efektīvi komunicēt (t.sk. angļu valodā) un izmantot modernus prezentācijas līdzekļus;
- spēj apspriest informāciju, idejas, problēmas un risinājumus ar zinošu auditoriju;
- spēj patstāvīgi tālākizglītoties un apzinās mūžizglītības nepieciešamību;
- spēj pielietot nozarei atbilstošas un būtiskas datorprogrammas;
- spēj strādāt multidisciplinārā komandā, adaptēties jaunās situācijās un pieņemt lēmumus.
Pēc bakalaura studiju beigšanas absolventi iegūst inženierzinātņu bakalaura grādu ķīmijas tehnoloģijā.

 
Karjera

Ķīmijas tehnoloģijas speciālists, izstrādājot atbilstošas metodes, iekārtas un tehnoloģijas, aprobē, ievieš, organizē un nodrošina ķīmisko procesu realizāciju un vadību: viņš izstrādā ražotņu, tehnoloģisko līniju, procesu automatizācijas projektus, procesu vadības un kontroles metodes, produktu un materiālu kvalitātes kontroles un atbilstības novērtēšanas metodes, strādājošo un vides aizsardzības pasākumu plānus, pieņemot atbildīgus lēmumus izvērtē ražošanas riskus, analizē, izvērtē, veido, izplata un ievieš praksē procesu un tehnoloģiju, kā arī kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu uzņēmuma tehnoloģisko attīstību, darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un nodrošinātu darba drošību.
Programmas absolvents var strādāt gan par laborantu, gan par tehnologu jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko un biotehnoloģisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Absolvents var strādāt kā laborants vai asistents zinātniskajās iestādēs.

 
Uzņemšanas specifiskie nosacījumi

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.