Departamenti un nodaļas

RTU administratīvo, komunikācijas, starptautiskās sadarbības, saimniecisko, kā arī ar studiju un biznesa jomu saistītas darbības risina 12 departamenti.

Administratīvais departaments

Administratīvais departaments nodrošina RTU stratēģiskajiem mērķiem atbilstošus administratīvos procesus un procedūras, izstrādā un īsteno personāla vadības, administratīvā darba kvalitātes vadības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības politikas; nodrošina informācijas tehnoloģijas, dokumentu pārvaldības, bibliotēkas, sporta un kultūras stratēģiju izstrādi un īstenošanu; organizē Senāta, Dekānu padomes un Rektora padomes lēmumu, kā arī rektora rīkojumu izpildes kontroli.

Ārzemju studentu departaments

Departamenta uzdevums ir nodrošināt studijas ārzemju studentiem un risināt jautājumus, kas saistīti ar ārzemju studentu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā. Tiek piedāvāts apgūt bakalaura, maģistra un doktora inženierzinātņu un sociālo zinātņu studiju programmas angļu valodā. Piedāvātās studiju programmas ir identiskas latviešu valodā realizētajām akreditētām studiju programmām. 

Biznesa un inovāciju departaments

Biznesa un inovāciju departamenta mērķis ir komercializēt RTU radītās zināšanas un izgudrojumus, stiprināt RTU izaugsmi un konkurētspēju, kā arī veidojot un uzturot ilgtermiņa partnerību ar RTU biznesa un sociālajiem partneriem.

Informācijas tehnoloģijas departaments

Informācijas tehnoloģijas departamenta mērķis ir paaugstināt universitātes konkurētspēju, darbības kvalitāti un efektivitāti, kā arī informācijas pieejamību, integrējot informācijas tehnoloģijas (IT) risinājumus universitātes administratīvajos, studiju un zinātniskā darba procesos, nodrošinot studentus, administratīvo un akadēmisko personālu ar modernu, uzticamu, drošu un vienotu IT infrastruktūru un kvalitatīviem IT pakalpojumiem.

Infrastruktūras attīstības departaments

Infrastruktūras attīstības departamenta (IAD) darbības mērķis ir RTU infrastruktūras, tas ir, izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ēku, būvju un teritorijas attīstības nodrošināšana atbilstoši RTU apstiprinātai stratēģijai, lai varētu ilgtermiņā nodrošināt RTU funkciju nepārtrauktu un kvalitatīvu izpildi.

Juridiskais departaments

Juridiskā departamenta darbības mērķis ir sniegt juridiska rakstura atbalstu RTU Satversmē noteikto mērķu sasniegšanai un RTU darbības nodrošināšanai.

Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departaments

RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta darbības mērķis ir efektīvas RTU kvalitātes vadības sistēmas izveides un attīstības koordinēšana, dokumentu pārvaldības un kvalitātes vadības procesu integrācija, lai sekmētu pastāvīgu RTU darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un katras struktūrvienības līmenī RTU stratēģijā definēto rezultatīvo indikatoru un uzdevumu izpildi, kā arī veicinātu visu RTU darbinieku izpratni par to lomu RTU kvalitātes kultūras veidošanā un iesaistīšanos sava darba un RTU procesu pilnveidē.

Neklātienes un vakara studiju departaments

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments nodrošina RTU inženierzinātņu neklātienes un vakara studiju procesa organizēšanu un norisi.

Projektu pārvaldības departaments

RTU projektu pārvaldības departaments ir patstāvīga RTU struktūrvienība, kas darbojas, lai paaugstinātu universitātes konkurētspēju, sekmētu tās  racionālu darbību un izaugsmi atbilstoši RTU attīstības prioritātēm, nodrošinot efektīvu universitātes attīstības projektu pārvaldību un finansējuma piesaisti to īstenošanai.

Sabiedrisko attiecību departaments

Sabiedrisko attiecību departamenta (SAD) mērķis ir nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību un veidot pozitīvu RTU tēlu valsts un starptautiskajā līmenī.

Saimniecības departaments

Rīgas Tehniskās universitātes Saimniecības departaments ir RTU struktūrvienība, kura savas kompetences ietvaros nodrošina nepieciešamos saimnieciskos pasākumus, priekšnoteikumus un apstākļus RTU darbības īstenošanai.

Starptautiskās sadarbības departaments

Departamenta mērķis ir veicināt RTU internacionalizāciju un starptautisko atpazīstamību, kā arī koordinēt visu veidu starptautisko sadarbību.

Iekšējā audita nodaļa

Universitāte

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai www.rtu.lv.