RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Biežāk uzdotie jautājumi

 

Kas ir prakses konkurss?
Konkurss nozīmē, ka, piesakoties konkrētajai prakses vietai, uzņēmuma pārstāvji izvērtēs visus saņemtos pieteikumus un sniegs vērtējumu par katru no pretendentiem, lai izvēlētos piemērotāko piedāvātajai prakses vietai. Ikviens pretendents tiek izvērtēts pēc kritērijiem, kas ir minēti konkursa kārtībā. Visbiežāk tiek vērtētas studenta prasmes un motivācija darboties uzņēmumā, atsevišķos gadījumos arī sekmes. Ja nepieciešams, uzņēmuma pārstāvji aicina pretendentus uz interviju klātienē vai tiešsaistē, lai noskaidrotu papildu informāciju vai lūgtu aizpildīt testus, lai noskaidrotu zināšanu līmeni.
Kas ir konkursa kārtība (nolikums)?
Brīdī, kad uzņēmums vēlas izsludināt pieteikšanos praksei, mēs palīdzam sagatavot konkursa kārtību. Ņemot vērā uzņēmuma piedāvātos prakses uzdevumus un vēlamās prasības, uzņēmums pieņem lēmumu par stipendijas apmēru, kas prakses laikā nav maināms. Tādēļ pastāv iespēja, ka līdzīgās prakses vietās stipendijas apmērs atšķiras, jo atšķiras uzdevumi un prasības.
Kādai informācijai konkursa kārtībā (nolikumā) jāpievērš uzmanība?

Konkursa kārtībā ir atrodama visa informācija, kas jāzina pirms pieteikšanās prakses vietai:

  • studiju jomas un augstskolas, kuru studenti var pieteikties (pieteikties var arī citu mācību iestāžu studenti un audzēkņi, tādā gadījumā izglītības iestādei nepieciešams sagatavot prakses līgumu);
  • uzņēmums, kas piedāvā prakses vietu;
  • prakses vietas nosaukums;
  • prakses periods (no viena līdz 12 mēnešiem);
  • kritēriji pretendentu vērtēšanai, piemēram, motivācija un prasmes;
  • prakses uzdevumi, kas atbilst praktikanta studiju jomai;
  • prasības praktikantam, piemēram, valodu prasmes, pamatiemaņas nozarē nozīmīgās datorprogrammās vai cita pieredze;
  • ieguvumi studentam, piemēram, apmācības un attīstības iespējas, iespēja realizēt savas idejas, bezmaksas uzkodas un dzērieni u.c.
Cik daudz laika ir jāpavada praksē?

Ikvienā konkursa kārtībā ir norādīts gan prakses periods, gan stundu skaits, kas jāpavada praksē. Tomēr, vienojoties ar prakses vadītāju, ir iespējams pielāgot prakses periodu, ja prakse tiek veikta brīvprātīgi, vai augstākās izglītības iestādē noteiktajā obligātās prakses periodā.

Ja iepriekš par to esi informējis prakses vadītāju, tad praksē var pavadīt arī mazāk stundu nekā norādīts konkursa kārtībā. Tikai jāatceras, ka šādā gadījumā ikmēneša stipendijas apmēru rēķināsim proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam. Līdzīgi arī gadījumā, ja redzi, ka vari praksē pavadīt praksē vairāk stundu nekā norādīts konkursa kārtībā. Arī šajā gadījumā prakses stipendiju rēķināsim proporcionāli praksē pavadītajam laikam.

Vai stipendijām var pieteikties arī citu augstskolu studenti?
Jā, ja konkursa kārtībā nav norādīts citādāk, tad uz izsludinātajām stipendijām var pretendēt jebkuru profesionālo tehnisko skolu vai vispārējo vidējo izglītības iestāžu audzēkņi vai jebkura līmeņa pilna laika, nepilna laika vai neklātienes studenti, studējoši Latvijas Republikā licencētā studiju programmā. Katram stipendiju konkursam tiek sastādīta stipendijas piešķiršanas kārtība (nolikums), kurā stipendijas piešķīrējs nosaka auditoriju, kura var pretendēt uz stipendiju.
Cik ilgā laikā ir zināmi konkursu rezultāti?
Vērtēšana un atlase notiek vidēji divu nedēļu laikā, tomēr, ja konkursa ietvaros tiek rīkotas pretendentu intervijas, tad šis process var būt garāks. Visiem pretendentiem tiek izsūtīti e-pasti par konkursa rezultātiem.
Kādas ir manas saistības, ja iegūstu stipendiju?
Konkursa noteikumi definēti stipendijas piešķiršanas kārtībā (nolikumā), kas var ietvert prasības, piemēram, stipendijas saņemšanas periodā mācīties noteiktā sekmju līmenī, veikt pētījumu un iesniegt atskaites, apmeklēt praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātes. Ja mainījušies kādi apstākļi, kas attiecās uz stipendijas saņemšanu vai konkursa prasībām, tad stipendiātam par to mūs ir jāinformē.
Vai iespējams saņemt vairākas stipendijas vienlaicīgi?
Jā, ja stipendijas piešķišanas kārtībā (nolikumā) nav minēts citādāk, ir iespējams vienlaicīgi saņemt vairākas stipendijas. Gadījumā, ja otra stipendija tiek piešķirta no cita fonda, rūpīgi jāizlasa tās saņemšanas noteikumi, tajā skaitā par ierobežojumiem.
Vai praksi, par kuru saņemta stipendija, var apvienot ar obligāto studiju praksi?
Jā, studentiem pēc savas iniciatīvas ir iespēja, vienojoties ar studiju programmas vadību, ieskaitīt izieto praksi uzņēmumā arī kā obligāto praksi studiju procesā vai “C” daļas kursu.
Vai saņemtā stipendija ir ienākumi, kas jāreģistrē gada ienākumu deklarācijā?
Nē, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 337 “Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli“  mūsu izmaksātās stipendijas ir atbrīvotas no aplikšanas ar nodokli, jo ir izmaksātas saskaņā ar fonda izstrādātu nolikumu, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā.
Vai varu pieteikties praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai, ja šobrīd esmu akadēmiskajā atvaļinājumā?
Jā, praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkursā var pieteikties visi, kam ir studenta statuss, tajā skaitā arī tie, kuriem ir akadēmiskais atvaļinājums.
Vai stipendiju konkursos var pieteikties arī ārpus Latvijas studējošie?
Nē, konkursos var pieteikties tikai Latvijas Republikā licencētās studiju programmās studējošie.
Ja saņemu praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju, vai mani vecāki joprojām var saņemt IIN atvieglojumu par mani kā apgādībā esošu?
Jā, jo praktisko iemaņu veicināšanas stipendija nav uzskatāma kā ar algas nodokli apliekams ienākums.
Kā aprēķina prakses stipendijas apmērus? 

Katra mēneša beigās mēs sazināmies ar prakses vadītāju uzņēmumā, lai noskaidrotu, cik ilgu laiku praktikants konkrētajā mēnesī ir pavadījis praksē. Stipendijas apmēru rēķinām, balstoties uz darba stundu skaitu konkrētajā mēnesī un konkursa kārtībā norādīto stipendijas apmēru un praksē pavadāmo laiku.

Tas nozīmē, ja konkursa kārtībā ir norādīta 200 eiro stipendija par praksi 30 stundas nedēļā, bet praksē ir pavadītas 80 stundas, aprēķins ir šāds: 200 eiro : 114 stundas* * 80 stundas = 140,35 eiro.

*Darba stundu skaits 2020. gada maijā ir 152 stundas, bet, pielīdzinot nepilnai slodzei jeb 30 stundām nedēļā, tās ir 114 stundas.

Vai iespējams atteikties no stipendijas/pārtraukt praksi? 

Jā, par to laicīgi (vismaz piecas dienas iepriekš) ziņojot mums un stipendijas finansētājam vai prakses gadījumā prakses vadītājam, lai arī uzņēmums var rēķināties un meklēt Tavā vietā citu praktikantu. Stipendiātus aicinām parakstīt mūsu sagatavoto iesniegumu par stipendijas izmaksas pārtraukšanu.