RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Citi stipendiju veidi

Konkursu organizēšanas process

 

Stipendiju veidi:

 • "Par sasniegumiem studijās" (parasti ikmēneša atbalsta stipendijas);
 • "Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā" (parasti par izstrādātu pētījumu, kursa darbu vai studiju noslēguma darbu stipendijas piešķīrēja piedāvātā tematā);
 • "Par sasniegumiem sportā" (sportistiem, treneriem, tiesnešiem, veterāniem).

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu:

 • ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus;
 • personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu;
 • sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs;
 • ziedojumu nedrīkst izlietot, lai segtu zaudējumus, kuri radušies sabiedriskā labuma organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā.

Privātpersonām

Fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atmaksu, ir:

 • jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas apmērs, un jāiesniedz VID;
 • gada ienākumu deklarācijai būtu pievienojama Finanšu ministrijas lēmuma kopiju, kas izsniegta nodibinājumam “RTU Attīstības fonds” un dokumentus, kas apliecina nodibinājumam ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums);
 • dokumenti, kas apliecina ziedotās summas apmēru, fiziskai personai jāsaglabā 3 taksācijas gadus. 

Uzņēmējiem

Juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:

 • neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 • neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
 • samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm.

Manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Latvijas Republikas (LR) Finanšu ministrija (FM) ir piešķīrusi Attīstības fondam Sabiedriskā labuma organizācijas statusu (22.04.2005. gada lēmums Nr. 61.) ar darbības virzienu izglītības, zinātnes, kultūras un sporta atbalstīšana, kas ziedotājiem dod tiesības saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 panta noteikumiem.