RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Biežāk uzdotie jautājumi

 

PRAKSES KONKURSU ORGANIZĒŠANA

Kādi līgumi tiek slēgti, lai izsludinātu prakses konkursu?
Lai izsludinātu prakses konkursu, ar uzņēmumu vienreiz tiek slēgts sadarbības līgums. Papildus sadarbības līgumam tiek slēgts pakalpojuma līgums ar SIA "Attīstības fonda serviss", kurā noteikta administratīvo izdevumu likme 15% apmērā no ikmēneša stipendijas apmēra. Prakses stipendiju gadījumā sadarbības līgums un pakalpojuma līgums nodrošina abām pusēm iespēju turpmāk pēc stipendijas piešķīrēja nepieciešamības izsludināt stipendiju konkursus un piesaistīt praktikantus, katru reizi neslēdzot jaunus līgumus. Stipendijām paredzēto finansējumu fondam un administratīvo izdevumu daļu SIA "Attīstības fonda serviss" uzņēmums katru mēnesi pārskaita uz rēķinu pamata.
Vai piešķirot prakses stipendijas ir jāietur kādi nodokļi?
Nē, nav. RTU Attīstības fondam Ministru Kabinets ir piešķīris atļauju (31.07.2001. MK noteikumi Nr.337) no fonda līdzekļiem izmaksāt stipendijas neieturot nodokļus, tātad stipendiāts saņems visu tam līgumā paredzēto summu bez ieturējumiem vai papildus maksājumiem. Tādējādi uzņēmumiem ir iespēja finansiāli atbalstīt spējīgākos studentus, turklāt par veikto ziedojumu saņemt arī nodokļu atlaides.
Kāpēc uzņēmumam praktikantu piesaistē ir ieteicams sadarboties ar mums?

Prakses nodrošināšana audzēkņiem un studentiem ir ne vien iespēja apmācīt potenciālos uzņēmuma darbiniekus jau to studiju laikā, bet arī izmaksāt tiem stipendijas, neieturot no tām nodokļus.

Mēs nodrošinām:

  • visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu saskaņā ar Latvijas likumdošanu (līgums, konkursa nolikums un lēmuma protokols, prakses līgumi);
  • stipendiju konkursu izsludināšanu, online pieteikšanos, pretendentu apkopošanu un pirmo atlasi;
  • stipendiju aprēķinu un izmaksu noteiktajā periodā;
  • individuālus risinājumus un pieejas arī nestandarta situācijās.
Cik ilgā laikā kopš vienošanās ir iespējams atrast praktikantu?

Sadarbības līguma un konkursa nolikuma sagatavošana un saskaņošana aizņem vidēji vienu līdz divas darba dienas, pretendentu pieteikšanās parasti norit divas nedēļas, savukārt saņemto pieteikumu izvērtēšana līdz divām nedēļām. Veiksmīgas sadarbības rezultātā praktikants var uzsākt praksi jau pēc divām trīs nedēļām.

Kas var pieteikties uzņēmuma piedāvātajā prakses vietā?
Pieteikties var jebkuru profesionālo tehnisko skolu audzēkņi vai jebkura līmeņa pilna laika, nepilna laika vai neklātienes studenti, kuri studē Latvijas Republikā licencētā studiju programmā. Izsludinot prakses konkursu, uzņēmums nosaka vēlamo mērķauditoriju – augstskolu, studiju programmu, un kursu.
Kādus pienākumus var veikt praktikants?
Praktikants var veikt dažāda veida uzdevumus, kuru rezultātā tiek iegūtas noderīgas praktiskas iemaņas un nostiprinātas mācību procesā apgūtas teorētiskās zināšanas.
Kad var izsludināt prakses konkursu?
Prakses konkursu var izsludināt jebkurā laikā, jo praktikanta dalība nav saistīta ar viņa mācību procesu un prakses periodam nav jāsakrīt ar mācību procesā noteikto.
Kāds ir prakses periods?
Minimālais prakses periods ir viens mēnesis, bet maksimālais prakses periods vienā uzņēmumā ir 12 mēneši. 
Cik liela ir prakses stipendija?

Stipendijas apmēru nosaka stipendijas piešķīrējs, izvērtējot iespējas un ņemot vērā piedāvāto prakses vietu. Vidējais stipendijas apmērs pašlaik ir 370 EUR mēnesī par pilnu slodzi. Maksimālais stipendijas apmērs prakses stipendijām nevar pārsniegt divu minimālo mēnešalgu apmēru (šobrīd 1000 EUR mēnesī). Nodokļi no stipendijām netiek ieturēti.

Cik stundas praktikants var pavadīt praksē?
Izsludinot pieteikšanos prakses konkursam, vēlamo slodzi nosaka uzņēmums, tomēr, vienojoties jau ar konkrēto praktikantu, iespējams slodzi pielāgot studenta iespējām. Praksē var pavadīt arī pilnu slodzi, par to vienojoties ar prakses vadītāju, ja to ir iespējams apvienot ar mācību procesu.
Cik pretendentu parasti piesakās prakses konkursā?
Pieteikumu skaits atkarīgs no vairākiem faktoriem – laika, kad izsludināts konkurss (vai sakrīt ar sesijas laiku utml.), stipendijas apmēra, prakses uzdevumiem un prasībām. Mēs negarantējam konkrētu pieteikumu skaitu, bet darām visu iespējamo, lai informācija par prakses iespējām sasniegtu atbilstošos kandidātus.
Vai praktikanti ir jāapdrošina pret nelaimes gadījumiem prakses vietā?
Ja prakses uzdevumi ietver tādus pienākumus, kuru veikšanas laikā var iestāties nelaimes gadījums, stipendijas piešķīrējs pēc savas iniciatīvas nodrošina praktikantu apdrošināšanu. MK noteikumos Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība ir minētas tās profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot veicama izglītojamo apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā.
Vai prakses periodu var pārtraukt?

Gadījumā, ja praktikants nepilda konkursa nolikumā noteiktās saistības (piemēram, neierodas praksē, nepilda prakses uzdevumus utml.), tad, balstoties uz uzņēmuma lūgumu, var tikt pārtraukts prakses periods pirms prakses līgumā noteiktā laika. Arī praktikants, iesniedzot iesniegumu, pats pēc savas gribas var lūgt prakses perioda pārtraukšanu.

 

CITU STIPENDIJU KONKURSU ORGANIZĒŠANA

Kāds līgums tiek slēgts, lai izsludinātu studiju, atbalsta vai citu stipendiju konkursu?
Lai izsludinātu stipendiju konkursu par sekmēm, pētniecību vai sasniegumiem sportā, ar stipendijas piešķīrēju tiek slēgts ziedojuma līgums.
Vai, slēdzot ziedojuma līgumu ar RTU Attīstības fondu, pienākas nodokļu atlaides?
Jā, ziedojot sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, ziedotājiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Ziedot var kā mantu tā naudu, slēdzot ziedojuma līgumu vai ziedojot tiešsaistē (“Ziedot”). Ziedojuma līgumi tiek slēgti par atbalstu Rīgas Tehniskajai universitātei, konkrētiem mērķiem un projektiem vai piešķirot stipendijas par sasniegumiem sekmēs, pētniecībā un sportā.
Vai piešķirot cita veida stipendijas ir jāietur kādi nodokļi?
Nē, nav. RTU Attīstības fondam Ministru Kabinets ir piešķīris atļauju (31.07.2001. MK noteikumi Nr.337) no fonda līdzekļiem izmaksāt stipendijas neieturot nodokļus, tātad stipendiāts saņems visu tam līgumā paredzēto summu bez ieturējumiem vai papildus maksājumiem. Tādējādi uzņēmumiem ir iespēja finansiāli atbalstīt spējīgākos studentus, turklāt par veikto ziedojumu saņemt arī nodokļu atlaides.
Kāpēc piešķirt stipendijas?
Piešķirt stipendijas skolēniem, studentiem, pētniekiem un sportistiem ir ne vien sociāli atbildīga rīcība pret Latvijas sabiedrību, bet arī ieguldījums Latvijas tautsaimniecībai nākotnē atbalstot topošos speciālistus, veicinot zinātnes attīstību un sportistu sasniegumus. Uzņēmējiem tā ir arī iespēja jau studiju procesā topošajiem speciālistiem sevi pozicionēt kā potenciālu darba devēju nākotnē, kuram rūp izcilība un inženierzinātņu apguve. Turklāt iespējams slēgt ziedojuma līgumu un saņemt nodokļu atlaides, kā arī no stipendijām netiek ieturēti nodokļi, kas nozīmē, ka visa ziedotā summa tiks izmaksāta stipendijās.
Kādas stipendijas var piešķirt uzņēmums?

Mums ir Valsts Ieņēmumu dienestā apstiprināti četri stipendiju veidi:

  1. "Par sasniegumiem studijās" – piešķir par labiem un izciliem rādītājiem sekmēs parasti kā ikmēneša atbalsta stipendiju;
  2. "Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā" – piešķir par jau teicami izstrādātu pētījumu, kursa darbu vai studiju noslēguma darbu vai stipendijas piešķīrēja piedāvātā tematā izstrādājamu darbu;
  3. "Praktisko iemaņu veicināšanai" – piešķir kā ikmēneša stipendiju par praksi pie stipendijas piešķīrēja,
  4. "Par sasniegumiem sportā" – piešķir kā atbalstu sportistiem, jaunajiem talantiem, treneriem, tiesnešiem un sporta veterāniem.
Kam var piešķirt stipendijas?
Ir iespējams piešķirt stipendijas jebkuru profesionālo tehnisko skolu vai vispārējo vidējo izglītības iestāžu audzēkņiem vai jebkura līmeņa pilna laika, nepilna laika vai neklātienes studentiem, studējošiem Latvijas Republikā licencētā studiju programmā vai zinātniskajam personālam, kuri šobrīd vai iepriekš ir bijuši iesaistīti zinātniskajā vai pētniecības darbā. Tāpat arī stipendijas iespējams piešķirt personām, kas atbilst studenta, zinātniskā personāla vai citas zinātnē un pētniecībā iesaistītas personas, kuras ir sniegušas nozīmīgu ieguldījumu zinātnes veicināšanā un pētījumu veikšanā, statusam, kā arī sportistiem, jaunajiem talantiem, treneriem, tiesnešiem un veterāniem sportā.
Kāds ir stipendijas apmērs?
Stipendijas apmēru nosaka stipendijas piešķīrējs, izvērtējot iespējas un ņemot vērā stipendijas veidu. Maksimālais stipendijas apmērs stipendijām par sekmēm un sasniegumiem sportā nevar pārsniegt divu minimālo mēnešalgu apmēru (šobrīd 860 EUR mēnesī), par pētniecības stipendijām - trīs minimālo mēnešalgu apmēru (šobrīd 1290 EUR mēnesī). Nodokļi no stipendijām netiek ieturēti.
Vai stipendijas izmaksu var pārtraukt?
Gadījumā, ja stipendiāts nepilda konkursa nolikumā noteiktās saistības (piemēram, pasliktinājušās sekmes, netiek veikts pētījums utml.), tad, balstoties uz stipendijas finansētāja lūgumu, var tikt pārtraukta stipendijas izmaksa. Arī stipendiāts iesniedzot iesniegumu pats pēc savas gribas var lūgt stipendijas izmaksas pārtraukšanu, ja tā viņam vairs nav nepieciešama vai mainījušies apstākļi.