RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU Attīstības fonds

RTU Attīstības fonds

 

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" ir dibināts 2002. gada 15. aprīlī un fonda mērķis nemainīgi ir veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.

 

Uzņēmumi un personas tiek aicināti veidot sadarbību ar Fondu, lai kopīgiem spēkiem sekmētu izglītības attīstību!

 

 

 

Fonda galvenie uzdevumi:
  • sekmēt augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām;
  • veicināt izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu;
  • atbalstīt augstskolu attīstības programmu realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai;
  • piešķirt stipendijas un pabalstus studentiem mācībām, zinātniskajai darbībai, arī pasniedzēju un darbinieku kvalifikācijas celšanai.
Kas ir RTU Attīstības fonds?

Fonds nav RTU struktūrvienība, bet ir patstāvīga organizācija – juridiska persona un tam ir visas juridiskās personas tiesības un pienākumi atbilstoši Latvijas likumiem un saviem statūtiem. Fonda statūti reģistrēti  Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 26. aprīlī un pārreģistrēti 2005. gada 1. martā.

Latvijas Republikas Finanšu ministrija ir piešķīrusi RTU Attīstības fondam Sabiedriskā labuma organizācijas statusu (22.04.2005. gada lēmums Nr. 61.) ar darbības virzienu izglītības, zinātnes un kultūras veicināšana, kas ziedotājiem dod tiesības saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 panta noteikumiem.

Savukārt ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2009. gada 26. jūnija lēmumu Nr.148. fondam piešķirts sabiedriskā labuma statuss papildu sabiedriskā labuma veidam - sporta atbalstīšanai. 

RTU Attīstības fondam Ministru Kabinets (MK) ir piešķīris atļauju (31.07.2001. MK noteikumi Nr.337) no fonda līdzekļiem izmaksāt stipendijas neieturot nodokļus. No aplikšanas ar nodokli atbrīvo stipendijas, kas izmaksātas saskaņā ar fonda izstrādātu nolikumu, kurš reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Fondam ir četri VID apstiprināti nolikumi stipendiju piešķiršanai.

Stipendiju piešķiršanas kārtība: