RTU Liepāja
Parādīt izvēlni
RTU Liepāja

Dokumenti

Dokumenti

Ierosinājumu – problēmu ziņojums

Suggestion - problem notice

Iesniegumi un veidlapas

Iesniegums par studiju pārtraukuma piešķiršanu

Iesniegums par atjaunošanu studijām pēc studiju pārtraukuma

Iesniegums par studiju pārtraukšanu pēc paša vēlēšanās 

Iesniegums studiju kursu atzīšanai

Iesnieguma veidlapa studiju programmas direktoram par studiju darba, kvalifikācijas darba, bakalaura darba, diplomdarba vai maģistra darba tēmu

Iesniegums noslēguma pārbaudījumu kārtošanai (pēc eksmatrikulācijas)

Iesnieguma veidlapa par studiju maksas individuālo grafiku 

Iesniegums stipendijas saņemšanai

Iesniegums ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju  rezultātu atzīšanai

Iesnieguma veidlapa studiju maksas atmaksai 

Iesnieguma veidlapa par akadēmisko izziņu sagatavošanu vai diploma dublikāta sagatavošanu

Iesniegums par darba nepublicēšanu, jo darbs satur ierobežotas pieejamības informāciju, t.sk., komercnoslēpumu, un/vai personas datus

 

Nolikumi

RTU Liepājas akadēmijas nolikums par augstākās izglītības studijām

RTU Liepājas akadēmijas noteikumi par studiju kursa/ moduļa pārbaudījumiem

RTU Liepājas akadēmijas nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts noslēguma pārbaudījumiem

RTU Liepājas akadēmijas ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas komisijas nolikums

Pakalpojumi

RTU Liepāja pakalpojumi