Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Citi Latvijas un starptautiskie projekti

Citi Latvijas un starptautiskie projekti

 

 

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes pētnieki piedalās Latvijas un starptautiskajos zinātniskajos projektos.

Šeit apkopota informācija par nozīmīgākajiem projektiem.

 

 

 

 

 

Latvijā realizētie projekti

Materiālu mehāniskās mikro-, nano- mēroga īpašības un to ietekme uz cilvēka drošību
Valsts pētījumu programma «IMATEH – inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam»

Projekta mērķis: Izpētīt polimēru kompozītu materiālu virsmu agrīno sabrukšanu, izstrādāt  diagnostikas metodes un analizēt metožu  pielietojuma iespējas uzņēmumos

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam.

Tekstilizstrādājumu izstrāde sēnīšu un baktēriju infekciju likvidēšanai
Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

Projekts realizēts laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam.

Adīts viengabala kompresīvs izstrādājums varikozo vēnu ārstēšanai
Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2006. gadam.

Starptautiskie projekti

Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām / Innovation in concrete design for hazardous waste management applications (ICONDE)
«Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām» (projekta Nr. EEA-RESEARCH-165) ir viens no Baltijas pētniecības programmas projektiem, ko finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas. Projekts top sadarbībā ar Norvēģijas Arktisko universitāti (pieredze bazalta šķiedu un dažādu betonu pielietojumu jautājumos), Tartu universitāti (degakmens pelnu īpašības, radioaktīvi testi) un Lietuvas Enerģētikas institūtu (pieredze bīstamu radioaktīvu atkritumu utilizācijā Ignalīnas AES).

Projekta mērķis ir radīt jaunus šķiedru betona veidus, kā papildus cietējošo materiālu izmantojot degslānekļa pelnus. Degslānekļa pelnu (Igaunijas enerģētikas sektora atkritumu) pievienošana standarta cementam samazina dabas resursu un enerģijas patēriņu, piesārņojumu un izejvielu izmaksas, kā arī CO2 emisijas.

Projekta gaitā ir paredzēts izveidot un izpētīt specializētu degslānekļa pelnu betonu ar bazalta šķiedru armējumu tā mehānisko īpašību uzlabošanai. Papildus tiks pārbaudītas šī betona piemaisījumu filtrācijas īpašības, radioaktivitātes ekranēšanas spējas, mehāniskās īpašības. Tiks meklētas metodes un tehnoloģijas šo pelnu betona īpašību uzlabošanai.
Projekta īstenošanas sākuma datums: 01.05.2021.
Projekta īstenošanas beigu datums: 30.04.2024.
Kopējās attiecināmās izmaksas: 865 661.25 EUR
EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums: 735 812.06 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums: 129 849.19 EUR
Projekta iesnieguma iesniedzējs: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta partneri: Norvēģijas Arktiskā universitāte, Tartu Universitāte, Lietuvas Enerģētikas Institūts

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

Publicitāte

2022. gada februāris - aprīlis

Projekta ceturtajā ceturksnī tika uzsākta skaitlisko modeļu izveide betona mehānisko īpašību pētīšanai. Skaitliskā modelēšana ļaus novērtēt degslānekļa pelnu daudzuma un pievienoto šķiedru ietekmi uz plaisu attīstību betonā neveicot laboratorijas eksperimentus. Paralēli ir uzsākts darbs pie ekranēšanas īpašību skaitliskas modelēšanas. RTU laboratorijā ir pabeigta bezšķiedru betona paraugu izgatavošana, izmantojot dažādu daudzumu degslānekļa pelnu piejaukumu.
Projekta partneri ir sagatavojuši un iesnieguši kopīgu ziņojumu starptautiskā zinātniskā konferencē NORM X 2022, kas norisināsies no 9. - 13. maijam Nīderlandē.

Sasniegtie ICONDE pirmā gada mērķi ir rezultāts intensīvai sadarbībai starp projekta partneriem – Rīgas Tehnisko Universitāti, Tartu Universitāti, Lietuvas Enerģētikas Institūtu un Norvēģijas Arktisko Universitāti.

RTU profesors Andrejs Krasņikovs piedalīsies pirmajā starptautiskajā tiešsaistes konferencē «Kodolenerģija Latvijai» ar referātu «ICONDE — jauns betons kodolatkritumu un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai». Konference notiks 2022. gada 18. maijā.

Projekta koordinācijas sapulce Narvikā

No 5. līdz 6. aprīlim Norvēģijas Arktiskajā universitātē Narvikā notika pirmā ICONDE projekta partneru klātienes tikšanās. Sanāksme ilga divas dienas un līdztekus diskusijai par paveiktajiem uzdevumiem tika detalizēti apspriests arī turpmākā plāna un projekta virzības izvērtējums. Liels uzsvars tika likts uz klātienes pasākumiem, kas ir jāpārplāno (Covid 19 pandēmijas situācijas dēļ). Visi partneri atzina pieaugošo vajadzību pēc labas rezultātu izplatīšanas pēc iespējas plašākai auditorijai, bet jo īpaši iesaistīto nozaru speciālistu vidū un citos pētniecības institūtos. ICONDE projekts pilnībā atbilst mūsdienu vajadzībām:
•    ES stratēģijai, kas saistīta ar bīstamo atkritumu (arī radioaktīvo un kodolatkritumu) apsaimniekošanu.
•    Pašreizējai ģeopolitiskai situācijai, kas ir spēcīgi aktualizējusi nepieciešamību izveidot enerģētisko neatkarību Eiropā – kodolenerģijas izmantošana Eiropas valstīs nākotnē, visticamāk, pieaugs. Projekts ICONDE ir veltīts inovatīvu un efektīvu materiālu izstrādei drošai radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai, kas garantē mūsdienīgas radiācijas aizsardzības prasības.
•    ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim saistībā ar aprites ekonomiku, jo jaunā tipa betona izgatavošanā cementu daļēji aizstāj ar degslānekļa pelniem, kas ir enerģijas ražošanas atkritums Igaunijā. 
Pasākuma pirmo dienu noslēdza vakariņas, kurās partneri no Baltijas valstīm nogaršoja Ziemeļnorvēģijas tradicionālo ēdienu «Boknafisk». Otrā sanāksmes diena sākās ar pilsētas apskati un LKAB kuģniecības objekta apmeklējumu Jorna Eldbija (Jorn Eldby) vadībā. Sanāksmes dalībnieki no visām četrām projekta partneru organizācijām secināja, ka šī klātienes tikšanās pozitīvi ietekmēs projekta gaitu.
Nākošā projekta dalībnieku klātienes tikšanās plānota 2022. gada jūnijā Tartū.

 

2021. gada novembris – 2022. gada janvāris
ICONDE projekta trešajā ceturksnī tika turpināti bīstamo atkritumu glabāšanai paredzēta šķiedru un bezšķiedru pelnu betona pētījumi. Ir veikta turpmākajos pētījumos izmantojamo šķiedru izvēle, to parametru definēšana, analizētas radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas pamata problēmas saistībā ar cementējošā materiāla mehāniskajām īpašībām. Lai būtu iespējams noteikt degslānekļa un dažādu šķiedru ietekmi uz betona īpašībām ir izgatavoti bāzes paraugi salīdzināšanai, izmantojot tradicionālas betona izgatavošanas receptes, kā arī viekti pirmie mehānisko īpašību pārbaudes testi. Diskusijās ir formulēti šķiedru betona skaitlisko eksperimentu mērķi un uzdevumi.

 

2021. gada augusts – oktobris
Projekta otrajā ceturksnī tika pabeigta degslānekļa pelnu ķīmisko un minereoloģisko īpašību izpēte, kas ir būtisks priekšnoteikums turpmāko aktivitāšu, saistītu ar kompozītmateriālu modelēšanu, gamma staru un neitronu ekranēšanas eksperimentiem, izpildei. Ir apkopota informācija par projekta partnervalstīs esošajiem bīstamo atkritumu avotiem. Šāda informācija ļauj konkrētāk apzināt potenciālos jaunā tipa betona pielietojumus partnervalstīs.
Plašākas zinātnieku sabiedrības informēšana par ICONDE aktivitātēm notika RTU 62. starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Mašīnbūves, tranporta un aeoronautikas fakultātes organizētā zinātniskā sekcija «Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūvniecība» notika 14. oktobrī kombinētā formā gan klātienē, gan attālināti. Tajā projekta vadošais pētnieks N. Jēkabsons piedalījās ar ziņojumu «ICONDE projekts, tā apraksts un sasniegtais». 

 

2021. gada maijs – jūlijs
Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Mehānikas un mašīnbūves institūta Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras zinātnieki starptautiskā projektā ir uzsākuši pētījumus par jauna tipa betona izveidi bīstamu atkritumu uzglabāšanai, lietojot degslānekļa pelnus kā vienu no izejmateriāliem.
Bazalta un nesen izstrādātās bazalta-bora šķiedru izmantošana tradicionālā tērauda armējuma vietā ir viens no pētījumu virzieniem. Šādu specializētu betonu ar mazu gāzu un šķidrumu caurlaidība ka arī radioaktīvā starojuma ekranējošām īpašībām bora piedevu dēļ var izmantot bīstamo atkritumu iecementēšanai - gan transportēšanas, gan arī ilgstošas uzglabāšanas (piemēram, dažos konteineros vai tieši beztaras masā) vajadzībām.
Projekta īstenošana uzsākta 2021. gada 1. maijā. Projekta īstenošanas pirmajā ceturksnī projekta pētnieki veica degslānekļa pelnu ķīmisko un mineraloģisko izpēti un kritisko parametru un prasību noteikšanu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā izmantotajiem materiāliem.

 

 

High performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications

COST CA19118

Latvijas pārstāvis : prof.  J. Dehtjars 

Projekta apraksts

Bioactive cardiovascular stent for antiatherosclerosis treatment and reduced restenosis

ERA-NET RUS Plus, Horisone

RTU grupas vadītājs: prof.  J. Dehtjars 

Projekts realizēts laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam.

Biodegradable and non-biodegradable orthopedic implants with bactericidal coatings and controllable degradability – COATDEGRABAC

Eiropas Komisijas ERA-NET RU PLUS projekts.

RTU grupas vadītājs: prof.  J.Dehtjars 

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam.

Strengthening the competence in radiation technologies and safety for biomedicine and materials science

International atomic energy agency (IAEA)  LAT)0004 . Technical cooperation program.

Projekta vadītājs (RTU daļa): prof. A. Balodis

Projekts realizēts laika posmā no 2020. līdz 2021. gadam.

CONCERT - European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research

Projekta vadītājs: prof. A. Balodis

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2018. līdz 2020. gadam.

Viedo tekstila pārveidotāju izmantošana elektroimpedancecs elpošanas monitorēšanā (ATEM)

Projekta mērķis – sadarbībā ar Furtvangena universitātes Tehniskas medicīnas institūta specialistiem izpētīt iespēju izmantot apģērbā integrētus tekstila elektrodus lai veiktu cilvēka elpošanas monitorēšanu izmantojot elektroimpedances tomogrāfijas

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projekta vadītājs:. A. Kataševs

Projekts realizēts 2017. gadā.

Bionanocomposit – hidroksilapatīta nanokompozītkeramika – jauns implantu materiāls

EUREKA projekts E! 3033

Projekts realizēts laika posmā no 2003. līdz 2013. gadam.

Polarization-driven self-assembly of organic and biomaterials using ultrathin ferroelectric polymers

Projekta kods INTAS 05-96-4396

Projekts realizēts laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam.

Ferroelectricity on molecular level

Projekta kods INTAS 03-51-3967

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam.

Perceramics – no hidroksilapatīta veidota daudzfunkcionāla perkolēta nanostrukturizēta keramika

Finansēts ar Eiropas Komisijas grantu, projekts NMP3-CT-2003- 504937

Koordinators: prof. Jurijs Dehtjars

Projekts realizēts laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam.

Osteoporotiska kaula kvalitātes novērtēšana (assessment of quality of bone in osteoporosis)

Eiropas Komisijas projekts PECO, PL93-1114

Projekts realizēts laika posmā no 1994. līdz 1996. gadam.