Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”.

Ēku nesošo konstrukciju monitorings pie ārējās vides izraisītām vibrācijām, Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/393

Ēku nesošo konstrukciju monitorings pie ārējās vides izraisītām vibrācijām Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/393

Detalizētāku informāciju par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem skatīt: https://www.rtu.lv/lv/zinatne/pecdoktorantura/pecdoktoranturas-petniecibas-projekti

Pabeigta projekta pirmā darba paka WP1:

D.1.1. Literatūras apskata "Description of state-of-the-art methods and algorithms of data processing techniques and MEMS sensing technologies applicable for the global SHM of building structures" saturs un abstrakts

D1.2. Iesniegta publikācija zinātniskajā žurnālā “Magazine of Civil Engineering” ISSN:2071-4726; E-ISSN:2071-0305; SNIP 2019 2,176 ; CiteScore 2019 3,7 (Scopus), kas ir virs industrijas vidējā IF. Nosaukums: “Structural Health Monitoring by merging dynamic response data”.

D2.1. Iesniegta un akceptēta oriģināla konferenču zinātniskā publikācija 13th International Scientific and Practical Conference proceedings “Environment. Technology. Resources 2021” at Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia ar nosaukumu “Evaluation of Vibration-based Global Structural Health Monitoring Method for Medium-rise Buildings”.

Projekta atskaites punkti:

P1.1. Sabiedrības informēšanai, izvietota informatīvā plāksne novietota projekta īstenošanas vietā;

P1.2. Sabiedrības informēšanai, regulāri atjaunota informācija web lapās:

https://www.rtu.lv/lv/zinatne/pecdoktorantura/pecdoktoranturas-petniecibas-projekti

https://www.rtu.lv/lv/bif/zinatne-bif/bif_postdoktorantura

M1.1. Pabeigts literatūras apskats (skat. D.1.1);

M1.2. Veikti pirmie eksperimentālie pētījumi vidēja augstuma ēkām, lai noteiktu raksturīgās svārstību amplitūdas, ko rada pilsētas satiksme plūsma. Eksperimentāli pētīti grunts svārstību avota – satiksmes plūsmas spektrālās īpašības. Rezultāti apkopoti publicēšanai oriģinālā zinātniskā publikācijā konferences rakstu krājumam, ko paredzēts prezentēt zinātniskajā konferencē: “10th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure”. Konference plānota 2021. gadā no 30. jūnija līdz 2. jūlijam Portugālē, Porto. Galvenie secinājumi apkopoti šeit;

M.1.3. Skaitliski pētīti parametri ar kuru palīdzību iespējams identificēt vidēja augstuma ēku strukturālās izmaiņas. Skaitliski pētīts kādā veidā iespējams samazināt apkārtējās vides efektu (EOV) radīto troksni vibrāciju datos un būves dinamiskos parametros. Tas ir viens no problemātiskākajiem aspektiem, lai plašāk ieviestu SHM uz vibrācijām balstītu sistēmu praksē. Tādu ārējās vides mainīgo apstākļu dēļ kā temperatūras, gruntsūdens un mitruma diennakts vai sezonāla izmaiņas izsauc arī svārstības konstrukciju dinamiskos parametros, kas bieži ir līdzīga tām dinamisko parametru izmaiņām, kas raksturīgas pie ēkas bojājuma. Iegūtie rezultāti iesniegti publicēšanai žurnālam “Magazine of Civil Engineering” ISSN:2071-4726; E-ISSN:2071-0305; SNIP 2019 2,176 ; CiteScore 2019 3,7 (Scopus), kas ir virs industrijas vidējā IF.

Pētīta VBM metožu pielietošana monitoringā izteikti stingām ēkām uz vājas grunts, ievērtējot grunts un ēkas kopējo mijiedarbību. Analizēta dažādo operacionālo modālo identifikācijas (OMA) metožu precizitāte, šādu ēku modālo parametru iegūšanā. Noskaidrots, ka uz bojājumiem jutīgais parametrs rimšanas koeficients netiek pareizi identificēts ar nevienu no izplatītajām OMA metodēm. Taču pašsvārstības frekvences identificētas pareizi ar vidējo kļūdu 1,3%, pat tad, kad lietderīgā signāla un trokšņa attiecība (signal to noise ratio) S/R =10.

Secināts, ka noteicošais parametrs, kurai būves daļai ir piemērojama VBM metode, ir attiecība starp zemāko būves pašsvārstību frekvenci stinga balstījuma modeļa gadījumā un zemāko būves pašsvārstību frekvenci elastīgā atsperes pamatu modeļa gadījumā. Iegūtos rezultātus saskaņā ar projekta pieteikumu plānots publicēt oriģinālā konferenču zinātniskā publikācijā: 13th International Scientific and Practical Conference proceedings “Environment. Technology. Resources 2021” at Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia.

M01. Realizēta pirmā no trīs paredzētajām mobilitātēm partnera institūcijā Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte, Dzelzsbetona konstrukciju un ģeotehnikas katedrā prof. Dr. Darius Bačinskas vadībā.  Tika sniegtas konsultācijas un atbalsts pēcdoktorantam pētnieciskās kapacitātes paaugstināšanai. Virtuālās mobilitātes laikā  iegūta praktiskā pieredze un dziļāka teorētiskā izpratne operatīvās modālās analīzes (OMA) un dinamiskās testēšanas eksperimentālo datu pēcapstrādes un novērtēšanas procedūru pielietošanā.

T1. Pabeigtas apmācības pirmā posma apmācības.

Jaunu betonu un cementa kompozītu šļūdes un rukuma deformāciju eksperimentālā izpēte, Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/401

"Jaunu betonu un cementa kompozītu šļūdes un rukuma deformāciju eksperimentālā izpēte", Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/401

D1.1. EXPERIMENTAL METHODS AND APPARATUS FOR INVESTIGATION OF CEMENT COMPOSITES' CREEP, SHRINKAGE, AND CRACKING. SUMMARY 

Projekta atskaites punkti:

P1 Sabiedrības informēšanai, izvietota informatīvā plāksne novietota projekta īstenošanas vietā 

PE2 Zinātniskās sabiedrības informēšanai, komunikācijai, tīklošanās, sadarbības veicināšanai, izveidoti zinātniskie profili un katru ceturksni atjaunota informācija dažādos zinātniskajos portālos: 

https://www.rtu.lv/lv/bif/zinatne-bif/bif_postdoktorantura 

https://www.rtu.lv/lv/zinatne/pecdoktorantura/pecdoktoranturas-petniecibas-projekti

https://www.researchgate.net/profile/Andina_Sprince 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55359789500

https://orcid.org/0000-0003-3993-0873

https://publons.com/researcher/3730952/andina-sprince/ 

https://researchid.co/sprincea

https://scholar.google.com/citations?user=CoISysMAAAAJ&hl=lv&oi=ao 

https://www.mendeley.com/settings/account/

D1.1. Izstrādāts zinātības apraksts par apkopotajām, esošajām ilglaicīgo īpašību noteikšanas metodēm, iekārtām, mērinstrumentiem, paraugu ģeometrijām.

M1.1. Veikts literatūras apskats par esošajām, ilglaicīgo īpašību noteikšanas metodēm, testēšanas iekārtām, mērinstrumentiem, pielietoto parauga ģeometrijām un veikts to apkopojums un analīze. 

D1.2. Sagatavots pārskats par jauno betonu un cementa kompozītu 1.sērijas sastāviem  

M1.2. Izstrādāti jauno betonu un cementa kompozītu 1.sērijas sastāvi. 

M2.1. Izgatavoti jauno betonu un cementa kompozītu 1.sērijas sastāvi un iebetonēti dažāda veida paraugi; Paraugi pēc sacietēšanas atveidņoti, apstrādāti un sagatavoti tālākajiem testiem; Sagatavotas testēšanas iekārtas un mērinstrumenti.

M2.2. Uzsākti jauno betonu un cementa kompozītu 1.sērijas sastāvu dažāda veida īslaicīgie un ilglaicīgie, eksperimentālie testi.

D2.4.1 Pieņemta publicēšanai zinātniska konferenču krājuma publikācija “Reinforced and Plain Geopolymer Concrete Specimen Cross-Section Composition Influence on Creep Strains”, kas tiks indeksētas Scopus, kuras rezultāti tiks prezentēti starptautiskā konferencē: “The 4th International RILEM conference Microstructure Related Durability of Cementitious Composites.”

C1/ D2.4.1 Dalība starptautiskā, zinātniskā konferencē “The 4th International RILEM conference Microstructure Related Durability of Cementitious Composites”, Hague, Netherlands, April 28 – 30, 202 (online) https://www.microdurability2020.com/99721 ar sagatavotu prezentāciju.

D2.4.2 Pieņemta publicēšanai zinātniska konferenču krājuma publikācija “Plain Geopolymer Concrete Cross-Section Surface Analysis After Creep and Shrinkage Tests in Compression and Tension”, kas tiks indeksētas Scopus, kuras rezultāti tiks prezentēti starptautiskā konferencē: “International RILEM Conference on Early-age and Long-term Cracking in RC Structures.”

C2/ D2.4.2 Dalība starptautiskā, zinātniskā, konferencē “International RILEM Conference on Early-age and Long-term Cracking in RC Structures, ENS Paris-Saclay, April 9, 2021 (online) https://crc2021.org/#submission ar sagatavotu prezentāciju.

D2.4.3 Apstiprināts abstarkts “Creep and Shrinkage Behavior of Disintegrated and Non-disintegrated Cement Mortar” starptautiskai, zinātniskajai konferencei: “The Biot-Bažant Conference on Engineering Mechanics and Physics of Porous Materials and Structures is a one-time fusion of the CONCREEP conference”, June 1-3, 2021 (online) https://sites.northwestern.edu/biotbazant2021/, kurā paredzēts uzstāties ar prezentāciju.

D2.4.4 Pieņemta publicēšanai zinātniska konferenču krājuma publikācija “Plain and PVA fiber-reinforced compact tension specimen surface composition assessment in critical areas”, kas tiks indeksētas Scopus, kuras rezultāti tiks prezentēti starptautiskā konferencē “13th International Scientific and Practical Conference ''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES'', June 17-18, 2021 (online) https://conferences.rta.lv/index.php/ETR/ETR2021/index, kurā paredzēts uzstāties ar prezentāciju.

D2.4.5 Apstiprināts abstrakts “Long-term properties of disintegrated and non-disintegrated cement mortar” starptautiskai, zinātniskai konferencei: “2021 Global Conference on Polymers, Plastics and Composites (PPC-2021)” Aug 12 - 13, 2021 (online) https://polymers-plastics.org/ , kurā paredzēts uzstāties ar virtuālu plakātu/ posteru.

M2.4. Veikta konferenču krājuma 3 publikāciju, kas tiks indeksētas Scopus datubāzē, sagatavošana un iesniegšana.

D2.5.1 Publicēta zinātniskā žurnāla orģināla publikācija “Long-Term Deformation Properties of a Carbonfiber-Reinforced Alkali-Activated Cement Composite” ar citējamības indeksu (IF=1,062), kas ir publicēta žurnālā “Mechanics of Composite Materials” Vol.56, No. 1. pp. 85–92, 2020/ DOI: 10.1007/s11029-020-09862-w / https://link.springer.com/article/10.1007/s11029-020-09862-w un ir indeksēta Scopus datu bāzē.

D2.5.2 Pieņemta publicēšanai zinātniskā žurnāla orģināla publikācija “Long-term properties of cement mortar under compression, tension, and 3-point bending” ar citējamības indeksu virs nozare vidējā rādītāja (IF=2,176), kas tiks publicēta žurnālā “Magazine of Civil Engineering” 107(07), 2021, Date of issue: November 2021 / DOI: 10.18720/MCE.107.4  un tiks indeksēta Scopus datu bāzē.

D2.5.3 Uzsākts darbs pie publikācijas “Long-term Properties of Different Fiber Reinforcement Effect on Geopolymer Composite”. Tā tiks iesniegta MDPI special issue “Crystals” (ISSN 2073-4352; CODEN: CRYSBC). Crystals is a peer-reviewed, open-access journal, published monthly online by MDPI, https://www.mdpi.com/journal/crystals. That covers all aspects of Crystallography, indexed within Scopus, SCIE (Web of Science), Inspec, CAPlus / SciFinder, and many other databases. Impact Factor: 2.404 (2019), kas ir augstāks par 50% no nozares vidējā citējamības rādītāja. CitesScore 2.9 Scopus.

M2.5. Veiktas 3 orģinālo publikāciju zinātniskajos žurnālos, kas tiks indeksēti Scopus datubāzē, sagatavošana un iesniegšana (turklāt divi no žurnāliem ir ar citējamības rādītāju virs nozares vidējā (IF=1,721).

VM01 Veikta virtuālā mobilitāte Krakovas Tehniskajā universitātē. Mobilitātes partnera pārstāvis Vadošā pētniece, Dr. Kinga Korniejenko (15.02.2021. – 16.03.2021.). Mērķis: Dalība zinātniski pētnieciskā, daudznozaru projekta (M-ERA.NET Call 2021) pieteikuma sagatavošanā. Mobilitātes mērķis sakrīt ar pēcdoktorantūras projekta pieteikuma 1.1.1.2.VIAA_3_19_401 1.2. un 1.3. daļā minēto.

VM02 Uzsākta virtuālā mobilitāte Viļņas Gedaminas Tehniskajā universitātē. Mobilitātes partnera pārstāvis Prof. Dr. Juozas Valivonis, Dzelzsbetona konstrukciju un ģeotehnikas katedras vadītājs (19.04.2021.-30.04.2021.). Mērķis: Šļūdes stiepē eksperimentos iegūto, kvantitatīvo attēlu (QIA)/ digitālo attēlu (DIC) datu apstrāde un analizēšana, izmantojot GOM programmatūras. Mobilitātes mērķis sakrīt ar projekta pieteikuma 1.1.1.2.VIAA_3_19_401 1.2. minēto.

  • Darbs pie eksperimentālajiem pētījumiem: Veikta NCCC 1.sērijas sastāvu projektēšana. Veikta sagatavošanās eksperimentāliem pētījumiem. Iebetonēti dažādu NCCC 1.sērijas - dažādi ģeopolimēra betona sastāvi ar un bez šķiedrām. Izveidoti dažādu ģeometriju paraugu - plātņveida, cilindru, kubu un prizmu veidņos. Paraugi pēc sacietēšanas atveidņoti un tālāk sagatavoti īslaicīgajām un ilglaicīgajām pārbaudēm: stiprības, elastības moduļa, elastīgo un ilglaicīgo īpašību - šļūdes un rukuma deformāciju noteikšanai. Sagatavotas testēšanas iekārtas un mērinstrumenti. Šobrīd turpinās dažādu NCCC 1.sērijas paraugu ilglaicīgie testi.
  • Darbs pie jaunās ilglaicīgo īpašību reģistrēšanas metodes izstrādes: Turpināts darbs pie jaunās ilglaicīgo īpašību reģistrēšanas metodes, kura pielietojama šļūdes deformāciju stiepes un spiedes slogojumā un rukuma deformāciju reģistrēšanai - pielietojot kvantiatīvo attēlu analizēšanu (QIA) / digitālo attēlu korelācijas (DIC) metodi.
  • Darbs pie jaunā stiepes stenda izveides. Veikta jaunā stiepes stenda skiču veidošana, tehnisko rasējumu, stenda modeļa izstrāde, specifikācijas izveide. Stends paredzēts šļūdes deformāciju noteikšanai stiepes slogojumā un tas būs piemērots kvantiatīvo attēlu analizēšanas (QIA)/ digitālo attēlu korelācijas (DIC) metodes pielietošanai. Jauna stiepes stenda izveide ir saskaņā ar 1.1.1.2.VIAA_3_19_401 pēcdoktorantūras projekta mērķi.

P9 Veikta zināšanu pārnese, sniegtas konsultācijas, sniegtas apmācības klātienes studentiem, vadot to noslēguma darbus 

T1/T2 Apmeklēti dažādi kvalifikācijas celšanas attālinātie vebināri un uzsākts digitālo attēlu apstrādes apmācības kurss: “DIC 101: Practical Considerations for Good DIC Measurements” https://www.idics.org/courses/.