Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa“ Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

 

Ēku nesošo konstrukciju monitorings pie ārējās vides izraisītām vibrācijām Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/393

D.1.1. Literatūras apskata "Description of state-of-the-art methods and algorithms of data processing techniques and MEMS sensing technologies applicable for the global SHM of building structures" saturs un abstrakts

Projekta atskaites punkti:

M1.1. Pabeigts literatūras apskats (skat. D.1.1);

M1.2. Veikti pirmie eksperimentālie pētījumi vidēja augstuma ēkām, lai noteiktu raksturīgās svārstību amplitūdas, ko rada pilsētas satiksme plūsma. Eksperimentāli pētīti grunts svārstību avota – satiksmes plūsmas spektrālās īpašības. Rezultāti apkopoti publicēšanai oriģinālā zinātniskā publikācijā konferences rakstu krājumam, ko paredzēts prezentēt zinātniskajā konferencē: “10th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure”. Konference plānota 2021. gadā no 30. jūnija līdz 2. jūlijam Portugālē, Porto. Galvenie secinājumi apkopoti šeit;

M.1.3. Skaitliski pētīti parametri ar kuru palīdzību iespējams identificēt vidēja augstuma ēku strukturālās izmaiņas.

 

"Jaunu betonu un cementa kompozītu šļūdes un rukuma deformāciju eksperimentālā izpēte", Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/401

 

D1.1. EXPERIMENTAL METHODS AND APPARATUS FOR INVESTIGATION OFCEMENT COMPOSITES' CREEP, SHRINKAGE, AND CRACKING.SUMMARY 

 

Projekta atskaites punkti:

P1 Sabiedrības informēšanai, izvietota informatīvā plāksne novietota projekta īstenošanas vietā 

PE2 Zinātniskās sabiedrības informēšanai, komunikācijai, tīklošanās, sadarbības veicināšanai, izveidoti zinātniskie profili un katru ceturksni atjaunota informācija dažādos zinātniskajos portālos: 

https://www.rtu.lv/lv/bif/zinatne-bif/bif_postdoktorantura 

https://www.researchgate.net/profile/Andina_Sprince 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55359789500

https://orcid.org/0000-0003-3993-0873

https://publons.com/researcher/3730952/andina-sprince/ 

https://researchid.co/sprincea

https://scholar.google.com/citations?user=CoISysMAAAAJ&hl=lv&oi=ao 

https://www.mendeley.com/settings/account/

M1.1. Veikts literatūras apskats par esošajām, ilglaicīgo īpašību noteikšanas metodēm, testēšanas iekārtām, mērinstrumentiem,

pielietoto parauga ģeometrijām un veikts to apkopojums un analīze. 

D1.1. Izstrādāts zinātības apraksts par apkopotajām, esošajām ilglaicīgo īpašību noteikšanas metodēm, iekārtām, mērinstrumentiem, paraugu ģeometrijām.

P9 Veikta zināšanu pārnese, sniegtas konsultācijas, sniegtas apmācības klātienes studentiem, vadot to noslēguma darbus 

M1.2. Izstrādāti jauno betonu un cementa kompozītu 1.sērijas sastāvi. 

D1.2. Sagatavots pārskats par jauno betonu un cementa kompozītu 1.sērijas sastāviem  

M2.1. Izgatavoti jauno betonu un cementa kompozītu 1.sērijas sastāvi un iebetonēti dažāda veida paraugi; Paraugi pēc sacietēšanas atveidņoti, apstrādāti un sagatavoti tālākajiem testiem; Sagatavotas testēšanas iekārtas un mērinstrumenti.

D2.1. Sagatavots ziņojums par jauno betonu un cementa kompozītu 1.sērijas paraugiem

M2.2. Uzsākti jauno betonu un cementa kompozītu 1.sērijas sastāvu dažāda veida īslaicīgie un ilglaicīgie, eksperimentālie testi.

M2.4. Veikta konferenču krājuma publikācijas, kas tiks indeksētas Scopus datubāzē sagatavošana un iesniegšana 

D2.4.1 Pieņemta publicēšanai 1 zinātniska konferenču krājuma publikācija, kas tiks indeksētas Scopus, kuras rezultāti tiks prezentēti starptautiskā konferencē: The 4th International RILEM conference Microstructure Related Durability of Cementitious Composites, Hague, Netherlands, April 28 – 30, 2021

M2.5. Veiktas 2 orģinālo publikāciju zinātniskajos žurnālos, kas tiks indeksēti Scopus datubāzē sagatavošana un iesniegšana (turklāt viens no žurnāliem ir ar citējamības rādītāju virs nozares vidējā (IF=1,721)

D2.5.1 Publicēta zinātniskā žurnāla orģināla publikācija ar citējamības indeksu (IF=1,062), kas tiks indeksēta Scopus datu bāzē 

Gailitis R., Sliseris J., Łach M., Mikuła J., Pakrastins L., Sprince A. Long-Term Deformation Properties of a Carbonfiber-Reinforced Alkali-Activated Cement Composite / Mechanics of Composite Materials. Vol.56, No. 1. pp. 85–92, 2020/ DOI: 10.1007/s11029-020-09862-w / https://link.springer.com/article/10.1007/s11029-020-09862-w 

D2.5.2 Pieņemta publicēšanai zinātniskā žurnāla orģināla publikācija ar citējamības indeksu virs nozare vidējā rādītāja (IF=2,176), kas tiks indeksēta Scopus datu bāzē 

Sprince A., Gailitis R., Pakrastins L., Kozlovskis T., Vatin N. Long-term properties of cement mortar under compression, tension, and 3-point bending/ Magazine of Civil Engineering 107(07), 2021, Date of issue: November 2021 / DOI: 10.18720/MCE.107.4  

 

_