Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Medicīnas inženierija un fizika

Medicīnas inženierija un fizika

Apgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par medicīnas fizikas un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri, kurš pārzina, veido un izmanto jaunākās medicīnas tehnoloģijas, kas balstās uz jaunākajiem sasniegumiem nanotehnoloģijā un fizikā. Bakalaura studiju programma «Medicīnas inženierija un fizika» ir Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes kopīga studiju programma, kura sagatavo medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierus, kas var strādāt zinātnē, ražošanā, medicīnas iekārtu apkalpošanā slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs. Absolventi iegūst kopīgu RSU un RTU diplomu.

Mērķis un uzdevumi

Sagatavot kvalificētus speciālistus – profesionālos bakalaurus medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierus (atbilstoši medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas jomās ar profesionālām zināšanām par medicīnā izmantojamo iekārtu, aparātu un instrumentu uzbūvi, to fizikālajiem un tehniskajiem darbības principiem, izgatavošanas tehnoloģiju, izmantošanas nosacījumiem un drošību; ar praktiskā darba iemaņām darbam ar medicīnā izmantojamām iekārtām – to iegādi, uzstādīšanu, izmantošanu, regulēšanu un kvalitātes vadību, kā arī iemaņām veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību, pacienta un personāla dozimetriju. Sagatavot eksperimentāli pētnieciskai darbībai.

 • Sniegt profesionālās darbības uzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas, atbilstoši augstākās tehniskās inženierizglītības, medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera un medicīnas fiziķa prasībām.
 • Īstenot medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas nozarei raksturīgu zināšanu apguvi, kas nodrošina spēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas, pielietojot jaunākos fizikas sasniegumus medicīnā, kā arī sagatavot jaunrades pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.
 • Nodrošināt prakses iespējas ar mērķi pielietot apgūtās zināšanas, medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas problēmu risināšanā.
 • Veicināt studentus analizēt uzkrātās zināšanas un pieredzi, patstāvīgi apgūt tās.
 • Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi.
 • Izglītot studentus profesionālās ētikas jautājumos, veicinot to ievērošanu.
 • Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās profesionālās komunikācijas iemaņas medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas jomās.
 • Attīstīt studentu prasmes strādāt komandā.

uzzināt vairāk par bakalaura studiju programmu

Studijas var turpināt augstākā, maģistra līmenī.

uzzināt vairāk par maģistra studiju programmu

Karjera

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris:

 • projektē un pilnveido medicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus;
 • pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas;
 • prot pielietot zināšanas par fizikālo lauku iedarbību uz bioloģiskajiem objektiem, organizēt radiācijas drošības pasākumus; piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā;
 • vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu;
 • veic tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā;
 • sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai;
 • piedalās starptautiskajos projektos;
 • izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.

Medicīnas fiziķis:

 • spēj veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību;
 • spēj veikt pacienta un personāla dozimetriju, kā arī piedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu;
 • piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādē;
 • organizē medicīnisko iekārtu un sistēmu servisu, uzraudzību, kontroli un testēšanu.
 • vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu; veic tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā; sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai; piedalās starptautiskajos projektos;
 • izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.

Studiju programma tiek realizēta Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta Medicīnas fizikas un inženierijas katedrā.