Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Vairākiem RTU zinātniekiem pasniegs augstus valsts apbalvojumus

29. aprīlis, 2019
.
.
Foto: president.lv

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) vadošajam pētniekam Jānim Grabim, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) dekānam profesoram Ērikam Geriņam un MTAF profesoram Jānim Vībam par nozīmīgu zinātnisko darbību un ieguldījumu zinātnes un augstākās izglītības attīstības veicināšanā piešķirti Atzinības krusti. Augstos valsts apbalvojumus Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas priekšvakarā, 3. maijā, plkst. 15.00 svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniegs Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

MLĶF Neorganiskās ķīmijas institūta direktoram un vadošajam pētniekam Dr.habil.sc.ing. Jānim Grabim piešķirta Atzinības krusta III šķira un viņš iecelts par ordeņa komandieri.

J. Grabis ir vairāku jaunu zinātnisko pētījumu virzienu celmlauzis. Sākotnējo pētījumu joma bija augsttemperatūras materiāli, kuru izstrādei tika apvienotas jaunākās atziņas fizikas un ķīmijas nozarēs. Viņš izstrādājis unikālu augsttemperatūras materiālu sintēzes iekārtu, sākot oriģinālus zinātniskos un praktiski nozīmīgus jauna zinātnes virziena – plazmas ķīmijas pētījumus par dažādu vielu mijiedarbību ar termiskās plazmas strūklām. Plaša moderno fizikālo un fizikāli-ķīmisko metožu un notiekošo procesu modelēšana nodrošināja oriģinālu un racionālu dažāda veida nanodaļiņu un aparatūras izstrādi. Mērķtiecīgi iegūto nanodaļiņu īpašību un lietojuma pētījumi sekmēja 20 izstrādāto tehnoloģisko procesu ieviešanu. Pētījumu rezultātā izstrādātie materiāli izmantoti kosmosa tehnoloģijās, instrumentu ražošanā, elektronikā, fotonikā un citās jomās. J. Grabis ir 220 zinātnisko rakstu autors, vadījis daudzus Latvijas un starptautiskus pētniecības projektus, viņa zinātniskās pētniecības darbība rezultējusies arī 50 autorapliecībās un patentos. J. Grabis lasījis lekcijas studentiem, bijis daudzu bakalaura, maģistra, doktora darbu vadītājs, kā arī recenzents. Aktīvi darbojas arī zinātniskās institūcijās, promocijas padomēs, zinātnisko žurnālu redakcijās.

MTAF dekānam profesoram Dr. sc.ing. Ērikam Geriņam un MTAF Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras profesoram Dr. habil.sc.ing. Jānim Vībam piešķirta Atzinības krusta IV šķira un viņi iecelti par ordeņa virsniekiem.

Ē. Geriņš ir 201 publikācijas, tajā skaitā sešu grāmatu, monogrāfijas un triju patentu autors, un savu zinātnisko kvalifikāciju cēlis Krievijas, Polijas, Vācijas un Ungārijas augstskolās. Viņš ir docējis vairākus studiju kursus un viņa vadībā izstrādāti un aizstāvēti vairāk nekā 100 diplomprojekti, bakalaura, maģistra un promocijas darbi. Ē. Geriņš aktīvi darbojas, pildot arī dažādus sabiedriskos pienākumus, piemēram, promocijas padomēs, kā Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperts, dibinot Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes asociāciju un darbojoties tajā, kā arī pildot citus pienākumus.

J. Vība ir sagatavojis vairāk nekā 450 zinātnisko publikāciju un mācību līdzekļu, ir vairāk nekā 40 patentu vai autortiesību apliecību autors un līdzautors. Kvalifikāciju regulāri cēlis ārvalstu augstākajās mācību iestādes, piemēram Polijā, Itālijā, Spānijā u.c. Viņš ir docējis vairākus studiju kursus un viņa vadībā aizstāvēti vairāk nekā 100 bakalaura un maģistra darbu, daudzi promocijas darbi, vadīti arī studentu zinātniskie projekti.

Kopīgot rakstu

Jaunumi

_